*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Оподаткування діяльності підприємств (на прикладі ВАТ «Харцизький трубний завод»)

дипломные работы, налогообложение

Объем работы: 103 стр.

Год сдачи: 2005

Стоимость: 3000 руб.

Просмотров: 1245

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК 2
ВСТУП 3
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМТСВ 9
1.1 Сутність податків, їх функції та вплив на ефективність виробничої діяльності підприємств 9
1.2 Оподаткування підприємницької діяльності в Україні 14
1.3 Оптимізація податкових платежів на підприємстві 24
2 АНАЛІЗ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» 34
2.1 Характеристика діяльності підприємства 34
2.2 Оцінка фінансового стану ВАТ «Харцизький трубний завод» 43
2.3 Аналіз фінансових результатів ВАТ «ХТЗ» 50
2.4 Аналіз оподаткування діяльності підприємства 57
3 ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ НА ВАТ «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» 66
3.1 Стратегічне планування податкової політики підприємства на основі зарубіжного досвіду 66
3.2 Організація податкового планування на ВАТ «Харцизький трубний завод» 75
ЗАКЛЮЧЕННЯ 96
СПИСОК ВИКОРИСТОВУВАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 101
ДОДАТКИ 105
Розвиток економіки будь-якої країни справедливо відноситься до ві-дання держави. З цим пов\'язані як право, так і обов\'язок державних органів впливати на цей розвиток – стимулювати, коли «здоров\'я» національної еко-номіки погіршується, та встановлювати обмеження, коли є ризик «перегріву» через надшвидкі темпи економічного підйому. В Україні, в силу об\'єктивних причин, роль держави зводиться до розроблення та реалізації економічної політики, спрямованої на забезпечення економічного зростання. Проте, на шляху до цього зростання існує багато перешкод, які неможливо оминути й необхідно долати.
Безпосередніми цілями державної економічної політики, як правило, визнаються забезпечення певного рівня економічного зростання, забезпечен-ня максимально можливої зайнятості населення, встановлення контролю над інфляцією для стабілізації цін та інші. Ці цілі визначають загальний напрям дій держави в економічній сфері, які включають у себе цілий ряд заходів.
Одним із складників економічної політики є податкова політика (вста-новлення переліку податків, їх ставок, порядку збору, надання податкових пільг тощо).
В умовах ринкової трансформації економіки зростає роль податків не лише як доходів бюджету, а й як механізму регулювання соціально-економічних процесів. У зв’язку з цим підготовка сучасного фахівця з фінан-сів неможлива без глибокого засвоєння ним сучасних технологій оподатку-вання підприємницької діяльності, що застосовуються в Україні і за кордо-ном.
Відомо, що основу доходів державного бюджету в будь-якій державі складають податки і неподаткові платежі. Вивчення механізму функціону-вання податкових важелів, структури податкової системи й особливостей кожного окремого виду податків особливо актуально для фахівців в області фінансів. Успіх підприємства на ринку в сучасних умовах залежить, насам-перед, від можливості швидко і правильно реагувати на постійні зміни у фі-нансовій, економічній, науково-технічній і законодавчій сферах.
Право платника податків уживати...
Сучасний період функціонування промислових підприємств в Україні - період зміни зовнішнього середовища господарювання, що полягає в жорст-кості конкурентної боротьби в секторі обробної промисловості і збільшенні тиску з боку природних монополістів, соціальної сфери, державних органів, - характеризується наявністю високих транзакційних витрат ведення бізнесу, основна частка яких приходиться на податкове адміністрування, що має складну структуру і методологію стягування податкових і інших прирівняних до податків платежів, що, у свою чергу, вимагає формування адекватної по-даткової політики з боку підприємницьких кіл, спрямованої на нівелювання рестрикційної складової податкової системи.
Дійсно, якщо проаналізувати величину податкового навантаження, що приходиться на промисловий сектор економіки, що за деякими оцінками до-сягає 60% доданої в продукт підприємством вартості, і, з огляду на, те що до-даткова вартість, зроблена підприємством, складається в основному з прожи-ткового мінімуму персоналу підприємства, необхідного для відновлення його працездатності, і прибавочного продукту, що розподіляється на інші мети (прибуток підприємця, податки, інвестиції, зміст соціальної сфери й інші), те стає очевидної необхідність раціональної й ефективної організації обліку і планування податкових витрат підприємства. Мова в даному випадку пови-нна вестися про науково обґрунтовану і практично доцільну систему органі-зації податкового менеджменту, і, зокрема, основної його складової – подат-ковому плануванні, здатної тією чи іншою мірою згладити, а по можливості і зовсім елімінувати інституціональні ризики, що виникають у зв\'язку з опода-тковуванням господарської діяльності промислових підприємств.
Тому податкове планування повинне ґрунтуватися не тільки на ви-вченні текстів діючих податкових законів і інструкцій, але і на загальній принциповій позиції, займаної податковими органами по тим чи іншим пи-танням, проектах податкових законів, напрямках і змісті податкових реформ,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу