*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Макроекономічна нестабільність

курсовые работы, макроэкономика

Объем работы: 34 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 799

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЦИКЛИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЇХ КОЛИВАННЯ ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ПРОЦЕС 6
1.1. Поняття та сутність економічного циклу 6
1.2. Відхилення реального ВВП від потенційного рівня 11
РОЗДІЛ 2. БЕЗРОБІТТЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА МАКРОЕКОНОМІЧНУ НЕСТАБІЛЬНІСТЬ 14
2.1. Поняття безробіття, робочої сили та зайнятості 14
2.2. Види безробіття 15
2.3. Допомога по безробіттю і тенденція до підвищення рівня безробіття 17
2.4. Економічні та соціальні втрати від безробіття. Закон Оукена 19
РОЗДІЛ 3. ІНФЛЯЦІЯ. ЗМІНИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ, ВИКЛИКАНІ ІНФЛЯЦІЄЮ 21
3.1. Сутність інфляції та основні її елементи як системного утворення 21
3.2. Вплив інфляції на функціонування підприємств у перехідний період 24
3.3. Концептуальний підхід до проведення антиінфляційної політики в перехідний період 26
3.4. Проведення політики доходів 31
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
Актуальність теми. Втрата мобільності, динамічності та гнучкості економічної системи, нездатність своєчасно і повною мірою пристосуватись до змін внутрішніх умов її функціонування, навколишнього середовища означає макроекономічну нестабільність. Порушення макроекономічної рівноваги, основою якої є врівноважена взаємодія сукупного попиту і сукупної пропозиції, при-зводить до дестабілізації економічної системи, руйнації господарських зв\'язків, соціально-економічних потрясінь.
Важливими проявами макроекономічної нестабільності, найгострішим соціальним лихом сучасної економіки є високий рівень безробіття і високі темпи інфляції. Деякі західні аналітики для оцінки стану економіки або успіш-ності економічної політики використовують так званий \"індекс злиденності\", що являє собою суму рівнів безробіття і інфляції. Тому невипадково, що значні зусилля вчених-теоретиків, практиків господарювання, політиків та урядовців спрямовані на подолання негативних соціально-економічних наслідків безробіття і інфляції, знаходження і запровадження методів регулювання економіки, спрямованих на підвищення зайнятості і стабілізацію цін.
Розглянемо суть, форми, прояви, основні чинники та важелі регулювання рівнів безробіття та інфляції, а також принципи та тенденції взаємодії цих складних соціально-економічних явищ. Особливе місце в системі функціонування сукупного працівника займає безробіття. Багато представників різних напрямів економічної думки вважають безробіття центральною проблемою сучасного суспільства.
Мета дослідження – вивчення основних аспектів макроекономічної нестабільності та факторів, що впливають на неї.
Предметом дослідження курсової роботи є вивчення макроекономічних проблем: безробіття, інфляції та відхилення ВВП від потенційного рівня –причини їх появлення, наслідки та основні засоби та методи їх зменшення, оскільки повністю убрати ці проблеми неможливо.
Об\'єктом у даній курсовій роботі є макроекономічна нестабільність та порцеси, що її супроводжууть.
Задачами...
Отже, підведемо висновки до курсової роботи:
1.Важливою особливістю ринкової економіки є її нестабільність, що проявляється в циклічному чергуванні піднесень і спадів у економіці.
Науково-технічна революція сильно вплинула на цикли, породивши структурні кризи і наукомісткі галузі, що менш чутливі до циклічності. Прискорення зміни основного капіталу зменшило тривалість циклів до 5-6 років, наслідком чого стало збільшення частоти криз.
Основними ознаками, які характеризують економічні цикли, є тривалість циклу а також його рушійні сили, які зумовлюють генезис і механізм його проходження.
2. У відповідності з міжнародними стандартами, розробленими у 1983 р. Міжнародною організацією праці (МОП), все населення можна поділити на три категорії: зайняті, безробітні, особи поза робочою силою.
Основними причинами існування стійкого рівня безробіття є:
1) виплата допомоги по безробіттю;
2) \"жорсткість\" заробітної плати.
Встановлення і виплата допомог по безробіттю підвищують природний його рівень, оскільки полегшують долю безробітних.
Рівень безробіття дуже відрізняється, залежно від груп населення за віком і професійним досвідом. Зокрема, рівень безробіття серед молоді набагато вищий, ніж в інших вікових групах.
3. Інфляція стала важливим чинником, яка впливає на функціонування всіх елементів економічної системи, що трансформується. Економічна система, яка зараз існує в Україні, сформувалась багато в чому під впливом саме цього чинника та тих наслідків, які він викликав.
Економічні реформи в Україні, які передбача¬ють створення соціальне орієнтованої ринкової економіки, не будуть успішними, якщо вони не здійснюватимуться на основі науковообгрунтованої, виваженої антиінфляційної економічної політики.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу