*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Предмет сольфеджіо

рефераты, музыка

Объем работы: 22 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 50 руб.

Просмотров: 1003

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ


1.Вступ: Мета та завдання предмету сольфеджіо

2.Планування навчально-виховного процесу

3.Організація навчально-виховного процесу

4.Контрольні заходи та їх проведення

5.Оцінювання навчальних досягнень

6.Форми навчального процесу:

I.Вокально-ітонаційні навички

II.Сольфеджування та спів з листа

III.Метроритм

IV.Музичне сприйняття

V.Музичний диктант

VI.Виховання творчих здібностей

VII. Теоретичні знання та практичні навички

7.Заключення

8.Література
Сольфеджіо як дисципліна має важливе значення для комплексного навчання та виховання дитини, формує особисто-ціннісне ставлення до мистецтва, стимулює творчий потенціал особистості, сприяє підвищенню культури слухання та сприйняття музики, виховує потребу в духовному самовдосконаленні.
При загально-естетичній спрямованості метою предмета сольфеджіо є естетичне виховання юного музиканта, комплексний розвиток його загальних та спеціальних здібностей, особливо музичного слуху, музичної обізнаності (грамотності), музичного смаку і творчих здібностей, здатності самостійного музичного мислення у процесі сприйняття або виконання музичного твору, розширення загального музичного кругозору. «Вміння слухати й розуміти музику – є однією з елементарних ознак, без якої неможливо уявити повноцінного вихо¬вання» (В. О. Сухомлинський).
Загальна мета включає низку конкретних завдань: розвиток почуття ладу, метроритму, музичної пам’яті, слуху у різних його проявах (інтонаційного, звуковисотного, гармонічного, поліфонічного, тембрового), формування навичок сольфеджування, музичного аналізу, актив¬них навичок сприйняття музичного матеріалу, творчої фантазії, надбання музично-теоретичних знань, а також збагачення емоційно-почуттєвої сфери учнів.
Досягнення високих результатів при виконанні кожного з цих завдань сольфеджіо можливе завдяки використанню багатьох форм роботи, раціональної організації роботи на кожному уроці протягом усього терміну навчання.
Модернізація та реформування позашкільної музичної освіти передбачає реалізацію принципів демократизації, гуманізації, переорієнтацію процесу навчання на розвиток кожного учня, незалежно від наявності яскраво виражених здібностей. Нині як ніколи відчувається потреба у вихованні всебічно розвиненої особистості, чутливої до свого оточення, здатної протистояти негативним проявам дійсності.
Курс сольфеджіо є не тільки окремою навчальною дисципліною, а й засобом, що надає можливість об’єднати знання та навички різних дисциплін (музична література, фах, хор) у єдину цілісну систему.
В процесі навчальної діяльності необхідно формувати в учнів (поряд з іншими складовими) стійкий інтерес до народної творчості, осмислення національної самобутності. Більше уваги слід приділяти знайомству з українською народною піснею, вихованню в учнів почуття власної національної свідомості та гордості за свій народ. Згідно з перспективними тенденціями сучасної музичної педагогіки, використання на уроках українського фольклорного матеріалу, творів сучасних композиторів повинно становити, поряд з іншими зразками класичної музичної спадщини, художню основу курсу сольфеджіо.
У кожному класі передбачено внесення до розділів лише нового матеріалу для вивчення із забезпеченням належного повторення та узагальнення знань, вмінь і навичок.
Основними принципами предмету «Сольфеджіо» є:
– органічний зв’язок універсального (полікультурного), національного (державного) та регіонального (краєзнавчого) компонентів позашкільної музичної освіти;
– єдність навчання, виховання й розвитку учнів;
– системність, послідовність, доступність, інтегральність, принцип від простого до складного, принцип тематизму;
– варіативність форм, методів, технологій;
– диференціація та індивідуалізація навчання.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу