*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Шляхи поліпшення формування і виконання місцевого бюджету (на прикладі ПФ Куйбишевського району міста Донецька)

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 103 стр.

Год сдачи: 2005

Стоимость: 2500 руб.

Просмотров: 1103

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК 3
ВСТУП 4
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 9
1.1 Формування дохідної і видаткової частини місцевих бюджетів 9
1.2 Законодавче забезпечення формування дохідної і видаткової частини бюджету 20
1.3 Зміст фінансового контролю по здійсненню платежів державі 25
2. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ КУЙБИШЕВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА ПЕРІОД 2003-2004 РОКИ 32
2.1 Характеристика діяльності фінансового відділу Куйбишевського району за період 2003-2004 роки 32
2.2 Аналіз виконання дохідної частини районного бюджету 41
2.3 Аналіз виконання видаткової частини районного бюджету 52
2.4 Оцінка стану фінансової дисципліни по виконанню бюджету району 64
3 УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ СТАНУ ФІНАНСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПО ВИКОНАННЮ БЮДЖЕТУ РАЙОНУ 64
3.1. Вивчення закордонного досвіду по формуванню і використанню засобів району 64
3.2 Інформаційне забезпечення формування і використання дохідної і видаткової частини бюджету 64
3.3. Удосконалення формування розподілу місцевих бюджетів за допомогою програмно-цільового методу формування бюджетів 64
3.4 Удосконалення оцінки фінансової дисципліни по виконанню бюджету Куйбишевського району міста Донецька 64
ВИСНОВКИ 64
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛИТЕРАТУРИ 64
ДОДАТКИ 64
Виконання своїх функцій держава здійснює через фінансову систему країни, зокрема через таку її складову, як бюджетна система. Бюджетна сис-тема кожної держави визначається бюджетним строєм, через який відбува-ється правління державними та місцевими фінансами, а також перерозподіл внутрішніх фінансових потоків. Бюджетний устрій кожної держави залежить від державного й адміністративно-територіального устроїв країни.
Останнім часом реформування адміністративно-територіального, а от-же, й бюджетного строїв – y центрі уваги урядовців. На це звернув увагу і Президент України y Посланні до Верховної Ради, зазначивши, що існуючий адміністративно-територіальний поділ України не відповідає новим політич-ним та економічним реаліям, і визначивши термін проведення адміністратив-но-територіальної реформи (2005–2010 рр.). Схема фінансово-бюджетного вирівнювання і бюджетна система, що існували до 2003року, були неефекти-вними і не забезпечували рівномірно фінансовими ресурсами місцеві бюдже-ти країни й установи соціальної сфери.
Система міжбюджетних відносин була неефективною через відсут-ність: чітких критеріїв визначення величини видаткової частини бюджетів, з яких фінансуються установи соціальної сфери; чіткої системи фінансового вирівнювання, що існувала в Україні переважно для регулювання дохідної частини бюджетів; при регулюванні доходів чітких принципів визначення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків для кожної ланки бюджетної системи. Численні варіанти поєднання трансфертів і схем розще-плення основних загальнодержавних податків між рівнями бюджету не за-безпечували адекватними ресурсами фінансування соціальних послуг у тих регіонах, які найбільше їх потребували; чіткого розподілу функцій, компете-нції й обов’язків різних рівнів влади як між державою й органами місцевого самоврядування, так і між різними рівнями місцевого самоврядування, що спричиняло невизначеність обсягу видатків, що їх мали здійснювати органи влади на різних рівнях; необхідної...
На підставі вивчення теоретичних основ формування дохідної і видат-кової частини, розгляду фінансового контролю по здійсненню платежів дер-жаві і виконання місцевих бюджетів можна зробити висновок, що місцеві бюджети є основою для реалізації соціальної політики держави і є найважли-вішим і складним інструментом бюджетної системи.
Формування і використання місцевих бюджетів спрямовано на задово-лення соціальних потреб населення, що проживає на даній території.
Також розглянута діяльність фінансового відділу Куйбишевського ра-йону міста Донецька, що є виконавчим органом районної ради і підкоряється у своїй діяльності відповідному раді і його виконавчому комітету, і відповід-ним вищим органам на місцях. Фінансовий відділ користується правами юридичної особи, має печатку з зображенням герба України і зі своїм на-йменуванням, фінансується їхнього районного бюджету. У своїй діяльності фінансовий відділ керується Конституцією України, Бюджетним кодексом і чинним законодавством України, рішеннями і розпорядженнями міської і ра-йонної рад і їхніх виконавчих комітетів, наказами, інструкціями і вказівками Міністерства фінансів України, іншими нормативними актами.
Фінансовий відділ забезпечує впровадження в життя державної фінан-сової політики в районі, використовуючи при цьому показники звітності від підприємств, організацій і установ у державні податкові адміністрації й орга-ни статистики, а також розробляє і вносить пропозиції по підвищенню ефек-тивності виробництва, аналізує показники розвитку економіки району, здійс-нює заходи для збільшенню доходів бюджету.
Фінансовий відділ має три відділи: відділ формування і виконання бю-джету, відділ прогнозування дохідної частини і нових форм господарювання і відділ обліку і звітності.
З\'ясували, що процес управління бюджетом, як і управління економі-кою, спирається на певні принципи, організація управління повинна врахову-вати вимоги об\'єктивних економічних законів розвитку суспільства, а також рівень економічного розвитку...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу