*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управління оборотним капіталом підприємства (на прикладі ТОВ «Еталон»)

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 106 стр.

Год сдачи: 2005

Стоимость: 2500 руб.

Просмотров: 1655

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК 7
ВСТУП 8
1 ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 13
1.1 Економічна сутність оборотного капіталу підприємства 13
1.2 Склад оборотних активів підприємства та джерела їх формування 20
1.3 Зміст процесу управління оборотним капіталом 29
1.4 Нормування оборотних активів підприємства 35
2 ОЦІНКА СТАНУ Й ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕТАЛОН» 44
2.1 Характеристика діяльності ТОВ НВП «Еталон» 44
2.2 Аналіз стану і оборотності оборотних активів ТОВ «Еталон» 50
2.3 Аналіз забезпеченості підприємства запасами 60
2.4 Аналіз дебіторської заборгованості ТОВ «Еталон» 65
2.5 Аналіз руху грошових коштів підприємства 70
3. РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПО ПРИСКОРЕННЮ ОБОРОТНОСТІ І ПОЛІПШЕННЮ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 80
3.1 Удосконалення політики управління оборотними активами ТОВ «Еталон» на основі зарубіжного досвіду 80
3.2 Інформаційні технології в управлінні оборотними коштами підприємств України 88
3.2 Шляхи поліпшення управління оборотним капіталом ТОВ «Еталон» 93
ВИСНОВКИ 103
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 108
ДОДАТКИ 112
Фінанси підприємств займають визначальне становище у фінансовій системі держави, оскільки охоплюють найважливішу частину всіх грошових відносин у країні, а саме – фінансові відносини в сфері суспільного відтво-рення, де створюються суспільний продукт, національне багатство і націона-льний доход – основні джерела фінансових ресурсів країни. Тому від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб, поліпшення фінансового стану країни.
Для здійснення власної фінансово-господарської діяльності підприємс-тву необхідно мати у своєму розпорядженні відповідні виробничі фонди. По характеру своєї участі в процесі виробництва вони поділяються на основні й оборотні.
Матеріальною основою виробництва є виробничі фонди у виді засобів і предметів праці. У процесі функціонування вони по-різному переносять свою вартість на вартість готової продукції.
Оборотні фонди обслуговують сферу виробництва, споживаються в одному виробничому циклі і їхня вартості цілком переноситься на вартість виготовленої продукції. Вони являють собою мінімально необхідні для вико-нання виробничої програми запаси сировини, основних матеріалів, покупних напівфабрикатів, додаткових матеріалів, палива, запасних частин для ремон-ту, малоцінних і швидкозношуемих предметів, а також незавершеного виро-бництва.
Оборотні кошти є важливою складовою частиною фінансових ресурсів підприємства. Від стану оборотних активів залежить успішне здійснення ви-робничого циклу підприємства, тому що недолік оборотних активів паралізує виробничу діяльність підприємства, перериває виробничий цикл і кінцевий підсумок приводить підприємство до відсутності можливості оплачувати за своїми обов\'язками і до банкрутства.
Проблеми управління оборотним капіталом суб\'єктів господарювання залучають усе більше уваги представників вітчизняної фінансової науки. Це обумовлено трансформаційними процесами, що відбуваються в українській економіці, розвитком не тільки різноманітних форм власності, але і різнома-ніттям...
Однією з головних задач, що стоять перед економікою України і кож-ного суб\'єкта господарювання є фінансове оздоровлення. Рішення цієї задачі неможливо без підвищення ефективності використання оборотних активів суб\'єктів ринкового господарства.
Якісний аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на ве-личину і стан оборотних активів підприємства, дозволяє вчасно виявляти сховані резерви в процесі управління оборотними коштами, уживати заходів по їхньому використанню, і, в остаточному підсумку, деталізувати через процес бюджетування вплив кожного фактора в конкретні фінансові показ-ники.
Проблеми управління оборотним капіталом суб\'єкта господарювання залучають усе більше уваги представників вітчизняної фінансової науки. Це обумовлено трансформаційними процесами, що відбуваються в українській економіці, розвитком не тільки різноманітних форм власності, але і різнома-ніттям господарського поводження власників і менеджерів підприємств. Гос-подарською практикою стають затребувані нетрадиційні, унікальні рішення, засновані на глибокому синтезі досягнень сучасної фінансової теорії і досві-ду фінансового управління.
Специфіка підприємств таких галузей, як металургійна, складається в значному обсязі оборотних активів у складі їхніх активів, тому для підпри-ємств цих галузей проблеми організації й ефективності використання оборо-тних активів носять насущний характер.
Мета дипломної роботи – визначення шляхів удосконалення форму-вання і використання оборотного капіталу підприємства і пошук резервів по підвищенню ефективності його використання.
На підставі поставленої мети зважуються наступні задачі:
 вивчення ролі і значення оборотного капіталу у виробничій діяльно-сті підприємств;
 дослідження сутності і структури оборотних фондів підприємств;
 аналіз методів управління оборотними активами підприємства;
 вивчення теоретичних аспектів формування оборотного капіталу і показників ефективності його використання;
 проведення...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу