*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Основи розвитку регіону.Видатки місцевих органів влади

контрольные работы, государственное регулирование

Объем работы: 38 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 517

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………….. 3
1.Основи розвитку регіону ………………………………………….. 6
2.Видатки місцевих органів влади …………………………………. 25
Висновки …………………………………………………………….. 36
Список використаних джерел……………………………………… 37
За умов переходу економіки України до ринкових від¬носин багато про-блем економічного життя суспільства слід оцінювати й вирішувати по-новому. Мало того, виникають проблеми, розв\'язувати які доводиться вперше. Сьогодні, на початку нового сторіччя (десятиліття, тисячоліття), у країні лише створюються передумови для регульованого ринкового господарства. .
Становлення ринкових (договірних, контрактних) від¬носин у країні вимагає, передусім, формування нового гос¬подарського механізму, у якому найважливішу увагу при¬діляють державному регулюванню на регіональному рівні. Це одна з найскладніших і найважливіших проблем, що пов\'язана, з одного боку, зі специфікою нашої національ¬ної економіки, а з іншого — з особливостями перехідного періоду.
Наприкінці XX ст. прискорився процес демократизації дер¬жавного уст-рою та управління. У багатьох країнах невід\'ємною складовою демократичного управління є місцеві органи самовря¬дування. В умовах трансформації економіки України однією з найважливіших складових частин її фінансової системи є місцеві фінанси. Функції регулювання економічних і соціальних процесів поступово переходять від центрального рівня державної влади до місцевого, тому посилюється роль місцевих фінансів та розши-рюється сфера їх застосування. Через місцеві фінанси держава активно здійснює соціальну політику та регулює процес вирівнювання економічного та соціального розвитку територій, які внаслідок історичних, географічних та інших умов є депре¬сивними порівняно з іншими територіями країни.
Фінансова наука в Україні стрімко розвивається в різно-векторних на-прямах, одним із яких є проблеми місцевих фінансів.
Місцеві фінан¬си — це система формування, розподілу і використан¬ня грошових та інших фінансових ресурсів для забез¬печення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих.
Регіональна політика - структурна політика, спрямована на розвиток певного економічного, культурного і адміністративного регіону з...
По першому питанню висновки зроблені в процесі виконання завдання.
Ключовим інститутом фінансів місцевих органів влади є інсти¬тут самос-тійного місцевого бюджету. Наявність системи самостійних місцевих бюджетів є об\'єктивною передумовою, закономірністю функціонування місцевих фінансів. В Україні процес становлення системи самостійних місцевих бюджетів розпочався в кінці 1990 року. Було запроваджено бюджети місцевого самоврядування. У законодавстві держави та в її Конституції декларовано принцип са¬мостійності всіх бюджетів і встановлено: самостійність забезпечуєть¬ся власними та закріпленими доходами. Також регламентовано самостійність визначення місцевими органами порядку здійснення видатків. Запроваджено поділ бюджетів на поточні бюджети і бю-джети розвитку. Крім того, передбачено поділ видатків і доходів бюджетів на виконання власних повноважень і повноважень, деле¬гованих виконавчою владою.
На практиці принцип самостійності місцевих бюджетів поки що залишається нереалізованим. Частка власних і закріплених доходів місцевих бюджетів дуже низька. Доходна частина місцевих бюд¬жетів у значній частині формується за рахунок так званих регульо¬ваних доходів. Наявність їх є рудиментом адміністративної системи господарювання. У сучасних умовах доцільно взагалі відмовитися від цього фінансового інструменту.
Не визначено видатків кожного рівня місцевих бюджетів, що унеможливлює їхню ефективну організацію. З прийняттям нової Конституції України виникла потреба в розробці принципово ново¬го бюджетного законодавства.
Більш глибоких теоретичних розробок потребує запропонова¬на Конституцією України модель обласних і районних бюджетів, оскільки в її нинішньому розумінні вона стає нежиттєздатною і не буде сприйнята практикою. Щодо обласних і районних бюджетів також має бути застосовано принцип самостійності.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу