*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управління маркетингом на підприємстві

дипломные работы, маркетинг

Объем работы: 159 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 1241

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………………… 3
Розділ 1. Організація маркетингу на підприємстві ……………………………… 7
1.1.Сучасні концепції внутрішньо фірмового управління …………...… 7
1.2. Види організаційних структур служби маркетингу ……………….. 10
1.3. Служба маркетингу на підприємстві ……………………………….. 24
1.4. Висновки ………………………………………………………………46
Розділ 2. Управління маркетингом на підприємстві РКХЗ «З О Р Я»…………49
2.1. Характеристика підприємства ……………………………………….49
2.2. Напрямки дослідження маркетингу на підприємстві……………… 51
2.3. Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві …...87
2.4. Висновки ……………………………………………………………...90
Розділ 3. Пропозиції що до удосконаленню маркетингу на підприємстві ……95
3.1. Нові підходи до маркетингової діяльності на підприємстві ………95
3.2. Пропозиції по удосконаленню маркетингової
служби РКХЗ «Зоря»………………………………………………..102
Загальні висновки та пропозиції ……………………………………………….107
Список використаної літератури ………………………………………………113
Додатки ………………………………………………………………………….120
Що є запорукою успіху будь-якої фірми на ринку? — Вміння знайти і задовольнити потреби споживачів. Такий підхід до діяльності фірми відображує сутність маркетингу як філософії бізнесу і передбачає орієнтацію її діяльності на задоволення потреб споживачів як єдину можливість досягти цілей, пов\'язаних із прибутком, проникненням на нові ринки, розвит¬ком фірми. Крім того, маркетинг — це вид діяльності, функція менеджменту, спрямовані на інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень та конкретні дії щодо розроб¬ки та управління товаром, ціноутворення, розподілу та просування товарів.
Реалізація принципів маркетингу, переосмислення пріоритетів у діяльності організації, своєю чергою, потребує підготовки фахівців, здатних діяти в умовах реалій сучасного бізнесу. Як відгук на вимоги ринку — зростання популярності спеціальності \"Маркетинг\", за якою здійснюють підготовку вищі навчальні заклади країни. Основи маркетингу та його практичний інструментарій опановують також майбутні менеджери, технологи, пред¬ставники гуманітарних спеціальностей.
Навчальна література з маркетингу представлена сьогодні численними роботами зару¬біжних та вітчизняних авторів, серед яких Ф.Котлер, Г.Армстронг, Б.Берман, Дж.Еванс, Е.Дихтль, Х.Хершген, Г.Ассель, Ж.-Ж.Ламбен, Г.Л.Багієв, І.Н.Герчикова, Є.П.Голубков, Г.Д.Крилова, Р.Б.Ноздрьова, Г.Г.Абрамішвілі, П.С.Зав\'ялов, А.А.Мазаракі, А.Ф.Павленко, А.В.Войчак, В.Г.Герасимчук, Н.П.Гончарова, В.Я.Кардаш, Н.В.Куденко, П.Г.Перерва, С.В.Скибінський, А.О.Старостіна, Є.В.Ромат, роботи яких добре відомі українському чи¬тачеві, активно використовуються в підготовці фахівців з маркетингу та практичній діяль¬ності маркетологів.
Маркетинг — це система внутрішньофірмового управління, яка спрямована на вивчення і врахування попиту та вимог ринку для більш обгрунтованої орієнтації виробничої діяльності підприємств на випуск конкурентоспроможних видів продукції у завчасно встановлених обсягах, що відповідають певним техніко-економічним...
Особливого значення у системі маркетингу набувають мар¬кетингові дослі-дження. У сучасній світовій літературі існу¬ють десятки видань провідних фахів-ців з маркетингу, які при¬свячені маркетинговим дослідженням. Наведемо визначення вітчизняного фахівця професора А. О. Старостіної: «Маркетин¬гові дослідження - це систематичний процес постановки цілей дослідження, ідентифікації об\'єктів, аналізу ринкової інформації та розробка механізму для прийняття конкретних управлінських рішень відносно будь-яких елементів рин¬ково-продуктової стратегії фірми і методів їх реалізації для досягнення кінцевих результатів у діяльності фірми в умовах існуючого маркетингового середовища» [68, с. 36].
Актуальність маркетингових досліджень обумовлена тим, що ринок - це сис-тема, що динамічно розвивається, причому кожний елемент даної системи також постійно змінюється. Темпи зміни маркетингового середовища також не є постій¬ними. До останньої третини XX ст. темпи зміни маркетингового середовища істотно не відрізнялися від швидкості реакції фірми. Товарні ринки виконували функцію сигнальних пристроїв, забезпечували фірми, які незалежно одна від одної приймають рішення, необхідною інформацією. Широко вико¬ристовували евристичні й екстраполяційні методи, а також експлікативні («такі, що пояснюють») моделі, що базуються на математичній імітації ринкових ситуацій. Навіть якщо тра¬пилися несподівані ситуації на ринку, то фірма досить легко виходила з них, оскільки більшість проблем мали аналоги в минулому. Це дозволяло формувати комплекс маркетингу на підставі вироблених в попередній період правил і алгоритмів прийняття рішень.
Прогнози і результати оцінки потенціалу (попиту) сегмен¬та або товарного ринку загалом, як результат маркетингового дослідження, є ключовою інформацією для прийняття рішень про розміри інвестицій і виробничих потужностей з форму¬вання маркетингового комплексу. Разом із тим, перед марке¬тингом постають певні труднощі під час використання осно¬вних методів прогнозування...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу