*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Удосконалення системи пенсійного страхування в Україні (на прикладі ПФ Київського району м. Донецька)

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 100 стр.

Год сдачи: 2003

Стоимость: 2500 руб.

Просмотров: 1127

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК 3
ВСТУП 4
1 ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ОБОВ’ЯЗОК ДЕРЖАВИ 9
1.1 Соціальний захист населення як складова частина соціальної політики держави 9
1.2 Місце і роль Пенсійного фонду у соціальному захисті населення 16
1.3 Доходи і витрати Пенсійного фонду України 22
1.4 Правові основи пенсійного забезпечення населення України 33
2 АНАЛІЗ ДОХОДНОЇ І ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ НА ПРИКЛАДІ ПФ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. ДОНЕЦЬКА 40
2.1 Загальна характеристика ПФ Київського району м. Донецька 40
2.2 Аналіз джерел формування доходів до Пенсійного фонду 45
2.3 Аналіз використання коштів Пенсійного фонду 56
2.4 Запровадження персоніфікованого обліку відомостей застрахованих осіб 63
3 ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 71
3.1 Досвід формування пенсійного забезпечення населення у країнах з розвинутою ринковою економікою 71
3.2 Шляхи удосконалення системи пенсійного страхування в Україні на основі впровадження недержавного пенсійного забезпечення 80
3.3 Програмне забезпечення діяльності ПФУ 89
ЗАКЛЮЧЕННЯ 95
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 99
ДОДАТКИ 104
Економічні процеси в Україні все більшою мірою набира¬ють позитив-ного характеру. Починаючи з 2000 р., відбу¬вається збільшення промислового виробництва в межах 12-16%, сільського господарства — 8-12%, товарів на-родного споживан¬ня — 21-26%. В цілому внутрішній продукт зріс у 2004 р., по¬рівняно з 2003 р., на 9,5%. Всі ці показники зобов\'язані, у першу чергу, ві-добразити підвищення життєвого рівня та со¬ціальну гарантію народу Украї-ни. Проте реалії свідчать, що да¬ний зріз економічних проблем ще залишаєть-ся невтішним.
Соціальне страхування є важливою складовою соціального захисту на-селення. Саме в умовах трансформації економічних підвалин суспільства відповідне страхування забезпечує не тільки грошові виплати у разі настання страхових випадків, а й ство¬рює правові та економічні умови для стимулю-вання ефективної праці. Якраз у цьому періоді створюється нова система грошо¬вих стосунків, необхідність якої об\'єктивно випливає із функцій демо-кратичної держави з соціальне орієнтованою економікою ринкового типу.
Соціальне страхування передбачає такі важливі види еконо¬мічної під-тримки громадян, як: грошові виплати, компенсація, витрати на лікування, реабілітацію, перепідготовку та переква¬ліфікацію, а також профілактику. Та-ке страхування здійснюється одночасно з соціальною допомогою та соціаль-ним забезпечен¬ням як важливими формами соціального захисту громадян, од¬нак відрізняється від них джерелами формування фінансових ресурсів, принципами їх організації, видами та формами виплат грошових коштів.
Нині в Україні система державного соціаль¬ного страхування склада-ється з: пенсійного страхування, стра¬хування з тимчасової втрати працездат-ності, страхування на ви¬падок безробіття та страхування від нещасного випа-дку на ви¬робництві. Передбачається запровадити обов\'язкове медичне стра-хування.
Пенсійне страхування є однією з найважливіших складових соціально-го захисту населення. Це одна із основних форм соціального захисту, в осно-ві якої лежить страховий...
За сучасних умов в Україні система пенсійного стра¬хування потребує глибокої трансформації в напрямі максималь¬ної відповідності вимогам рин-кової економіки. Пенсійне страхування є однією з найважливіших складових соціального захисту населення. Це одна із основних форм соціального захис-ту, в основі якої лежить страховий метод, тобто внесення в особливі фонди обов\'язкових платежів суб\'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів господарської діяльності та особами найманої праці, які працюють на умовах трудового договору, й використання державою цих коштів для матеріаль¬ного забезпечення громадян.
Метою дипломної роботи є вдосконалення пенсійного забезпечення населення. У процесі виконання роботи було роз¬в\'язано такі завдання:
 дослідження економічної сутності пенсійного страхування та визна-чення його місця у соціальному захисті населення України в умовах транс-формаційних перетворень суспіль¬ства;
 окреслення механізму державного регулювання пенсійного страху-вання, його позитивні моменти та наслідки;
 визначення міста і ролі Пенсійного фонду у соціальному захисті;
 аналіз доходної і витратної частини Пенсійного фонду;
 ознайомлення із досвідом держав з розвинутою ринковою економі-кою з метою його можливого використання в Ук¬раїні за умов максимального врахування національних осо¬бливостей;
 розробка напрямів удосконалення системи пенсійного страхування.
Об’єктом дипломної роботи виступає Пенсійний фонд Київського ра-йону м. Донецька, головною метою якого є здійснення державного управлін-ня фінансами пенсійного забезпечення на території нашого регіону й органі-зація обов\'язкового державного пенсійного страхування громадян.
Аналіз доходної і витратної частин бюджету управління ПФУ в Київ-ському районі м. Донецька показав такі результати. Бюджет управління ПФУ в Київському районі м. Донецька за 2003 р. по доходам виконано на суму 146239,3 тис. грн., що становить 109,1% до...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу