*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Визначення рівню попиту для конкретних ринків (ринкових сегментів

курсовые работы, маркетинг

Объем работы: 50 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 250 руб.

Просмотров: 1292

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 4
1. Теоретичні основи сегментування споживчих ринків 6
1.1. Сутність сегментування споживчого ринку 6
1.2. Основні критерії сегментації споживчих ринків 8
1.3. Методи ринкової сегментації 10
2. Аналіз та сегментування ринку м’яких меблів м. Дніпропетровська 16
2.1. Коротка характеристика підприємства 16
2.2. Організація маркетингової діяльності на підприємстві „Навігатор” 23
2.3. Сегментування ринку меблів 28
2.4. Анкетування споживачів продукції 32
2.5. Позиціонування товарів фірми 35
3. Шляхи вдосконалення маркетингової політики підприємства для забезпечення вдалого позиціонування товарів фірми на ринку 40
3.1. Основні проблеми та недоліки у маркетинговій діяльності підприємства 40
3.2. Засоби підвищення ефективності маркетингової діяльності на підприємстві 42
Висновки 49
Список використаних джерел 50
Додаток 52
Вступ
Сьогодні жоден підприємець не може обійтися без інформації про конкурентів, клієнтів, споживачів, постачальників. Розвиток ринкових від-носин породжує попит на інформацію. Джерелом цієї інформації є марке-тингові дослідження, які проводять комерційні і некомерційні організації.
Дослідження маркетингу є збором, обробкою і аналізом даних з метою зменшення невизначеності, супутньої ухваленню маркетингових рішень. Дослідженням піддаються ринок, конкуренти, споживачі, ціни, внутрішній потенціал підприємства. Інформаційне забезпечення складається з кабінет-них і польових досліджень, а також з різних джерел інформації (внутрі-шніх і зовнішніх, власних і платних).
Дослідження ринку – найпоширеніший напрям в маркетингових до-слідженнях. Воно проводиться з метою отримання даних про ринкові умо-ви для визначення діяльності підприємства. Як підкреслюють фахівці, без ринкових досліджень неможливо систематично збирати, аналізувати і зі-ставляти всю інформацію, необхідну для ухвалення важливих рішень, по-в'язаних з діяльністю на ринку, вибором ринку, визначенням об'єму про-дажів, прогнозуванням і плануванням ринкової діяльності. Тому дана про-блема актуальна для всіх підприємств, як маленьких так і великих.
Об'єктами ринкового дослідження є тенденції і процеси розвитку рин-ку, включаючи аналіз зміни економічних, науково-технічних, демографіч-них, екологічних, законодавчих і інших чинників. Досліджуються також структура і географія ринку, його місткість, динаміка продажів, бар'єри ринку, стан конкуренції, кон'юнктура, що склалася, можливості і ризики. Основними результатами дослідження ринку є прогнози його розвитку, оцінка кон'юнктурних тенденцій, виявлення ключових чинників успіху. Визначаються найефективніші способи ведення конкурентної політики на ринку і можливості виходу на нові ринки. Здійснюється сегментація рин-ків, тобто вибір цільових ринків і ринкових ніш.
Одним з основних напрямів маркетингової досліджень є сегментація ринку, що дозволяє акумулювати...
У роботі було проведено аналіз тенденцій, які сьогодні склалися на ринку м’яких меблів м. Дніпропетровська, та були виділені основні учас-ники цього ринку: виробники та споживачі. Серед виробників на ринку можна виділити крупних відомих виробники, таких, як „ЛВС”, „Лівс”, „Проун”, „Прогрес”, а також невідомих невеликих виробників, так званих „гаражники”. Було проведено аналіз комунікаційної політики великих ви-робників м’яких меблів на місцевому ринку. Також за допомогою програ-ми „БЕСТ-Маркетинг” було виділено головний сегмент ринку, на який спрямовуються всі зусилля стимулювання збуту. Цим сегментом є фізичні особи-середній дохід-жінки.
На основі аналізу місцевого ринку м’яких меблів, товарної структури підприємства, а також вітчизняного досвіду, дослідження системи управ-ління маркетинговою діяльністю підприємства обґрунтовано необхідність створення окремого маркетингового відділу функціонального типу на під-приємстві „Навігатор”.
Також на основі аналізу вітчизняного досвіду використання політики стимулювання збуту, ситуації, яка склалась на ринку м’яких меблів м. Дніпропетровську, а також виходячи з місця на цьому ринку підприємства „Навігатор”, та головної мети його господарської діяльності було розроб-лено та обґрунтовано застосування ряду заходів для вдосконалення полі-тики стимулювання збуту, що в кінцевому підсумку веде до підвищення таких показників як, дохід від реалізації, обсягів виробництва, собівартості та комерційних витрат, а також прибутку. Зростання такого показника, як збільшення рентабельності вказує на те, що запропоновані заходи достат-ньо ефективні. В якості таких заходів було запропоновано використання реклами у пресі, зовнішньої реклами, активна участь підприємства у ви-ставкової діяльності та стимулювання посередників.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу