*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Політичні партії

контрольные работы, политология

Объем работы: 32 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 1822

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ……………………………………………………………………. 3
1. Походження і сутність політичних партій ……………………….. 5
2. Політичні партії: їх ознаки, функції і типи ………………………. 9
2.1.Ознаки політичних партій ……………………………………….. 9
2.2. Функції політичних партій …………………………………….. 11
2.3. Правові основи створення і діяльності політичних партій …… 14
2.4.Типологія політичних партій і партійних систем ……………… 16
3. Особливості розвитку багатопартійної системи в Україні …….. 26
Висновки …………………………………………………………….. 28
Список використаних джерел ……………………………………… 31
Політологія як наука вивчає політичне життя су¬спільства в його різно-манітних виявах, заглиблюючись у таємниці політики і влади, закономірності діяльності політичної еліти, партій, лідерів, соціальних верств і народних мас. Вона сприяє виробленню світоглядних і ціннісних настанов, вмінню пов\'язувати політичні знання із суспільно-політичною практикою. Закорінені в давніх часах спроби збагнути особливості політичного розвитку людської цивілізації постійно розвиваються і вдосконалюються, збагачуючи світову суспільно-полі¬тичну думку, синтезуючи й систематизуючи політичні знання.
Вивчення політології сприяє процесу формування держав¬ного мислення у майбутньому інтелектуальної еліти та опану¬вання нею сучасних ефективних політичних технологій, які є конче необхідними і державному службовцю, і народному де¬путату, і його помічникам тощо, як під час проведення знач¬них електоральних кампаній, так і в процесі щоденного вико¬нання професійних обов\'язків. Завдяки вмінню краще орієнтуватися в складних та суперечливих політичних яви¬щах і процесах потенційний депутат буде точніше уявляти соціально-політичні механізми підготовки й розробки зако¬нопроектів, суспільні чинники дії та виконання законів, указів і постанов в Україні та інших країнах світу, правильно оцінювати вплив публічної політики на розвиток політичної системи й суспільства в цілому.
Політичне життя в сучасному суспільстві не мис¬лиме без партій. Партії надають йому динаміки, оскіль¬ки вони є ареною змагання політичних курсів, ідей, які виражають інтереси різних суспільних груп. Це є осно¬вою вироблення оптимальних суспільних рішень як що¬до сутності проблем, так і щодо врахування інтересів суспільних груп. Суспільно значущий результат діяльно¬сті партій ймовірний за умови, якщо вони мають реаль¬ну вагу в суспільстві та можливість вільно конкурува¬ти між собою за доступ до державної влади. Партії — не тільки важливий елемент політичної системи, а й один із основних компонентів громадянського суспіль¬ства....
1. Американський політолог Ж.Лапаломбара, визначаючи понят¬тя \"політична партія\", вказує на чотири її ознаки:
1) партія як суб\'єкт певної ідеології або особливої світоглядної орієнтації;
2) як організа¬ція, тобто достатньо тривке об\'єднання людей на різних рівнях полі¬тики — від місцевого до міжнародного;
3) мета партії — завоювання та здійснення влади (хоча бувають партії, які вбачають свій обов\'я¬зок у пробудженні суспільної думки навколо болючих суспільних проблем);
4) кожна партія прагне забезпечити собі підтримку наро¬ду — від голосування за неї до активного членства.
2. Партії утворюються внаслідок виборчої кампанії, а також виро-стають із профспілкових, релігійних організацій, клієнтів визначних політиків.
3. Партії виконують такі функції: ідеологічну, наукову, участь у боротьбі за владу, здійснення влади, розробка політичного курсу, представництво соціальних інтересів.
4. Типологія партій здійснюється за такими ознаками: ідеологія, політична платформа, організаційна структура, методи і засоби діяль¬ності, політичний статус, соціальна база і електорат.
5. За ідеологією партії поділяються на: комуністичні (ліві), соціал-демократичні (лівоцентристські), ліберальні (центристські), консер¬вативні (правоцентристські), фашистські (праві).
6. За організаційною структурою розрізняють масові, кадрові, партії виборців, централізовані з авторитарним, авторитарно-демократич¬ним і демократичним типами управління, децентралізовані з горизон¬тальними координуючими ланками, фракційні партії.
7. За методами і засобами діяльності партії бувають авангардні і парламентського типу.
8. Основними статусними ознаками партії є юридична, територі-альна, владна.
9. Соціальна структура й електорат відображають соціальний склад партії, а також партійні орієнтації тих чи інших соціальних груп.
10. Під партійною системою треба розуміти сукупність політич¬них партій, характер їх взаємодії, місце і вплив у політичній системі.
11. Існують різні підходи до типологізації...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу