*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Проблеми організації і шляхи вдосконалення державного фінансового контролю в Україні

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 90 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 3500 руб.

Просмотров: 2010

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
П л а н

№ Назва розділу Стр.№
Вступ 5
Розділ 1. Державний фінансовий контроль
1.1 Фінансовий контроль, його організація і методи 8
1.1.1 Призначення фінансового контролю 8
1.1.2 Організація і методи фінансового контролю 10
1.2 Державна контрольно-ревізійна служба, види ревізій, прийоми контролю, планування та реалізація контрольно – ревізійної роботи 12
1.2.1 Державна контрольно-ревізійна служба в Україні 12
1.2.2 Види ревізій і прийоми контролю 18
1.2.3 Планування контрольно-ревізійної роботи 21
1.2.4 Організація ревізійного процесу 23
1.2.5 Оформлення результатів ревізії 27
1.2.6 Реалізація матеріалів ревізії, перевірки 31
1.3 Зарубіжний досвід організації державного контролю
за діяльністю виробничо-господарських об'єктів 33
Розділ 2 Аналіз ефективності роботи контрольно – ревізійного управління в Дніпропетровській області
2.1 Аналіз основних показників контрольно-ревізійної роботи 40
2.2 Аналіз взаємодії ДКРС з правоохоронними органами 51
2.3 Економетричне моделювання впливу виявлених незаконних витрат, нестач, розкрадень на загальні показники виявлених порушень 58
Розділ 3. Шляхи удосконалення державного фінансового контролю в Україні
3.1 Заходи по вдосконаленню організаційно-методологічної роботи 66
3.1.1 Заходи пов’язані з діяльністю ДКРС поза межами її структури 66
3.1.2 Внутрішні заходи 67
3.1.3 Інформування органів державної влади та самоврядування про результати контрольно-ревізійної роботи. 67
3.1.4 Координація роботи з органами відомчого контролю 69
3.1.5 Проведення роботи з удосконалення законодавчих актів, що регламентують права та функції органів ДКРС. 71
3.1.6 Інформування громадськості через засоби масової інформації про заходи щодо здійснення контролю за додержанням фінансової дисципліни. 73
3.1.7 Аудит ефективності виконання державних програм. 75
3.1.8 Контроль за роботою підпорядкованих підрозділів та...
Вступ

Світовий досвід соціально-ринкового господарювання свідчить, що могутнім економічним інструментом втручання держави у процеси розширеного відтворення, розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту є фінанси. Саме державні фінанси є основою економічного благополуччя держави і народу, серцевиною економічної політики країни.
Головною ланкою державних фінансів є бюджет, який використовується державою, як один з основних інструментів регулювання соціально-економічних процесів у період ринкової трансформації економіки.
Стратегічні цілі бюджетної політики реалізує бюджетна стратегія. Аналіз реалізації бюджетної стратегії в країнах із розвиненою ринковою економікою свідчить про її позитивний вплив на процеси соціально-економічного зростання, стабілізацію, структурну перебудову, інноваційне оновлення виробництва. У цьому контексті вихідним методологічним положенням у визначенні бюджетної політики є її покликання слугувати реалізації соціально-економічній доктрині держави.
Обравши бюджетну політику, Уряд України також визначив її напрямок і стратегію. Проте, досягнення визначених цілей й поставлених завдань на короткотермінову і середньострокову перспективу ускладнено через такі чинники, як обмеженість бюджетних ресурсів, недосконалість правового та науково-методологічного забезпечення процесів соціально-економічного зростання.
В силу своєї здатності змінювати добробут громадян бюджет є об’єктом максимального загострення індивідуальних, групових і національний інтересів, джерелом боротьби наукових концепцій і політичних переконань.
Однією з важливих проблем виконання бюджету у більшості країн світу залишається неефективне використання бюджетних коштів.
У зв’язку із зазначеним державі необхідний інструмент дослідження реальності, за допомогою якого можливо прослідкувати за перебігом суспільно-економічних процесів, порівняти досягнутий рівень з чинними стандартами, виробити та донести до об’єктів регулювання правові норми, здійснити поточний...
Висновки
Багаторічний досвід роботи органів держав¬ної контрольно-ревізійної служби України дозволяє з упевненістю сказати, що конт¬роль — є важливою ланкою системи керування, ви¬пробуваним засобом досягнення поставлених цілей та вирішення найскладніших завдань.
Контроль — широко розповсюджене об'єктив¬не явище в економічному житті, яке одночасно тісно переплетене з іншими явищами і тому не завжди оцінюється його справжня роль в процесах керу¬вання.
Контрольно-ревізійна робота, як об'єкт керуван¬ня, являє собою сукупність взаємовідносин між структурними підрозділами ДКРС, а також під¬приємств, установ, організацій з приводу викорис¬тання державних коштів і матеріальних цінностей, їхнього збереження, стану і достовірності бухгал¬терського обліку та фінансової звітності.
Саме за допомогою механізму контролю здій¬снюється зворотній зв'язок між об'єктом і суб'єктом управління, тобто до державних органів управлін¬ня надходить необхідна інформація про стан і пове¬дінку об'єктів керування.
Першочерговим завданням для контрольно-ревізійного управлін¬ня й надалі залишається постійний моніторинг і контроль за цільовим, за¬конним і ефективним використанням коштів бюджетів усіх рівнів, а також контроль за використанням матеріаль¬них ресурсів, які забезпечують життє¬діяльність суспільства і держави. Од¬нак треба, щоб ця робота мала не тільки "бухгалтерський напрям", але й відзначалася глибоким інформаційно-аналітичним змістом, який би дозволяв використовувати результати роботи КРУ для удоско¬налення державної фінансової і соц¬іальної політики загалом.
Варто, зок¬рема, зосередити увагу на аналізі ефективності розпорядження держав¬ним майном в Україні, враховуючи нинішні зміни форми власності і мето¬ди господарювання. В цих питаннях, потрібна скоордино¬вана взаємодія Контрольно-ревізійно¬го управління, Міністерства фінансів, Державного казначейства і Міністер¬ства внутрішніх справ країни. Уряд нині турбують питання нецільового ви¬користання коштів соціального...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу