*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Основні показники культури поведінки студента

рефераты, Физкультура

Объем работы: 19 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 25 руб.

Просмотров: 787

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
1.ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ВИД ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 4
1.1 Виникнення терміна «фізична культура» 4
1.2 Загальні поняття теорії фізичної культури 5
1.3 Соціальні функції фізичної культури студентської молоді 7
2.ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВУЗІ 10
2.1. Основні положення й вимоги навчальної програми по фізичній культурі для Вузів 10
2.2. Мета, завдання й форми організації фізичного виховання 14
ВИСНОВОК 17
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 19
Створення умов для формування людини, що гармонічно сполучить у собі духовне багатство, моральну чистоту й фізичну досконалість, є однієї з актуальних проблем.
Фізична культура являє собою суспільне явище, тісно пов\'язане з економікою, культурою, суспільно-політичним ладом, станом охорони здоров\'я, вихованням людей.
Історія фізичної культури відбиває специфічну сферу перетворення природи людиною й самої людини шляхом формування організму, свідомо-сті, волі, а також розвитку відповідних традицій, інститутів і організацій.
Наше століття - вік значних соціальних, технічних і біологічних пере-творень. НТР внесла в спосіб життя людини поряд із прогресивними яви-щами й ряд несприятливих факторів, у першу чергу гіподинамію й гіпокіне-зію, нервові й фізичні перевантаження, стреси професійного й побутового характеру. Все це приводить до порушення обміну речовин в організмі, на-хилу до серцево-судинних захворювань, надлишковій масі тіла й т.п. Вплив несприятливих факторів на стан здоров\'я молодого організму настільки ве-лике й об\'ємно, що внутрішні захисні функції організму не в змозі з ними впоратися. Досвід десятків тисяч людей, що випробували на собі вплив та-кого роду несприятливих факторів, показує, що кращою протидією їм є ре-гулярні заняття фізичними вправами, які допомагають відновленню й зміц-ненню здоров\'я, адаптації організму до умов зовнішнього середовища.
Заняття фізичними вправами мають величезне виховне значення - сприяють зміцненню дисципліни, підвищенню почуття відповідальності, розвитку наполегливості в досягненні поставленої мети. Це однаковою мі-рою стосується всіх що займаються, незалежно від їхнього віку, соціального стану, професії.
Навчально-виховний процес у навчальних відділеннях проводиться відповідно до науково-методичних основ педагогіки й системи фізичного виховання.
Теоретичний розділ програми викладається у формі лекцій. Лекції до-повнюються бесідами викладачів зі студентами в процесі практичних за-нять, а також самостійним вивченням студентами спеціальної літератури протягом усього періоду навчання.
Для практичних занять студенти розподіляються на навчальні відді-лення (основне, підготовче й спеціальне) з урахуванням підлоги, стану здо-ров\'я, фізичної й спортивної підготовленості.
Студенти спеціального навчального відділення, стан здоров\'я, фізична підготовленість і фізичний розвиток яких у процесі занять покращилися, на підставі висновку лікаря й рішення кафедри переводяться на основне відді-лення наприкінці навчального року або семестру.
У зв\'язку із захворюванням або іншими об\'єктивними причинами сту-денти основного й спортивного відділень можуть бути переведені на спе-ціальне навчальне відділення в будь-який час навчального року.
Звільнення від занять по фізичному вихованню по стані здоров\'я може бути тільки тимчасовим.
Практичний розділ програми містить навчальний матеріал, спрямова-ний на рішення конкретних завдань фізичного виховання студентів. У зміст занять всіх навчальних відділень включається матеріал по профе-сійно-прикладній фізичній підготовці стосовно до особливостей майбутньої професії студентів.
На I курсі необхідно ліквідувати недоліки у фізичній підготовленості окремих студентів (зі слаборозвиненою силою, витривалістю, що не вміють плавати, що не володіють навичкою ходьби на лижах і т.п.).
При цьому студенти зобов\'язані:
систематично відвідувати навчальні заняття по фізичному вихованню (теоретичні й практичні) у дні й годинники, передбачені навчальним роз-кладом;
проходити медичне обстеження у встановлений термін, здійснювати самоконтроль за станом свого здоров\'я й фізичного розвитку, за фізичною й спортивною підготовленістю;
виконувати...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу