*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС І ОСНАЩЕННЯ ОБ’ЄМНОГО ШТАМПУВАННЯ ДЕТАЛІ “КОРПУС”

курсовые работы, машиностроение

Объем работы: 42 стр.

Год сдачи: 2004

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 637

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ
ВСТУП 6
1. Основна частина
Патентно-інформаційний пошук 7
Аналіз технологічності деталі 9
Аналіз варіантів виготовлення деталі 10
2. Технологічна частина
Розробка креслення поковки 15
Розрахунок коефіцієнтів витрат 17
Спосіб та обладнання різання заготовок 19
Структура технологічного процесу 21
Визначення деформуючих зусиль 23
Встановлення типу обладнання 24
Вибір технологічного змащення 25
3.Конструкторська частина
3.1. Вибір технологічної схеми штампа 26
3.2. Описання конструкції та роботи штампа 27
3.3. Розрахунки на міцність деталей та вузлів штампа 28
3.4. Виконавчі розміри інструментів 29
4. Механізація та автоматизація техпроцесу 30
5. Техніка безпеки 32
6. Організація робочого місця 33
ВИСНОВОК 35
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 36
ДОДАТКИ
ДОДАТОК А 37
ДОДАТОК Б 38
ДОДАТОК В 42
ВСТУП

Розвиток обробки металів тиском та машинобудування в ці-лому вимагає вдосконалення існуючих та створення нових тех-нологічних процесів. Які забезпечують підвищення продуктив-ності праці, зниження металоємності та енергоємності вироб-ництва, підвищення якості випуску продукції. Раціональне використання матеріалів є основним критерієм високого тех-нічного рівня конструкторських розробок та досконалості технологічних процесів.
До перспективних методів обробки тиском належить метод напівгарячого деформування, сутність якого полягає в тому, що метал перед деформуванням нагрівають до температур, яки-ми характеризується область критичних точок перлітного пе-ретворення.
Застосування технологічних процесів напівгарячого видав-лювання дозволяє підвищити коефіцієнт використання металу та експлуатаційні якості отриманих деталей у порівнянні із обробкою різанням, знизити собівартість виробів та пріцеєм-ність їх виготовлення. У порівнянні із холодним видавлюван-ням підвищується пластичність та знижуються питомі наванта-ження на інструмент. На відміну від гарячого видавлювання зменшується витрата електроенергії на нагрівання заготовок, підвищується коефіцієнт використання матеріалу завдяки від-сутності облою та окалини.
Тому, проаналізувавши технологічні вимоги до виготовлен-ня та експлуатації даної деталі, оптимальним способом виго-товлення деталі обирається напівгаряче видавлювання.
ВИСНОВКИ

В даному курсовому проекті був розроблений технологіч-ний процес напівгарячого видавлювання деталі „корпус”. У загальній частині проекту наведений аналіз можливих варіан-тів виготовлення деталі, аналіз сучасних методів ОМТ. З ме-тою зниження матеріалоємності продукції, працеємності, со-бівартості, був вибраний найбільш оптимальний технологічний процес виготовлення деталі – Напівгаряче комбіноване видав-лювання, а також розроблене штампове оснащення.
Процес напівгарячого видавлювання – прогресивний про-цес, що забезпечує отримання точних виробів різної форми із вуглецевих, складно легованих, неіржавіючих та інших сталей з меншими зусиллями у порівнянні з холодним видавлюванням та з меншими втратами на угар у порівнянні з гарячим видав-люванням.
В конструкторській частині був розроблений ескіз штампа для прийнятого технологічного процесу виготовлення деталі „корпус”, а також були проведені розрахунки інструмента на міцність.
Розроблені заходи з охорони праці, оточуючого середови-ща, розроблена організація робочого місця.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу