*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Формування світогляду і ціннісного відношення до природи в особі

курсовые работы, психология

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 934

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи формування ціннісного відношення
до природи у особи
1.1. Базові поняття теми дослідження і структура ціннісного
відношення до природи
1.2. Проблема використання екології в екологічній освіті студентів
1.3. Шляхи формування суб\'єктного відношення до природи.........................14
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Експериментальна діагностика розвитку екологічної
культури студентів
2.1. Діагностика ціннісного відношення до природи у студентів
2.2. Результати дослідження і їх інтерпретація
Висновки до розділу 2
Висновок
Список використаних джерел
Актуальність теми дослідження. Для сучасного етапу суспільно-економічного розвитку характерні негативні зміни стану навколишнього середови-ща, що виявляється в порушеннях функціонування екосистем, елементах природно-го дисбалансу, аваріях техногенного характеру і т.п. Ці і подібні ним явища і проце-си є наслідком агресивно-прагматичного відношення людства до природи, прояв антропоцентричного типу мислення.
Дозвіл проблеми екологічної кризи - перехід до екоцентричного типу свідо-мості, - припускає формування нової системи відносин людини до природи і зміна тієї шкали цінностей, яка склалася до теперішнього часу. Основна роль в даному процесі належить системі екологічної освіти.
Тривалий час екологічна освіта була зведена до природоохоронної освіти учнів. Сьогодні не викликає сумнівів необхідність комплексного підходу до визна-чення умов цілеспрямованого формування культури відносин людини до світу при-роди. Зміна початкових виховних установок супроводжується активізацією діяль-ності по визначенню змісту, структури, форм, методів і засобів екологічної освіти, направлених на формування відношення людини до світу природи і оволодіння знаннями про взаємодію людини і природи.
Основною метою екологічної освіти є формування екологічної культури особи. Екологічна культура як інтегроване поняття є найважливішою частиною за-гальної культури людини, що представляє таку сферу буття, позитивна зміна якої може створити перелом в перетворенні всієї системи взаємин між природою і суспі-льством. Тому екологічну культуру правомірно вважати регулятором системи \"сус-пільство - природа\".
У екологічній культурі інтегруються всі показники сфери свідомості особи: когнітивний (пізнавальний), афектний (емоційно-ціннісний), діяльнісний, а її про-явом є екологічно доцільна діяльність.
Встановлено (С.Д.Дерябо, В.А.Ясвін), що головний механізм процесу вихо-вання і розвитку екологічної культури особи — система відносин до природи, оскі-льки від її змістовної спрямованості, широти,...
На початку XXI в Україні часом трансформації життєвих цінностей, помітній еволюції української ментальності. Ринкові реформи останнього де-сятиліття повинні були зробити революцію в старій системі цінностей, змі-нити тип мислення, життєву стратегію істотної частини населення країни. Але соціально-економічні реформи породили могутню хвилю “відкоту”.
Вивчення ціннісних орієнтацією студентства дає можливість виявити ступінь його адаптації до нових соціальних умов і інноваційний потенціал. Від того, який ціннісний фундамент буде сформований, багато в чому зале-жить майбутній стан суспільства. Цінність соціальна за своєю природою і складається лише на рівні соціальної спільності. Сформовані в процесі діяль-ності індивідуальні ціннісні значення – явища суспільні, колективні. Ціннісне відношення формується в процесі діяльності і реалізується через діяльність, людина може вибрати мету, сформувати стратегію майбутньої поведінки, ви-ходячи з індивідуальної системи цінностей.
Останнє сторіччя в житті цивілізації характеризується як час глобаль-ної еколого-економічної кризи. Неодноразові спроби його дозволу за допо-могою технічних і організаційних засобів не увінчалися успіхом. Філософсь-ке осмислення ситуації показує, що ключ до рішення проблеми - в підвищен-ні рівня екологічної культури суспільства, обмеженні потягу, що формувався тисячоліттями, до матеріального надлишку, вдосконаленні людських якос-тей, розвитку і заохоченні духовного, його гармонійному поєднанні з матері-альним в кожній окремій особі. І це переводить проблему подолання кризи в область освіти. Саме воно покликане виростити екологічно культурну люди-ну, яка зможе добровільно і усвідомлено прийняти спосіб життя в рамках екологічного імперативу, реалізувати такі зразки діяльності і поведінки, які б підтримували стабільність природних біогеохімічних циклів і соціальних процесів [7,c.68].
У зв\'язку з цим одній з найважливіших проблем сучасної освіти, і перш за все природничонаукового, є виховання у учнів...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу