*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Економічний та соціальний розвиток Дніпропетровський області

курсовые работы, Религиоведение

Объем работы: 53 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 920

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
Розділ 1 Фінансова автономія Дніпропетровської області 6
1.1 Сутність фінансової автономії 6
1.2 Економічний потенціал 10
Розділ 2. Економічний та соціальний розвиток адміністративно-територіальної одиниці у 2006 році 14
2.1 Сектор промислового виробництва 14
2.2 Транспорт та зв’язок 17
2.3 Зовнішньоекономічна діяльність 19
2.4 Агропромисловий комплекс 21
2.5 Соціальний розвиток 24
Розділ 3. Шляхи розвитку фінансової автономії Дніпропетровської області 31
3.1. Шляхи вдосконалення соціальної сфери 31
3.2 Обсяги субвенцій з місцевого та державного бюджету на 2009 рік 35
3.3 Шляхи розвитку фінансових ресурсів області 37
Висновок 49
Список літератури 51
Додаток 53
Вступ
Актуальність роботи величезна, адже на сучасному етапі розвитку міс-цевого самоврядування в Україні особливої ваги набрало питання його фі-нансового забезпечення. Як одна з найважливіших основ місцевого самовря-дування, фінансова база діяльності місцевих органів влади не виконує свою функцію достатньою мірою, стримуючи тим самим розвиток усього місцево-го господарства і самоврядування в цілому, про що, зокрема, зазначалося у Рекомендаціях парламентських слухань „Децентралізація влади в Україні. Розширення прав місцевого самоврядування” [13]. Тому одним із основних питань реформування системи місцевого самоврядування є реформа місцевих фінансів. Це неодноразово підкреслювалося в науковій літературі [4; 5; 6] та багаточисельних публікаціях, але доводиться констатувати, що попри всі зу-силля уряду, змінити стан на краще поки що не вдається. Поряд із намаган-нями суто кількісного збільшення місцевих бюджетів, які, в основному, є од-ним із виразів об’єктивного економічного стану в країні, неабияке значення має пошук нових методів фінансового забезпечення місцевого самовряду-вання, а поряд із цим – і більш глибоке розуміння системи відносин, пов’язаних із функціонуванням місцевих фінансів.
Тематиці вдосконалення фінансової бази місцевого самоврядування присвячено чимало робіт, серед яких можна назвати ґрунтовні дослідження таких науковців, як О.П. Кириленко [4] та В.І. Кравченка [5], які відрізняють-ся цілісним формуванням категорії „місцеві фінанси” і формуванням його як окремої категорії на відміну від понять „місцевий бюджет”, „місцеві податки і збори”, які виступають порівняно з нею як часткові, охоплюючи окремі пи-тання єдиної складової фінансової бази місцевого самоврядування. У цих ро-ботах, зокрема, було поставлено питання про міжурядові відносини за учас-тю місцевих рад, про самостійність місцевих фінансів, що дозволило більш чітко сформулювати поняття „фінансова автономія місцевих органів влади” Ю.В. Петренко і О.Д. Рожко [6, с. 19]. Хоча ці питання...
Висновок

Основною метою регіонального розвитку у 2009 році є налагодження нових взаємовідносин з метою концентрації зусиль та ресурсів для розв’язання проблем регіонального розвитку, у тому числі:
створення умов для підвищення конкурентоспроможності міст і районів та інвестиційно-інноваційної активності шляхом розбудови та модернізації ін-фраструктури. визначення проблем у кожному місті та районі, які мають не-гативний вплив на рівень конкурентоспроможності і потенціал зростання, розроблення заходів щодо їх розв’язання; забезпечення пріоритетного спря-мування інвестиційних ресурсів на розбудову та модернізацію інфраструкту-ри міст та районів, у тому числі на розвиток матеріально-технічної бази жит-лово-комунального господарства, впровадження ресурсо- і енергозберігаю-чих технологій, розвиток дорожньо-транспортного комплексу, інфраструкту-ри охорони навколишнього природного середовища.
Забезпечення економічного зростання, створення умов для підвищення рівня зайнятості та збільшення доходів населення, у тому числі:
створення умов для сталої роботи бюджетоутворюючих підприємств, стабілі-зація та нарощування обсягів промислового виробництва;
збереження тенденції до збільшення обсягів залучення фінансових ре-сурсів (державна підтримка, пільгові кредити, додаткове виділення Аграрно-му фонду для закупівель продовольчого зерна) в аграрний сектор, активізація технічного і технологічного оновлення агропромислового комплексу;
розвиток малого і середнього бізнесу, залучення до підприємницької діяль-ності незахищених верств населення, підвищення освітнього рівня нових підприємців; розширення сфери застосування робочої сили шляхом збере-ження діючих та створення нових робочих місць, скорочення чисельності безробітних, особливо у містах Жовті Води, Марганець та Покровському, Криничанському, Апостолівському районах;
зростання частки заробітної плати в структурі доходів населення та сприяння підвищенню рівня заробітної плати, насамперед у сільських райо-нах;...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу