*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Процес виготовлення саморобних фізичних приладів

курсовые работы, Физика

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 968

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП……………. 2
РОЗДІЛ І. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ШКІЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ. 4
1.1. Шкільний фізичний експеримент як метод пізнання природи. 4
1.2. Шкільний фізичний експеримент як засіб навчання 5
1.3. Місце шкільного фізичного експерименту у процесі навчання фізики 9
РОЗДІЛ ІІ. САМОРОБНІ ФІЗИЧНІ ПРИЛАДИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
У НАВЧАННІ ФІЗИКИ 12
РОЗДІЛ ІІІ. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ САМОРОБНИХ ПРИЛАДІВ ПРИ НАВЧАННІ ФІЗИКИ 15
3.1. Організація педагогічного експерименту 15
3.2. Стан використання саморобних приладів у навчанні фізики в сучасній школі 20
3.3. Аналіз результатів експерименту та методичні рекомендації 21
ВИСНОВКИ 23
ЛІТЕРАТУРА 26
Додаток А. 27
Шкільний фізичний експеримент розвивається у зв’язку із загальним розвитком науки і техніки, розширенням і оновленням змісту курсу фізики, поліпшенням методики її викладання. Цей розвиток об’єктивно відображає зміни, яких зазнає фізика та методи її дослідження.
Проблемам удосконалення методики і техніки шкільного фізичного експерименту в загальноосвітній школі присвячені праці Л.І.Анциферова, В.О.Бурова, С.П.Величка, О.Ф.Кабардіна, Є.В.Коршака, Б.Ю.Мир-городського, М.Я.Молоткова, М.М.Шахмаєва та інших дослідників. [1,8]
Вивчення методичних основ фізичного експерименту в середній школі свідчить про те, що шкільний фізичний експеримент слід розглядати як необхідну цілісну систему шкільного курсу фізики, яка певною мірою впливає на послідовність введення фізичних понять, системи постулатів, законів і наслідків, оскільки у навчальному процесі він забезпечує не лише наочність і зв’язок теорії з практикою, а й є одним з провідних елементів змісту курсу фізики та важливим чинником, що доводить високу ефективність запровадження певного теоретичного положення в практику.
Згідно з теорією, ШФЕ — багатофункцiональна ефективно дiюча, динамiчна педагогiчна система, що пронизує всi елементи процесу навчання фiзики i має великий спектр функцiй. Таким чином, виявлення можливостей ШФЕ для успiшного управлiння процесом навчання є актуальною проблемою сучасної дидактики фізики. [5]
Велике значення серед навчальних фізичних дослідів набувають такі, що виконуються за допомогою саморобних фізичних приладів.
Це можна пояснити нестачею або застарінням у фіз.кабінетах фабричного фізичного обладнання. Тому застосування на уроках саморобних фізичних приладів з одного боку, спрощує процес наочності фізичних явищ, сприяє зв’язку учнів між навчанням та повсякденним життям. З іншого боку, процес виготовлення саморобних фізичних приладів сприяє підвищенню інтересу до вивчення фізики, а також активізує конструкторські вміння кожного учня.
Отже, на мою думку, тема «Методика використання...
У вітчизняній педагогіці поєднання мислення й діяльності учнів вирішувалось з позицій системного підходу, в рамках якого розроблено теорію шкiльного фiзичного експерименту (ШФЕ), що розглядається як джерело фактiв (знань учнiв), засiб наочності (створення чуттєво-наочних образiв), спосiб органiзацiї творчої дiяльностi учнiв (проблемні ситуацiї, в яких учнi здiйснюють самостiйне сходження вiд абстрактного до конкретного), засiб зв\'язку теорiї з практикою, критерiй теоретичних побудов.
Ще одна функція ШФЕ – управлінська: він є одним із засобів управління процесом навчання, бо використовується як засiб зовнiшньої дiї на розумову дiяльнiсть учнiв i впливу на вже здобуті в учнiв знання, вмiння i навички. З огляду на управлінську функцію, особливо в умовах переходу від 10 (11)-річної до 12-річної школи, роль ШФЕ значно посилилася [11, с.127-134]. Тому стають необхідними системні дослідження можливостей максималізації його ролі та місця у процесі навчання.
Різні методи навчання, характер викладу навчального матеріалу направлені на розвиток та виховання підростаючого покоління. У зв’язку з цим слід відзначити такі шляхи використання демонстраційного експерименту:
 експеримент як ілюстрація до висловлених теоретичних положень;
 експеримент як джерело фактів, основа для висновків та узагальнень.
З педагогічної точки зору демонстрація дослідів є необхідною при розв\'язанні низки специфічних задач, а саме:
1. Для ілюстрації пояснень учителя.
2. Для ілюстрації застосування вивчених фізичних явищ та теорій в техніці, технологіях та побуті.
3. Для збудження та активізації пізнавального інтересу до фізичних явищ та теорій.
4. Для перевірки припущень, висунутих учнями в ході обговорення навчальних проблем.
Оскільки сучасна методика фізики пропонує велику кількість демонстрацій з кожної теми шкільного курсу фізики, перед вчителем завжди виникає проблема відбору дослідів при підготовці до кожного конкретного уроку. За наявності кількох варіантів дослідів слід...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу