*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Облік та автоматизація обліку розрахунків із покупцями та замовниками

дипломные работы, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 80 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 1500 руб.

Просмотров: 2513

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП ……………………………………………………………………. 3
1 ЯКІ РАХУНКИ МОЖУТЬ БУТИ З ПОКУПЦЯМИ ТА
ЗАМОВНИКАМИ? ХТО ТАКІ ПОКУПЦІ ТА ЗАМОВНИКИ ? …… 5
2 НОРМАТИВНА БАЗА, РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН З
ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ ……………………………….. 10
3 ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬ ПОКУПЦІ
ТА ЗАМОВНИКИ …………………………………………………….. 19
4 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК – ПО ПРОВОДКАМ ………………… 24
4.1.Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками і
покупцями …………………………………………………………….24
4.2.Облік бартерних операцій ………………………………………….. 30
4.3.Розрахункові операції в іноземній валюті ………………………… 36
5 АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ З ПОКУПЦЯМИ ТА
ЗАМОВНИКАМИ ……………………………………………………. 43
6 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ ……………………… 49
ВИСНОВКИ …………………………………………………………… 66
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………… 68
ДОДАТОК А ……………………………………………………………. 74
ВСТУП

Проведення в Україні економічної реформи, спрямованої на застосу-вання ринкових принципів регулювання господарської діяльності, не могло не відновити в господарській і цивільно-правовій практиці правових інститутів, притаманних ринковій економіці, зокрема інституту - розрахунків. Цей інститут існував у дореволюційний час і досяг значної досконалості у багатьох зарубіжних країнах.
На мою думку, сьогоднішній рівень національної економіки України знаходиться в кризовому стані і це супроводжується деформаціями механізмів розрахункових відносин. Хронічні , а часто й безнадійні платежі - характерна риса діючої системи розрахунків. Основною формою взаємовідносин між постачальниками, виробниками та покупцями продукції все більш стає неефективний натуральний обмін (бартер). Зрозуміло, що при бартері кошти на розрахункові (поточні) рахунки господарських суб'єктів у банківських установах не надходять.
В умовах ринкового господарювання, виникнення підприємств, уста-нов, організацій різних форм власності і здійснення підприємствами госпо-дарської діяльності супроводжується виникненням між ними розрахункових відносин як в готівковій, так і безготівковій формах. Однак, здійснюючи розрахунки як підприємства, так і кредитні установи зобов’язані суворо дотримуватись чинних законодавчих актів, банківських правил, вдосконалювати системи розрахункових відносин в Україні, сприяти прискоренню платежів та зміцненню розрахункової дисципліни і тому питання розрахункових відносин є досить актуальним на цьому етапі становлення національної економіки України.
Нормативна база, яка регламентує розрахункові відносини не є досить розгалуженою. Сюди в першу чергу входить Закон України «Про підприємства в Україні»; Закон України «Про банки і банківську діяльність»; Інструкції Національного Банку України «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України», «Про порядок ведення касових операцій у народному господарстві України», «Про організацію роботи з готівкового обігу...
В процесі виробничої діяльності кожне підприємство, як юридична особа вступає в господарські зв’язки з іншими юридичними і фізичними особами. Господарські зв’язки – необхідна умова діяльності підприємства, оскільки вони забезпечують безперебійну поставку пального, запасних застин та інших матеріалів. Оформляються і закріплюються господарські зв’язки контрактами, відповідно до яких одне підприємство виступає постачальником (виконавцем робіт), а інше – покупцем, а значить і платником.
Чітка організація розрахунків між постачальниками і покупцями безпосередньо впливає на прискорення обертання оборотних активів і своєчасне надходження грошових коштів від реалізації.
Надзвичайно важливим є правильно вести документацію розрахунків: правильно та своєчасно заповнювати первинні документи, договори, всі їх реквізити, в установлені терміни передавати всі документи в бухгалтерію, контролювати всі розрахунки, оплату за продукцію, погашення дебіторської заборгованості.
Аналізуючи організацію бухгалтерського обліку на підприємстві, можна зробити висновки, що тут існують суттєві недоліки, наприклад: документування операцій проводиться не достатньо чітко, і, що саме головне, не повністю.
Основною формою взаємовідносин між постачальниками, виробниками та покупцями продукції все більш стає неефективний натуральний обмін (бартер).
Для усунення всіх недоліків, необхідно покращити систему контролю, дотримуватися вимог П(с)БО, слідкувати за змінами в законодавстві.
Важливим елементом стратегічної системи обліку є забезпечення бух-галтерів-аналітиків, контролерів та інших користувачів інформацією для визначення фінансового стану підприємства на найближчу та віддалену перспективу.
Важливою умовою подальшого вдосконалення облікової роботи є розробка спеціальних програм з автоматизації й обробки бухгалтерських даних.
Досить важливим фактом покращення обліку є введення комп’ютерної форми обліку. Використання комп’ютерної техніки вносить значні зміни до організації бухгалтерського обліку,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу