*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Поточні витрати підприємства

дипломные работы, Экономика предприятия

Объем работы: 104 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 4000 руб.

Просмотров: 1362

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Поняття та класифікація поточних витрат 6
1.2. Групування витрат за однорідними економічними елементами 8
1.3. Формування груп витрат за статтями калькуляції 19
1.4. Чинники зниження поточних витрат 28
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ «А.В.К.» 31
2.1. Загальна характеристика ЗАТ «А.В.К.» 31
2.2. Виробнича та організаційна структура 36
2.3. Аналіз основних показників діяльності підприємства 38
2.4. Аналіз обсягів виробництва 40
2.5. Характеристика основних засобів 40
2.6. Характеристика оборотних засобів 44
2.7. Аналіз персоналу і продуктивності праці 45
2.8. Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства 51
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 62
3.1. Характеристика динаміки та структури поточних витрат 62
3.2. Аналіз операційних витрат 68
3.3. Аналіз калькуляцій 71
РОЗДІЛ 4. ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 83
4.1. Програма заходів підприємства по зниженню витрат 83
4.2. Економічне обґрунтування 1 заходу 89
4.3. Економічне обґрунтування 2 заходу 91
ВИСНОВКИ 96
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 99
Актуальність теми. Діяльність будь-якого суб\'єкта господарювання почи¬нається зі здійснення витрат. Спочатку підприємству необхідно придбати основні фонди, тобто будівлі, приміщення, устаткуван¬ня, транспортні засоби, які будуть забезпечувати його діяльність протягом тривалого періоду часу. Потім треба закупити матеріа¬льні ресурси, які в процесі виробництва будуть перетворюватися на готову продукцію.. У процесі реалізації підприємство відшко¬довує здійснені витрати і, якщо воно працює ефективно, отримує прибуток. Чим більша величина здійснених витрат і рівень їх витратовіддачі, тим більше прибутку отримає підприємство. У свою чергу, прибуток є джерелом формування власних фінансо¬вих ресурсів підприємства, які знову можуть бути вкладені у ви¬робництво. Це приводить до збільшення ринкової вартості під¬приємства, що за ринкових умов господарювання є основною метою діяльності будь-якого суб\'єкту господарювання.
Отже, витрати є необхідною умовою функціонування підпри¬ємства. Величина витрат істотно впливає на формування фінан¬сових результатів, а також є основою для оцінки ефективності ді¬яльності підприємства. Тому зважене і обдумане вирішення питань щодо управління витратами на підприємстві забезпечить високий рівень ефективності його діяльності.
Для виявлення фінансового результату необхідно порівняти виручку з витратами на виробництво продукції і її реалізацію, тобто з собівартістю продукції. Підприємство отримує прибуток, якщо виручка перевищує собівартість продукції; якщо виручка дорівнює собівартості, то вдалося лише повернути витрати на виробництво і реалізацію продукції; якщо витрати перевищують виручку, то підприємство зазнає збитку, тобто негативного результату, що ставить його у важке фінансове становище, яке не виключає банкрутства. Рівень витрат виробництва є головним результатом виробничої діяльності підприємства. Заключним показником господарської діяльності підприємства є доход і прибуток. Вони характеризують ефект, отриманий в результаті...
Отже, підведемо підсумки дипломної роботи:
1. Поточні витрати підприємства — це витрати, які здійсню¬ються регулярно в кожному операційному циклі. Управлінський, бухгалтерський та податковий облік по-різному класифікують поточні витрати. Існування цих трьох підхо¬дів до класифікації витрат зумовлене тим, що кожен із них переслі¬дує різні цілі. Основна мета управлінського підходу щодо класифі¬кації витрат — підвищення ефективності витрат; бухгалтерського — відображення витрат у фінансовій звітності підприємства; подат¬кового — визначення оподатковуваного прибутку підприємства.
За видами витрати прийнято класифікувати за економічними елементами та статтями калькуляції.
2. Групування витрат за економічними елементами необхідне для аналізу фінансових результатів господарської діяльності під¬приємства. Воно показує, що витрачено і скільки, не вказуючи конкретно на які потреби. Тобто встановлюється загальна сума витрат підприємства, але не конкретизується напрям здійснення витрат безпосередньо на виробництво певного виду продукції. Витрати за цією ознакою визначають щодо підприємства в ціло-мур метою аналізу структури витрат, порівняння її зі структурою елементів витрат інших підприємств галузі, аналізу динаміки зміни структури витрат у часі. Крім того, класифікація витрат за економічними елементами дозволяє без додаткових зусиль пов\'язати планові операційні витрати з фінансовим планом підприємс¬тва і є основою планування оборотних засобів підприємства.
3. Класифікація затрат за статтями калькуляції, тобто за призначенням, дозволяє вивчити затрати по місцю їх виникнення, виявити їх зміни по окремим підрозділам підприємства, а також дає можливість розподілити витрати по видам продукції і визначити собівартість одиниці продукції.
Таке групування затрат враховує їх поділ на прямі і накладні. Витрати, які безпосередньо включаються в собівартість окремих видів продукції називаються прямими (сировина, матеріали, покупні вироби, основна і додаткова заробітна плата...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу