*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Розміщення транспортного машинобудування

курсовые работы, Экономика

Объем работы: 29 стр.

Год сдачи: 2005

Стоимость: 450 руб.

Просмотров: 711

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Зміст
Вступ 3
Розділ І. Загальна характеристика машинобудування 5
1.1. Місце машинобудівного комплексу в господарстві країни 5
1.2. Особливості і фактори розміщення основних галузей машинобудування 6
Розділ ІІ. Економічний аналіз транспортного машинобудування 9
2.1. Автомобілебудування 9
2.2. Авіаційна промисловість 14
2.3. Засоби для залізничних перевезень 16
2.4. Машинобудування міського електричного транспорту 18
2.5. Суднобудування 19
Розділ ІІІ. Шляхи та заходи щодо поліпшення економічного становища транспортного машинобудування 21
Висновки 27
Список використаної літератури 29
Вступ
Машинобудування — одна з провідних галузей промисловості. Створюючи найактивнішу частину основних виробничих фондів — знаряддя праці, машино-будування істотно впливає на темпи й напрями науково-технічного прогресу в інших галузях господар¬ства, зростання продуктивності праці, інші показники, що визнача¬ють ефективність виробництва.
України охоплює понад 20 спеціалізованих галузей, тобто практично всі галузі машинобудування. Він є основою важкої індустрії й відіграє вирі-шальну роль у створенні матеріально-технічної бази господарства. В сучасних умовах машинобудуванню належить винятково важлива роль у прискоренні науково-технічного прогресу. Випускаючи знаряддя праці для різних галузей господарства, машинобудування забезпечує комплексну механізацію та авто-матизацію виробництва.
На машинобудівний комплекс припадає понад 40% усього проми¬слово-виробничого потенціалу індустріального виробництва України; частка про-дукції комплексу в загальному обсязі продукції промисловості становить 29%. Це трудомістка галузь промисловості і водночас належить до металомістких галузей.
Машинобудування є матеріальною основою технічного і переозбро-єння економіки. Науково-технічний прогрес при¬скорює накопичення капіталу, що в свою чергу сприяє підви¬щенню попиту на засоби виробництва, передусім на маши¬ни й устаткування. Одним із наслідків науково-технічної революції є швидке моральне зношування засобів вироб¬ництва.
Технічний прогрес спонукає дедалі частішу зміну типів та моделей виро-бів. Моделі продукції старіють та змінюються значно раніше, ніж зношуються знаряддя праці, спеціально спроектовані для виготовлення цього виробу. Істотно зростає питома вага серійного, а часом і дрібносерійного випуску.
Велике значення у сучасній промисловості — і насам¬перед у машино-будуванні — має проблема гнучкості, яку можна зарахувати до першорядних економічних проблем технічного прогресу.
Структурні зрушення у машинобудуванні відбувають¬ся у двох напря-мах. По-перше, змінюється...
Висновки
Таким чином, транспортне машинобудування є важливою і провідною галуззю машинобудування. Транспортне машинобудування складається з виро-бництва ав¬томобілів, морських та річкових суден, локомотивів, вагонів, трамваїв, тролейбусів тощо. Транспортне машинобудування в Україні об'єднує підприємства, що виготовля¬ють основні транспортні засоби — автомобілі, літаки, тепловози, еле-ктро¬вози, залізничні вагони, морські та річкові судна, автобуси. Транспортне ма-шинобудування складається з випуску та ремонту рухомого складу для всіх видів транспорту.
Дана галузь має багато проблем. У перспективі потрібно розширювати асортимент продукції маши¬нобудування, інтенсифікувати процеси онов-лення машинобудівної продукції і технічного переоснащення галузей проми-словості. Треба ство¬рювати високоефективні машини та їх системи для всіх галузей і сфер господарства; розвивати нові машинобудівні галузі та вироб-ництва; ство¬рювати нові види машин, устаткування, приладів і апаратів, ро-ботів та магнітогідродинамічного генераторобудування, виробництво швид-кісної електронно-обчислювальної техніки нових поколінь, електрофізичних і електротехнічних засобів обробки металу й матеріалів, виробництво сис¬тем зв'язку, нових засобів управління, автоматизації тощо.
З огляду на проведений аналіз транспортного машинобудівного комплексу України, основними завданнями, реалізація яких дасть змогу розв'язати нагальні проблеми галузі, є:
- забезпечення випереджаючих темпів випуску наукомісткої продукції висо-кого технологічного рівня;
- недопущення зниження обсягів виробництва у базових галузях про¬мисловості;
- розроблення та вжиття заходів щодо стимулювання оновлення ос¬новних фондів і технічного переоснащення промислового виробництва;
- створення конкурентоспроможної елементної бази та комплектуючих виробів для приладобудування, засобів зв'язку і телекомунікацій, різке збільшення обсягів виробництва складної побутової техніки;
- забезпечення конкурентоспроможності продукції...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу