*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Інвестиційна стратегія підприємства (на прикладі СП ТОВ «Метален»)

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 85 стр.

Год сдачи: 2005

Стоимость: 3000 руб.

Просмотров: 1609

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК 7
ВСТУП 8
1 СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА І ЕТАПИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ 13
1.1 Сутність інвестицій підприємства і їх класифікація 13
1.2 Поняття інвестиційної стратегії і її роль у розвитку підприємства 17
1.3 Принципи і послідовність розробки інвестиційної стратегії підприємства 23
1.4 Проблеми інвестиційної діяльності підприємств в Україні на сучасному етапі 30
2 ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ СП ТОВ «МЕТАЛЕН» 34
2.1 Характеристика діяльності СП ТОВ «МЕТАЛЕН» і структура управління підприємством 34
2.2 Оцінка інвестиційної привабливості підприємства 38
2.3 Прийняття стратегічних рішень в сфері інвестиційної діяльності підприємства 48
3 УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СП ТОВ «МЕТАЛЕН» 56
3.1 Рекомендації з розробки бізнес-плану інвестиційного проекту 56
3.2 Сутність інвестиційного проекту для СП ТОВ «МЕТАЛЕН» та розрахунок показників економічної ефективності інвестицій 63
3.3 Інвестиційне моделювання за допомогою ПЕОМ 74
ВИСНОВКИ 83
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 87
ДОДАТКИ 91
Стабілізація національної економіки – це одна з найбільш важливих за-дач економічної політики України на сучасному етапі розвитку. Соціально-економічна криза, що охопила державу на початку 90-х років, має затяжний характер. Сподіватися на саморегулюючий ефект ринкових механізмів у да-них умовах нераціонально. По-перше, ці механізми в багатьох галузях еко-номіки поки ще в стадії формування. По-друге, масштаби і глибина кризи придбали такий рівень, що характеризує ситуацію в суспільстві як екстрема-льну. По-третє, більшість підприємств України виявилися в тупику через від-сутність джерел коштів, украй необхідних для розширеного відтворення ос-новних фондів.
Досвід вітчизняних і закордонних досліджень свідчить про те, що про-цеси економічного відновлення і росту в значній мірі визначаються розміра-ми і структурою інвестицій, якістю і швидкістю їхнього здійснення. Темпи приросту валового внутрішнього продукту (ВВП) і національного доходу (НД) залежать від приросту обсягу, структури і якісних змін капітальних вкладень.
Процеси відновлення виробництва і ринкової інфраструктури відбува-ються шляхом і за рахунок інвестування. Чим більш інтенсивно воно здійс-нюється, тим скоріше відбувається відтворювальний процес, тим активніше відбуваються ефективні ринкові перетворення. І, навпаки, чим менше обсяги інвестицій, тим більше знижується результативність економічних реформ.
Інвестиційна діяльність у державі є одним з основних напрямків роз-ширення і відтворення основних фондів і виробничих потужностей госпо-дарства на базі науково-технічного прогресу, що дозволяє регулювати розви-тком економіки, істотно підвисити її ефективність.
Економічна криза в Україні відчутно торкнулась інвестиційної сфери, що виявляється в значному скороченні абсолютного обсягу нагромадження, істотному падінні його частки в національному доході. Різке скорочення най-важливішого джерела фінансування інвестиції – бюджетних асигнувань су-проводжується зменшенням частки прибутку підприємств, що...
Ефективна діяльність підприємств у довгостроковій перспективі, за-безпечення високих темпів їхнього розвитку і підвищення конкурентноздат-ності в умовах переходу до ринкової економіки значною мірою визначають-ся рівнем їхньої інвестиційної активності і діапазоном інвестиційної діяльно-сті.
Активність інвестиційної діяльності підприємстві в значній мірі визна-чається його інвестиційною привабливістю, що визначається в ході фінансо-вого аналізу.
Метою даної роботи є оцінка результативності інвестиційної стратегії підприємства і розробка практичних заходів щодо підвищення її ефективнос-ті.
На підставі поставленої мети в ході виконання дипломної роботи були вирішені наступні задачі:
 досліджена сутність терміна «інвестиції» і їхня класифікація;
 охарактеризовано поняття «інвестиційна стратегія» і проаналізовано її роль у розвитку підприємства;
 зроблена оцінка інвестиційної привабливості підприємства;
 виявлені проблеми, зв\'язані з інвестиційною діяльністю підприємст-ва;
 запропоновані шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяль-ності.
У дипломній роботі був проведений фінансовий аналіз СП ТОВ «МЕТАЛЕН» з метою визначення його інвестиційної привабливості. Аналіз був здійснений по чотирьох напрямках:
1. Аналіз оборотності активів показав, що оборотність як всіх активів підприємства, так і його оборотних коштів до 2004 р. сповільнилися, що при-вело до зменшення коефіцієнта оборотності. Зниження в динаміці коефіцієн-та оборотності активів чи відповідно ріст тривалості їхнього обороту свідчать про негативні тенденції в розвитку підприємства, і тому викликають необ-хідність додаткового інвестування засобів у її поточну господарську діяль-ність.
2. Аналіз прибутковості капіталу показав істотне погіршення показни-ків до кінця 2004 р. Так, якщо показники прибутку і рентабельності були від-носно стабільні в 2002 р. і 2003 р., то в 2004 р. значно скоротився як прибу-ток, так і показники рентабельності. Падіння рентабельності в...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу