*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

МІСЦЕ СПОРТИВНОГО ПРАВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ

рефераты, право

Объем работы: 9 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 559

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП …………………………………………………. 3
МІСЦЕ СПОРТИВНОГО ПРАВА В
НАЦІОНАЛЬНІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ………….. 5
ВИСНОВКИ …………………………………………... 9
ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ ………………………. 10
Спортивне право посідає чільне місце у системах права біль¬шості зарубіжних країн та ак¬тивно розвивається у пострадянських країнах (наприклад Росії, Білорусі), де його розробленню присвячуються праці молодих учених, проводяться конференції та семінари, між науков¬цями постійно ведуться жваві дискусії з приводу доцільності визнання чи невизнання спортивного права як окремої галузі права, незважаючи на досить відмінні підходи до побудови структури права та різний ступінь роз¬витку і забезпечення фізичної культу¬ри і спорту в кожній із цих країн.
У тих державах, де зберігається класичний варіант поділу системи права на публічне і приватне, спортив¬не право характеризується тим, що во¬но має елементи як приватного, так і публічного права. Якщо відносини щодо організації та проведення зма¬гань з виду спорту, а саме — спортив-ної федерації, спортсмена чи клубу, регулюються правовими нормами, то йдеться про приватне право. Якщо ж брати відносини між спортивною федерацією та профільним органом ви¬конавчої влади щодо реалізації повно¬важень з розвитку підвідомчого цій федерації виду спорту, то йдеться про публічне право. Поєднання публічно¬го і приватного чинників у спортивно¬му праві полягає також у специфічних рисах методу регулювання, який поєднує авторитарне та автономне правове регулювання.
Наразі в усьому світі спортивне пра¬во досить стрімко розвивається як га¬лузь права і дискусії щодо доцільності виділення його в окрему галузь вже більше як 20 років тому припинилися. В Україні, як і в більшості пострадянсь¬ких країн, навпаки, дискусії з цього приводу не вщухають. Серед спеціа¬лістів, які підтримують та обґрунтову¬ють виділення спортивного права як окремої комплексної галузі, слід назва¬ти групу вчених із Росії: С. Алексеев, А. Глашев, М. Мінаєв, Н. Чабан, з Біло-русі — В. Тихіня, зі США — Nafziger, з Німеччини — Hilpert Horhst, з Нідер¬ландів — prof. Siekman та багато інших.
Ряд дисертантів, наприклад із Росії, які присвятили свої праці спорту та механізму його...
Отже, система права — явище ди¬намічне, а виникнення нових галузей неминуче і залежить від рівня розвитку суспільства, тому що право, як ре¬гуляторний механізм більшості суспільних відносин не може бути ста¬лим, ігноруючи вимоги часу та суспільні потреби. Так само і спортив¬не право, виникнення якого зумовлене об\'єктивним характером суспільних відносин, які становлять предмет пра¬вового регулювання цієї галузі, та їх закономірним розвитком, має посісти, на власне місце у си-стемі права України.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу