*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Інноваційний процес

контрольные работы, менеджмент

Объем работы: 42 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 250 руб.

Просмотров: 995

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ…………………………………………………………………………3
1.Інноваційний менеджмент як сукупність принци¬пів, методів і форм
управління інноваційними процесами та інноваційною діяльністю……5
2.Інноваційний процес та його стадії…………………………………….11
2.1.Підготовча стадія……………………………………………………... 11
2.2.Виробнича стадія……………………………………………………... 14
2.3.Ринкова стадія………………………………………………………… 14
3.Філософське осмислення інноваційних процесів……………………..16
3.1.Довгі хвилі М. Кондратьєва…………………………………………..20
3.2.Сучасні теорії циклічності…………………………………………… 28
3.3. Інноваційні теорії технологічних змін……………………………....29
Висновки …………………………………………………………………..38
Список використаних джерел…………………………………………….40
Кардинальні соціально-економічні зміни у країні, перехід до ринкових відносин, звуження можливостей використання традиційних ресурсів еко¬номічного зростання обумовлюють необхідність (і безальтернативність) переходу до інноваційної моделі розвитку України.
Розуміння важливості питань розвитку інноваційної діяльності на ма-крорівні привело до активізації розробки науково-методологічних засад державної інноваційної політики та впровадження певних практичних за-ходів щодо створення окремих складових системи управління інновацій-ними процесами. Однак цілісна система ще не сформована, не вирішені питання організації ефективної взаємодії її елементів.
Складними та суперечливими залишаються у нашій економіці про-блеми вибору пріоритетних напрямів, фінансування та стимулювання інно-ваційної діяльності, організаційних форм розробки, використання та коме-рціалізації нововведень, розвитку ринку інновацій та підтримки національ-ного виробника інноваційного продукту, зниження багатофакторних інно-ваційних ризиків та прогнозування комерційної привабливості нових нау-ково-технічних ідей.
Зростає інтерес до питань інноваційної діяльності й на мікрорівні. Ри¬нкові умови господарювання викликали значні зміни у системі менеджмен¬ту українських підприємств: реорганізується виробнича структура, створюються комерційні та маркетингові служби, впроваджуються системи інформаційних технологій, вводяться в практику нові принципи бухгалтер¬ського й управлінського обліку, інструменти фінансового менеджменту тощо. Проте все це виявляється недостатнім для формування довгостроко¬вої конкурентоспроможності.
Вітчизняний досвід підприємницької діяльності та історії комерційно¬го успіху світових лідерів переконливо доводять, що саме інновації різної природи стають вирішальним фактором у сучасній конкурентній боротьбі. Сьогоднішній споживач, у тому числі і український, є вимогливим і розбір¬ливим, він прагне купувати нові товари, послуги та технології високої яко¬сті і готовий платити за них...
Проблема активізації інноваційної діяльності досить актуальна для України. Практична реалізація стратегії інноваційного розвитку економіки потребує насамперед підвищення інноваційної активності на всіх рівнях: держава - галузь - регіон - підприємство. У підпри¬ємств, як свідчить практика, сьогодні немає відповідних економіч¬них умов для впровадження нововведень [21].
Одним з показників ефективності інноваційної діяльності, що характеризує конкурентоспроможність продукції, є збільшення об¬сягу реалізації продукції на внутрішньому й зовнішньому ринках. Успішний вихід країни із кризи за допомогою інновацій [20] почина¬ється в першу чергу шляхом експорту високотехнологічної продукції. Частка України у світовому обсязі торгівлі наукоємною продукцією становить 0,1% (не перевищує 25 млн. дол. США), що на порядок мен¬ше часток Польщі й Китаю, і на два порядки - Німеччини.
Проведений аналіз стану інноваційного процесу [5,8,10,20 - 23,31, 32, 35, 39,40] на промислових підприємствах України за 18 років дозво¬ляє виділити низку негативних тенденцій: відбувається подальше зни¬ження інноваційної активності суб\'єктів господарювання; українським інноваціям властиві дифузія інновацій (насамперед продуктових); інно¬ваційні процеси (77% підприємств) визначають п\'ять видів економічної діяльності (машинобудування, хімічна і нафтохімічна промисловість, металургія і обробка металів, харчова і легка промисловість). Всі ці під¬приємства належать переважно до старих «сировинних» підгалузей; за¬безпечення інвестиціями здійснюється в основному за рахунок власних коштів; значний вплив на зменшення інноваційної активності підпри¬ємств чинить хронічний дефіцит держбюджету, низька ефективність ді¬яльності інноваційної інфраструктури (технопарків, фондів, компаній, і т. ін.), недостатній обсяг власного капіталу більшості підприємств, від¬сутність мотивації у стратегічних інвесторів; неконкурентоспромож¬ність вітчизняної продукції та підприємств цілому.
Для вирішення перерахованих проблем...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу