*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Банкрутство та санація державних підприємств (на прикладі ДВАТ «Шахта «Росія»)

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 94 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 4000 руб.

Просмотров: 1760

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК 3
ВСТУП 4
1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ БАНКРУТСТВА ТА САНАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 8
1.1 Сутність банкротства та санації підприємств 8
1.2 Форми та види санації 15
1.3 Законодавче регулювання банкрутства і санації державних підприємств та державна політика у сфері банкрутства 21
2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ДІАГНОСТИКА ВІРОГІДНОСТІ БАНКРУТСТВА ВП «ШАХТА РОСІЯ» 30
2.1 Характеристика діяльності ВП «Шахта Росія» 30
2.2 Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства 33
2.3 Прогнозування фінансової неспроможності ВП «Шахта Росія» 58
3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА ТА ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ВП «ШАХТА РОСІЯ» 68
3.1 Банкрутство та фінансова санація в Україні та зарубіжних країнах 68
3.2 Шляхи подолання загрози банкрутства ВП «Шахта Росія» 74
ВИСНОВКИ 86
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 89
ДОДАТКИ 94
На сучасному етапі розвитку економіки України відбуваються глибокі зміни, обумовлені загальними процесами глобалізації та світовою фінансовою кризою, що потребує ефективних механізмів управління кожним суб\'єктом підприємницької діяльності. Розвиток ринкових відносин в умовах глобалізації світогосподарських процесів, що проявляються нині у фінансовій кризі, потребують дослідження механізмів управління підприємствами, здатних ефективно реагувати на об\'єктивні процеси структурної перебудови економіки, які супроводжуються кризовими явищами.
Незважаючи на позитивні зрушення в економіці України протягом останніх років, світова фінансова криза негативно впливає на діяльність підприємств, що проявляється в їх неспроможності функціонувати, і викликає необхідність навіть припинення діяльності. Практика підтверджує, що все більша кількість підприємницьких структур потребують термінової допомоги з боку органів влади й науки, які повинні обґрунтувати механізми запобігання банкрутству, що забезпечать керованість кризовими ситуаціями та процесами. Без наукового обґрунтування механізмів антикризового управління діяльністю підприємств вийти переможцем із фінансової кризи, на наше переконання, неможливо. Тому дослідження механізмів подолання фінансової кризи підприємств України безперечно є актуальним.
Невід\'ємною частиною ринкового господарства є інститут банкрутства. Він служить потужним стимулом ефективної роботи підприємницьких структур, гарантуючи одночасно економічні інтереси кредиторів, а також держави як загального регулятора ринку.
Зрозуміло, що неодмінною умовою оздоровлення вітчизняної фінансової системи є санація суб\'єктів го¬сподарської діяльності. Лише в такому разі можна бу¬де відновити платоспроможність і прибутковість ос¬новної маси платників податків, а отже, оздоровити державну фінансову систему. Водночас оздоровлення економіки значною мірою залежить від своєчасної та якомога безболіснішої ліквідації (реорганізації) неефек¬тивних виробничих структур, які...
Санація – це система фінансо¬во-економічних, виробничо-технічних, організаційно-право¬вих та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи від¬новлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності підприємства-боржника в довго¬строковому періоді.
Актуальність і практична значимість теми дипломної роботи обумовлена по-перше, кризою неплатежів, по-друге, в умовах масової неплатоспроможності українських суб\'єктів господарювання особливого значення набувають заходи щодо запобігання кризових ситуацій, а також заходи, спрямовані на відновлення платоспроможності підприємства і стабілізацію його фінансового стану.
Об\'єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність відокремленого підрозділу ДП «Селидіввугілля» шахта «Росія», яке створене з метою одержання прибутку від діяльності, задоволення потреб суспільства в товарах та послугах, розвитку інфраструктури, та розвитку зовнішньоекономічних зв\'язків України.
Предметом діяльності підприємства є видобуток вугільної продукції; ведення буро-вибухових робіт; виконання маркшейдерських робіт; експлуатація родовищ корисних копалин; виробництво і ремонт засобів виміру та контролю; проведення будівельно-монтажних робіт; інші види діяльності, не заборонені законодавством України.
В роботі було проведено аналіз фінансового стану підприємства за наступними напрямками: оцінювання динаміки та структури балансу; аналіз оборотності активів та капіталу; оцінювання ліквідності активів підприємства та його плато¬спроможності; аналіз фінансової стійкості; оцінювання прибутковості та рентабельності.
Результати аналізу фінансового стану свідчать, що підприємство є фінансово-залежним від зовнішніх фінансових ресурсів, не ліквіднім, фінансово нестійким. Основною проблемою ВП «Шахта Росія» є нераціональна структура джерел капіталу: співвідношенням власних і позикових засобів підприємства складає 20:80. Іншою проблемою підприємства є недолік найбільш ліквідних активів – грошових коштів, що призвело до низького...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу