*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Удосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб (на прикладі ДПІ в Кіровському районі м. Донецька)

дипломные работы, налогообложение

Объем работы: 90 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 3000 руб.

Просмотров: 1726

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 6
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКОВУВАННЯ ДОХОДІВ 10
ГРОМАДЯН 10
1.1 Історичний розвиток особистого прибуткового оподатковування та його особливості в Україні 10
1.2 Порядок прибуткового оподаткування в Україні 15
1.3 Механізм контролю оподаткування доходів громадян та його роль у запобіганні ухилення від сплати податків 24
1.4 Аналіз доходів консолідованого бюджету України і місцевих бюджетів у 2004-2005 роках 32
2 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ОПОДАТКУВАННІ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН 38
2.1 Загальна характеристика контрольної діяльності податкової інспекції в Кіровському районі м. Донецька 38
2.2 Дослідження порядку декларування доходів громадянами Кіровського району м. Донецька 46
2.3 Аналіз ефективності діяльності ДПІ Кіровського району м. Донецька в сфері контролю оподаткування доходів громадян 58
3 УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ОПОДАТКУВАННІ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН 65
3.1 Проблеми здійснення податкового контролю в сфері оподаткування доходів громадян 65
3.2 Шляхи удосконалення контролю сплати податків фізичними особами 73
ВИСНОВКИ 82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 88
ДОДАТКИ 91
Безперебійне фінансування передбачених бюджетами заходів вимагає систематичного поповнення фінансових ресурсів на державному і місцевому рівнях. Це досягається в основному за рахунок сплати юридичними і фізич-ними особами податків і інших обов\'язкових платежів. Основним податком, що зобов’язані сплачувати громадяни, є податок з доходів фізичних осіб. Відповідно до діючого податкового законодавства і інших нормативних ак-тах платники зобов\'язані вести облік своїх доходів і розходів, самостійно за-повнювати декларацію і сплачувати податок у встановлених розмірах і у ви-значений термін.
Але, на жаль, на практиці фізичні особи приховують доходи, допуска-ють несвоєчасну подачу декларації про доходи, несплату податків і інших обов\'язкових платежів у зв\'язку з рядом об\'єктивних і суб\'єктивних причин. У зв\'язку з цим сьогодні перед податковими органами встає серйозна проблема – контроль за правильністю, своєчасністю і повнотою стягування податків з громадян і його удосконалення.
Податковий контроль – це спеціалізований (тільки у відношенні подат-ків і зборів) державний фінансовий контроль, сутність якого складається не тільки в перевірці дотримання податкового законодавства, але й у перевірці правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також в усуненні виявлених порушень. Податковий контроль як одна з функ-цій державного Управління являє собою систему спостереження за фінансо-во-господарською діяльністю платників податків з метою її оптимізації для якісного виконання законодавства про податки і збори.
Дієздатність податкової системи залежить від ефективності управ¬ління в сфері оподаткування. Це дуже складна справа, що потребує ви¬сококваліфікованих кадрів, спроможних брати участь у розробці подат¬кового законодавства, здійснювати планування податків, а також контроль за прави-льністю нарахування та своєчасністю сплати до бю¬джету податків і обов\'яз-кових платежів.
Суб\'єкти оподатковування зобов\'язані вносити податкові платежі у...
Фізичні особи зобов\'язані вносити податкові платежі, а саме податок з доходів фізичних осіб, у встановлених розмірах і у визначений термін у бю-джет України. Податки, що сплачуються, являють собою особливу форму ін-вестицій у соціальне середовище і носять поворотний характер. Їх не можна розглядати як акцію по конфіскації частини власності, тому що вони повинні повернутися підприємцю у формі розширення споживчого попиту, у виді но-вих технологій, товарів, більш розвинутій інфраструктури послуг, більш сприятливим умовам ведення бізнесу. Однак у нашій країні на даному етапі реформування державного устрою і податкової системи виконання цього обов\'язку платника податків по сплаті податків залишає бажати кращого.
Фізичні особи приховують доходи, допускають несвоєчасну подачу де-кларації про доходи, несплату податків і інших обов\'язкових платежів у зв\'яз-ку з рядом об\'єктивних і суб\'єктивних причин. У зв\'язку з цим сьогодні перед податковими органами встає серйозна проблема - контроль за правильністю, своєчасністю і повнотою стягування податків з громадян і його удосконален-ня.
Економіка не в змозі нормально функціонувати, якщо бізнес не розви-вається в легальних формах, а уряд не здатний збирати податки. Тому обрана тема дипломної роботи, що стосується інструменту державного контролю оподаткування фізичних осіб актуальна в даний момент і буде актуальної в майбутньому.
Метою дипломної роботи є вивчення механізму оподаткування доходів фізичних осіб і визначення шляхів удосконалення контрольної роботи подат-кових органів у цій сфері.
Об\'єктом дослідження дипломної роботи є ДПІ в Кіровському районі м. Донецька, яка була створена відповідно Указу Президента України «Про утворення ДПА України і місцевих державних податкових адміністрацій», 30.10.96 був підписаний Указ «Питання ДПА». Штат інспекції складає 198 осіб у 26 відділах.
Аналіз декларування доходів громадян, які знаходяться на обліку в ДПІ в Кіровському районі м. Донецька, показав, що за два роки практично...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу