*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Розкриття злочину

курсовые работы, криминалистика

Объем работы: 59 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 782

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ …………………………………………………………………… 3
1.Завдання курсової роботи …………………………………………. 6
2.Застосування науково-технічних засобів …………………………. 8
3.Тактичні методи та прийоми огляду місця події ………………… 20
4.Протокол огляду місця злочину ………………………………….. 41
5.Фототаблиця ……………………………………………………….. 45
6.Способи фіксації слідів ніг людини ……………………………… 46
7.Версія і план розслідування даної справи ……………………….. 53
8.Постанови про призначення необхідних судових експертиз …... 54
Список використаних джерел ……………………………………… 58
Додатки ………………………………………………………………. 59
В умовах формування та становлення нових соціально-економіч¬них відносин, структур законодавчої та виконавчої влади постають завдання створення правових засад зміцнення законності й удоскона¬лення правоохоронної діяльності. У межах юридичних наук мають бути створені правові засади державності й законності правозастосовної діяльності, спрямованої на надійне забезпечення захисту кон¬ституційних прав і законних інтересів громадян, громадських форму¬вань і державних структур України.
Криміналістика забезпечує правоохоронні органи ефективними мето-дами й засобами розкриття злочинів, що сприяють реалізації принципу невідворотності покарання, об\'єктивному застосуванню кримінального закону та профілактичному впливу. Сучасний рівень розвитку криміналістики та науково-технічний потенціал природни¬чих і технічних наук дають змогу органам прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки та суду попереджувати, припиняти і розсліду¬вати складні злочини, сприяючи розв\'язанню одного з основних зав¬дань — зміцнення законності та правопорядку в Україні.
Криміналістика — юридична наука, що сформувалась у надрах кримінального процесу XIX ст. як сукупність технічних засобів і так¬тичних прийомів, а також способів їх застосування з метою розкрит¬тя злочинів. Криміналістика вивчає злочин, який є також предметом пізнання інших галузей знань, що досліджують окремі специфічні ас¬пекти, властивості та особливості злочинної діяльності — соціології, філософії, кримінального, цивільного та адміністративного права, психології, статистики та ін.
Предметом криміналістики є закономірності судового досліджен¬ня, що вивчаються з метою встановлення істини у кримінальному судочинстві.
Криміналістика — наука про закономірності механізму злочину, ви-никнення джерел інформації про злочин і його учасників, зако¬номірності збирання, дослідження, оцінювання та використання доказів і розроблених на ґрунті цих закономірностей спеціальних засобів і ме¬тодів судового дослідження і запобігання злочинів (за Р. С....
Список використаних джерел

1. Салтевський М.В.Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник – К., Кондор, 2005 – 588с.
2. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебник – М., ЮристЪ, 2003 – 639с.
3. Криминалистика: Учебник/ Под ред. Р.С. Белкина, -М.,Юридическая литература, 1986 - 544с.
4. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій – П.Д. Біленчук, А.П. Гель та ін.. – К., МАУП, 2001 – 216с.
5. Криминалистика/ Под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина – М., Из-во МГУ, 1990 – 464с.
6. Криминалистика. Под ред.. А.Н. Васильева- М.,Из-во Моск ун-та, 1980- 496с.
7. Біленчук П.Д. та ін.. Криміналістика: Підручник для МВС України – К., АТІКА, 1998 – 416с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу