*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Фінансова звітність СМП (суб\'єкта малого підприємництва)

дипломные работы, Финансовый анализ

Объем работы: 98 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 3000 руб.

Просмотров: 3729

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ\'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 6
1.1. Сучасний стан розвитку малого бізнесу в Україні 6
1.2. Суть, склад, призначення, нормативне забезпечення фінансової звітності СМП 18
1.3. Аналіз стану і перспективи розвитку аудиту в Україні 29
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СМП 39
2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства та облікова політика 39
2.2.Методичні основи складання фінансового звіту СМП 43
2.3. Методика складання звіту про фінансові результати форми 2-м 47
2.4. Перевірка порівнянності показників фінансового звіту 2-м на підприємстві 57
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СМП 63
3.1. Методичні основи і методи аудиту фінансової звітності 63
3.2. Методика аудиту форми 1-м 69
3.3. Методика аудиту звіту про фінансові результати 72
ВИСНОВКИ 85
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 87
ДОДАТКИ 97
Актуальність теми. В останні декілька десятиліть в умовах становлення рин¬кової економіки країни активізувався розвиток малого підприємництва. З кожним роком збільшується кількість учасників малого бізнесу, зростають обсяги виробництва цього сектору, розширюється сфера діяльності.
Широку підтримку розвитку малого бізнесу в країні за¬безпечує держава шляхом прийняття відповідних програм, законів, інших нормативних документів, спрямованих на створення умов та сприятливого середовища функціонуван¬ня суб\'єктів малого підприємництва.
Важливим напрямом державної політики щодо підтрим¬ки суб\'єктів малого підприємництва є впровадження спро¬щеної системи оподаткування, обліку і звітності цих суб\'єк¬тів у світлі реформування обліку і звітності в цілому. Застосування традиційної системи обліку та звітності малими підприємствами в сучасних умовах господарюван¬ня не є доцільним, ця система є достатньо громіздкою і тру¬домісткою, а за невеликої кількості господарських операцій та обмеженості функціональних служб неефективною і на¬віть зайвою. Процес організації спрощеного обліку на під¬приємствах малого бізнесу вимагає глибокого та всебічного вивчення, тому посібник присвячено питанням становлення та сучасного стану малого бізнесу в Україні, особливостям спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, яка забезпечується відповідною законодавчо-нормативною ба¬зою, порядку відображення в обліку підприємств малого бізнесу активів, капіталу, зобов\'язань, доходів і витрат, з урахуванням видів діяльності підприємств, а також прави¬лам складання фінансової, податкової та статистичної звітності.
Мета дипломної роботи полягає в дослідженні теоретичних засад, методики складання та методичних основ та особливостей фінансової звітності на підприємствах - суб\'єктах малого підприємництва.
Для досягнення наміченої мети в роботі поставлені наступні завдання:
- дослідити сучасний стан розвитку малого бізнесу в Україні;
- визначити сутність, склад та призначення фінансової звітності...
Роль малого підприємництва полягає у житті суспільства в тому, що воно є одним з провідних секторів ринкової економіки; формується на засадах дрібнотоварного виробництва; визначає темпи економічного розвитку, структуру і якісну характеристику ВВП; здійснює структурну перебудову економіки, характеризується швидкою окупністю витрат, свободою ринкового вибору; забезпечує насичення ринку споживчими товарами та послугами повсякденного попиту, реалізацію інновацій, додаткові робочі місця; має додаткову мобільність, раціональні форми управління; формує новий соціальний прошарок підприємців-власників; сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції.
Суб\'єкти малого підприємництва — фізичні особи — ма¬ють право самостійно вибрати спосіб оподатковування доходів за єдиним податком шляхом одержання свідчення про сплату єдиного податку.
Побудова обліку на підприємствах малого бізнесу також відрізняється від загально прийнятого тим, що такі підприємства мають змогу вести спрощений бухгалтерський облік з використанням спрощеного плану рахунків. В даній дипломній роботі розглядаються ситуації різного напрямку обліку майна підприємства, процесу виробництва та особливості формування та обліку фінансових результатів.
Основними завданнями контролю фінансової діяльності малих підприємств є: дослідження достовірності та відповідності записів звітності даним Головної книги та регістрів аналітичного обліку; контроль своєчасності здачі фінансової звітності до відповідних державних органів; вивчення взаємоузгодженості показників звітності підприємства; реальність існування активів і пасивів, повнота відображення господарських операцій; оцінка фінансового стану підприємства; відповідна оцінка активів і пасивів, власного капіталу, доходів і витрат; правильність складених кореспонденцій рахунків, математична точність підрахунків; дотримання чинного законодавства і нормативів.
Було проведено аудит фінансової звітності підприємства ПП „Віста” за 2007 рік. Для цього було розроблено план...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу