*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Фінансова стратегія розвитку підприємства(на прикладі ТОВ «АЛМАР ПЛАСТ»)

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 90 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 3500 руб.

Просмотров: 1447

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК
ВСТУП
1.СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕТАПИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ
1.1 Економічна сутність і класифікація фінансових ресурсів підприємств
1.2 Поняття фінансової стратегії і її роль у розвитку підприємства
1.3 Принципи і послідовність розробки фінансової стратегії підприємства 18
1.4 Методика аналізу ефективності фінансової діяльності підприємства
2 ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «АЛМАР ПЛАСТ»
2.1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства
2.2 Оцінка джерел фінансових ресурсів підприємства і напрямків їхнього використання
2.3 Аналіз ефективності фінансової діяльності підприємства 4
3 УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТОВ «АЛМАР ПЛАСТ»
3.1 Стратегічне планування фінансової діяльності підприємства в умовах формування ринкової економіки в Україні 6
3.2 Рекомендації з удосконалення фінансової діяльності ТОВ «АЛМАР ПЛАСТ»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ 93
В сучасних умовах формування ринкової економіки в Україні, коли змінюється характер діяльності підприємств, підвищується рівень значення фінансових ресурсів підприємства, більш ніж коли-небудь, підприємства стоять перед необхідністю поліпшення ефективності управління своїми фінансовими ресурсами, пошуку нових заходів щодо їх залучення та оптимізації використання.
Необхідною умовою подальшого розвитку економіки країни є стабілізація економічної діяльності суб'єктів господарювання на основі підвищення їхніх фінансових можливостей і найбільш ефективного використання фінансових ресурсів у пріоритетних секторах матеріального виробництва і соціальної сфери. При цьому за допомогою фінансів повинен формуватися виробничий потенціал на новій науково-технічній основі, що визначала би конкурентні позиції країни на світових ринках.
Більшість підприємств знаходяться в складній ситуації через відсутність вільних фінансових ресурсів для свого розвитку. При тім, що не вистачає оборотних коштів на погашення поточних витрат, підприємства мають величезні заборгованості перед бюджетом і кредиторами. Темпи спаду капіталовкладень майже в чотири рази перевищують темпи спаду виробництва, а ступінь зносу основних виробничих фондів у цілому по народному господарству збільшилася до 55%.
У ринковій економіці умовою виживання й основою стабільного стану суб'єкта господарювання є здійснення їм ефективної фінансової діяльності, при якій підприємство, вільно маневруючи фінансовими ресурсами, здатне шляхом ефективного їхнього використання забезпечити безперебійний процес виробництва і реалізації продукції, а також витрати по розширенню і відновленню виробництва.
Сучасне макроекономічне середовище в Україні обмежує фінансову діяльність підприємств, що поглиблює кризові явища в економіці. Фінансова діяльність підприємств характеризується скороченням обсягів нагромаджень, зменшенням частини доходу підприємств, що направляється на власний розвиток.
Ефективна діяльність підприємств у...
У дипломній роботі був проведений фінансовий аналіз ТОВ «АЛМАР ПЛАСТ» з метою визначення ефективності його фінансової діяльності. Ана-ліз був здійснений по чотирьох напрямках:
1. Аналіз оборотності активів показав, що оборотність як всіх активів підприємства, так і його оборотних коштів до 2006 р. сповільнилися, що при-вело до зменшення коефіцієнта оборотності. Зниження в динаміці коефіцієн-та оборотності активів чи відповідно ріст тривалості їхнього обороту свідчать про негативні тенденції в розвитку підприємства, і тому викликають необ-хідність додаткового інвестування засобів у її поточну господарську діяль-ність.
2. Аналіз прибутковості капіталу показав істотне погіршення показни-ків до кінця 2006 р. Так, якщо показники прибутку і рентабельності були від-носно стабільні в 2004 р. і 2005 р., то в 2006 р. значно скоротився як прибу-ток, так і показники рентабельності. Падіння рентабельності в 2006 р. у порі-внянні з 2005 р. обумовлено збільшенням питомої ваги низькорентабельної продукції і ростом собівартості.
3. Аналіз фінансової стійкості продемонстрував, що коефіцієнт авто-номії знаходиться в межах норми і його ріст у 2005 р. свідчить про високу фінансову незалежність підприємства. Однак скорочення коефіцієнта в 2006 р. сигналізує про скорочення автономії ТОВ «АЛМАР ПЛАСТ».
Значення коефіцієнта співвідношення позикових і власних засобів від-повідає нормальному обмеженню, але його ріст у 2006 р. свідчить про збіль-шення залежності підприємства від зовнішніх джерел.
Значення коефіцієнта довгострокової заборгованості чим менше, тим стійкіше фінансовий стан підприємства. Аналіз показує, що протягом 2004 і 2005 р. суми довгострокової заборгованості були несуттєві, але в 2006 р. спо-стерігається значне збільшення його значення, що негативно позначається на фінансовій стійкості підприємства.
4. Аналіз ліквідності активів показав, що коефіцієнт поточної ліквідно-сті ТОВ «АЛМАР ПЛАСТ» нижче нормативного значення, але його ріст у 2005 р. можна розглядати як...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу