*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Вимоги до соціального працівника як особистості

контрольные работы, Экономика и социология труда

Объем работы: 56 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 1353

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………… 3
1.Стратегії втручання у соціальній роботі ………………………………... 5
2.Вимоги до соціального працівника як особистості ……………………14
2.1.Ідеальний образ соціального працівника …………………………….14
2.2.Фахові вимоги до соціального працівника …………………………..16
2.3.Особистісні вимоги до соціального працівника ……………………. 23
2.4.Взаємозв\'язок між професійними і духовно-моральними якостями
соціального працівника …………………………………………………...27
3. Правове регулювання соціальної роботи ……………………………..32
3.1.Фахове регулювання соціальної роботи за кордоном ……………....32
3.2.Нормативна база соціальної роботи в Україні……………………….39
Висновки …………………………………………………………………...51
Список використаних джерел …………………………………………….52
Соціальна робота належить до професій, які виник¬ли й утверджуються з метою задоволення насущних потреб суспільства і його громадян. Вона покликана створювати необхідні умови не лише для соціального забезпечення окремих індивідів, груп, громад, а й для розвитку їхньої спроможності вибудовувати своє жит¬тя, мобілізовувати внутрішні ресурси для подолання життєвих криз. Сучасна практична соціальна робота розвивається на основі науково обґрунтованих підходів, засади яких почали формуватися на початку XX ст., і потребує належної професійної підготовки.
У суспільному житті більшості країн світу соціальні працівники відіг-рають важливу роль у плануванні, реа¬лізації, оцінюванні та науковому ви-вченні соціальних програм, розрахованих на підтримку найрізноманітні-ших груп населення. У своєму розвитку соціальна робота набуватиме сутнісних ознак технології сприяння форму¬ванню, здійсненню і реабілітації життєвих сил людини.
Соціальна робота є синтезом теоретичних концепцій і практичних підходів, що вирізняються за правовими, психологічними, педагогічними, соціологічними, адмі¬ністративними та іншими ознаками. Водночас це без-межний простір практичної діяльності соціальних пра¬цівників, у якому співіснують ідеї щодо природи люд¬ської поведінки і соціальних проблем, етичні норми професії, перелік технологій, послуг та стратегій втру¬чання, чітке уявлення про логічну послідовність проце¬су соціальної роботи.
Знання, вміння і цінності соціальної роботи визна¬чають її форми та рівні, на яких вона відбувається, спе¬цифіку методів роботи з різними групами клієнтів, вза¬ємозв\'язок між цими компонентами практичної діяль-ності соціальних працівників. Ця система методів і форм соціальної роботи являє собою специфічний інс¬трументарій науково-практичних знань фахівців. Влас¬тивістю методології соціальної роботи є її гнучкість, яка виявляється в постійній зміні змісту і форми роботи соціальних працівників, та дискретність, свідченням чого є нерівномірність її впливу на клієнта на...
Соціальні працівники, будучи зацікавленими у змі¬нах в громаді на користь вразливих груп, повинні зна¬ти, як можна використати існуючі правові механізми впливу на розподіл ресурсів територіальної громади, посилювати роль громадськості в управлінні нею.
Українське законодавче поле соціальної роботи не можна вважати остаточно сформованим. В Україні три¬вають пошуки власної моделі соціального захисту насе¬лення, відбувається формування мережі соціальних служб, які б відповідали сучасним уявленням про соці¬альні послуги, і відповідного нормативно-правового ре¬гулювання діяльності таких служб, розвивається зако¬нодавство з питань фахового регулювання діяльності практичних соціальних працівників, визначаються правові можливості для партнерства держави й недер¬жавних організацій у соціальній сфері.
Соціальна робота взаємопов\'язана із державною по¬літикою, передусім соціальною політикою, реалізацією концепції прав людини, правовим регулюванням соці¬альної сфери, правовою культурою суспільства, соці¬альними умовами різних суспільних груп. Дії соціаль¬них працівників залежать не тільки від етичних прин¬ципів, теоретичних моделей, суспільних установок, професійної компетентності, а й від законодавчих норм. Законодавство забезпечує правовий статус соціальної роботи, створює правові умови для ефективного регулю¬вання діяльності соціальних служб і системи соціальної підтримки населення.
У багатьох країнах чимало питань регулювання практики соціальної роботи делеговано фаховим асоціа¬ціям соціальних працівників, що посилює відповідаль¬ність професійної спільноти за дотримання фахових стандартів. У пострадянських країнах правове регулю¬вання соціальної роботи є винятковою прерогативою держави, і ключову роль в її правовому забезпеченні ві¬діграють рішення органів державної влади.
Соціальний працівник, який усвідомлено обрав свій фах, осягнув його суспільну місію і моральну сутність, успіх своєї роботи вбачає в облагоро-дженні світу людей, які з різних причин опинилися у...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу