*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Звіт з передвипускної практики на ДП «Комбінат шкільного харчування Ленінського району м. Донецьк»

отчеты по практике, Финансы

Объем работы: 35 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 600 руб.

Просмотров: 1517

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 5
2 ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОНУ» 10
2.1. Аналіз майна ДП «Комбінат шкільного харчування» 10
2.3. Аналіз прибутку і рентабельності підприємства 16
2.5. Аналіз платоспроможності ДП «Комбінат шкільного харчування» 20
2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства 25
3. ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДП «КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ» 29
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
ДОДАТКИ 35
Стабільність економіки неможлива без фінансової стійкості підпри-ємств. Щоб підприємство було в змозі ефективно функціонувати і розвивати-ся, йому, насамперед, потрібна стійкість грошового виторгу, достатнього для розплати з постачальниками, кредиторами, своїми працівниками, місцевими органами влади, державою. Після розрахунків і виконання зобов\'язань необ-хідний ще і прибуток, обсяг якого повинний бути, принаймні, не нижче за-планованого. Зростання прибутку забезпечує фінансову основу самофінансу-вання ринкової діяльності підприємства, здійснення його розширеного від-творення. Завдяки прибутку, виконуються зобов\'язання підприємства перед бюджетом, банками, іншими підприємствами й організаціями, саме тому особливу актуальність у сучасних економічних умовах України здобуває проблема фінансової стійкості і платоспроможності підприємств. Вивчення фінансового положення підприємства повинне дати керівництву підприємст-ва картину його дійсного стану, і - висновки, необхідні для безстороннього судження, наприклад, про раціональність використання вкладених у підпри-ємство інвестиції і т.п.
Сучасні економічні умови обумовлюють необхідність розвитку фінан-сового аналізу на рівні окремих підприємств, тому що саме підприємства (при будь-якій формі власності) складають основу ринкової економіки і фор-мують потенціал економічного росту країни в цілому.
Мета передвипускної практики полягає у поєднанні теоретичної підго-товки студентів з практичними діями, придбанні навичок та досвіду само-стійної роботи шляхом використання сучасних засобів, прийомів, процесів, процедур, що властиві майбутній професії у реальних умовах, а також зборі нормативно-довідкових і інформаційних матеріалів для написання випускної роботи.
Задачі передвипускної практики:
 вивчити засоби розвитку фінансового управління, погодження стра-тегічних і тактичних цілей, що використовуються на підприємств;
 ретельно ознайомитись з організаційними структурами управління фінансами, визначити їх...
Об\'єктом виробничої практики виступало державне підприємство гро-мадського харчування «Комбінат шкільного харчування Ленінського райо-ну». Статутний фонд Товариства складає 402300 (чотириста дві тисячі три-ста) гривень.
Предметом діяльності Товариства є забезпечення послугами громадсь-кого харчування школярів району, інші види діяльності, не заборонені зако-нодавством.
У ході аналізу діяльності підприємства були проведена наступна робо-та:
 вивчено засоби розвитку фінансового управління, що використову-ються на підприємств;
 ознайомлення з організаційними структурами управління фінансами, визначено їх роль у загальній структурі підприємства;
 ознайомлення з методами фінансового управління у сукупності з пи-таннями виробничо-господарської та соціально-економічної діяльності, кон-тролю виконання фінансових рішень;
 визначено роботу підприємства, спрямовану на поліпшення практики управління обіговими активами у процесі кругообігу фінансових ресурсів.
У ході оцінки фінансового стану Підприємства було проведено аналіз рентабельності підприємства, його фінансової стійкості, платоспроможності, кредитоспроможності і ліквідності.
У результаті дослідження фінансового стану Підприємства було вста-новлено, що:
 за роки існування підприємство накопичило великі суми дебіторсь-кої і кредиторської заборгованостей, що призвело до низької фінансової стій-кості;
 результати проведеного аналізу вказують на відсутність вільних оборотних коштів на підприємстві;
 дані, отримані в результаті аналізу фінансової стійкості підприємст-ва, свідчать про низький рівень фінансової стійкості підприємства, і про не-достатність власного капіталу для забезпечення нормального здійснення фі-нансово-господарської діяльності;
 аналіз ліквідності підприємства дозволяє зробити висновок про те, що підприємство за досліджуваний період має недостатню ліквідність, а от-же, і погану платоспроможність;
 аналіз рентабельності показує, що...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу