*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Шляхи поліпшення фінансових результатів підприємства (на прикладі ТОВ \"Посейдон\")

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 98 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 2500 руб.

Просмотров: 590

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК 5
ВСТУП 6
1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 11
1.1 Сутність прибутку як основного показника фінансових результатів діяльності підприємства 11
1.2 Порядок формування і використання прибутку підприємства 17
1.3 Мета, методи і зміст аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 32
2 ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ПОСЕЙДОН» 41
2.1 Характеристика діяльності ТОВ «Посейдон» 41
2.2 Аналіз складу і динаміки прибутку ТОВ «Посейдон» 46
2.3 Оцінка рентабельності ТОВ «Посейдон» 61
3 РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА 67
3.1 Досвід закордонних фірм в управлінні прибутком підприємства 67
3.2 Шляхи підвищення фінансових результатів ТОВ «Посейдон» 81
ВИСНОВКИ 90
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 95
ДОДАТКИ 98
В сучасних умовах, коли економіка знаходиться на стадії формування ринкової економіки і підприємства змушені мобілізувати всі наявні внутрішні ресурси для підвищення ефективності своєї діяльності, велику роль у цьому процесі грає поліпшення фінансових результатів роботи підприємства.
Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються су-мою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Прибуток підприємства одержують головним чином від реалізації продукції, а також від інших ви-дів діяльності (здача в оренду основних фондів, комерційна діяльність на фондових валютних чи біржах тощо).
Прибуток – це частина чистого доходу, створеного в процесі вироб-ництва і реалізованого в сфері обігу, який безпосередньо одержують під-приємства. Тільки після продажу продукції чистий доход здобуває форму прибутку. Кількісно він являє собою різницю між виторгом (після сплати податку на додану вартість і інших відрахувань з виторгу в бюджетні і по-забюджетні фонди) і повною собівартістю реалізованої продукції. Вихо-дить, чим більше підприємство реалізує рентабельної продукції, тим більше одержить прибутку, тим краще його фінансовий стан. Тому аналіз прибут-ковості і рентабельності виробництва необхідно розглядати в тісному зв\'яз-ку з використанням і реалізацією продукції.
Рентабельність – це якісний вартісний показник, що характеризує рі-вень віддачі витрат чи ступінь використання наявних ресурсів у процесі ви-робництва і реалізації товарів, робіт і послуг.
Показники рентабельності характеризують ефективність роботи під-приємства в цілому і його структурних підрозділах, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окуп-ність витрат. Вони більш повно, чим прибуток характеризують остаточні результати господарювання, тому що їхня величина показує співвідношення ефекту з наявними чи використаними ресурсами. Їх застосовують для оцін-ки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноу-творенні.
Прибуток,...
В умовах ринкових відносин метою господарської діяльності під-приємства є одержання прибутку. Прибуток забезпечує підприємству мо-жливість самофінансування, задоволення матеріальних і соціальних по-треб власника капіталу і працівників підприємства. Тому однією з найва-жливіших складових частин фінансового аналізу є аналіз прибутку.
Мета дипломної роботи – оцінка ефективності управління фінансови-ми результатами підприємства і розробка практичних заходів щодо пошуку резервів їх поліпшення.
На підставі поставленої мети в дипломній роботі зважуються наступні задачі:
 дослідження сутності поняття «фінансові результати», «прибуток» і «рентабельність»;
 аналіз прибутку відповідно до різних класифікаційних ознак;
 розгляд механізму формування прибутку;
 характеристика процесу розподілу прибутку підприємства;
 оцінка прибутковості і рентабельності господарської діяльності підприємства;
 виявлення проблем і недоліків у процесі формування фінансових результатів підприємстві;
 розробка заходів щодо підвищення фінансових результатів функці-онування підприємства.
Об\'єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «Посейдон». Ціллю створення товариства є об\'єднання фінансових засобів учасників для здійснення підприємницької ді-яльності в комерційній і виробничій сферах.
Аналіз складу і динаміки чистого прибутку продемонстрував, що за 2004 р. істотних змін у складі і динаміку прибутку не відбулося. Так, ви-торг від реалізації продукції незначно знизився - на 5660,6 грн. чи на 1,96%. Чистий прибуток до кінця 2004 р. також знизився на 1875,7 грн. чи на 10,81% у порівнянні з початком 2004 р.
У 2005 році відбувається її істотне зниження, коли розмір збитку склав 17160 грн., у порівнянні з прибутком у розмірі 15475 грн. у 2004 р. В основному така тенденція обумовлена ростом собівартості продукції, що випускається підприємством, а також збільшенням розміру платежів у бюджет, що...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу