*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управління формуванням та розподілом прибутку підприємства (на прикладі ВАТ «МАКІЇВСЬКИЙ ТРУБОЛИВАРНИЙ ЗАВОД»)

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 82 стр.

Год сдачи: 2005

Стоимость: 2500 руб.

Просмотров: 1919

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК 3
ВСТУП 4
1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ 8
1.1 Економічна сутність прибутку і його роль у діяльності підприємства 8
1.2 Фактори, що впливають на розмір прибутку 14
1.3 Управління прибутком українських підприємств 19
1.4 Розподіл прибутку підприємств в умовах сучасної системи оподатковування 26
2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ВАТ «МАКІЇВСЬКИЙ ТРУБОЛИВАРНИЙ ЗАВОД». 31
2.1 Характеристика діяльності ВАТ «МТЗ» 31
2.2 Аналіз рівня і динаміки прибутку підприємства 36
2.3 Аналіз рентабельності діяльності підприємства 44
2.4 Аналіз розподілу прибутку на підприємстві 48
3 РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПО ПІДВИЩЕННЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 54
3.1 Управління прибутком підприємства за допомогою виробничого левериджа 54
3.2 Резерви збільшення рівня прибутку ВАТ «МТЗ» 60
3.3 Управління прибутком підприємства з використанням інформаційних технологій 69
ВИСНОВКИ 73
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 78
ДОДАТКИ 82
Прибуток – найвідоміша з давніх часів категорія – одержала новий зміст в умовах сучасного економічного розвитку країни та формування реа-льної самостійності суб\'єктів господарювання. Як головна рушійна сила рин-кової економіки, він забезпечує інтереси держави, власників і персоналу під-приємств. Тому однією з актуальних задач сучасного етапу розвитку еконо-міки України є оволодіння керівниками і фінансовими менеджерами сучас-ними методами ефективного управління процесами формування та викорис-тання прибутку від операційної й інших видів діяльності підприємств.
Прибуток є головним фінансовим підсумком господарської діяльності будь-якого підприємства, він характеризується абсолютними і відносними показниками. Абсолютним показником прибутку є сума прибутку. Відносний показник прибутку – це рівень рентабельності.
Прибуток займає одне з важливих місць у загальній системі вартісних взаємин ринкової економіки і являє собою найважливіший елемент економі-чного механізму управління суспільним виробництвом. За допомогою цієї вартісної форми оцінюється діяльність усіх підприємств економіки. Він є ос-новним джерелом фінансування розширеного відтворення, важливим крите-рієм його ефективності й одним з головних джерел доходів державного бю-джету. Тому одержання підприємством достатнього обсягу прибутку для но-рмального його функціонування є головною метою фінансово-економічної діяльності будь-якого суб\'єкта господарювання
Діяльність будь-якого виробника (фірми, ділового підприємства) спря-мована на максимізацію прибутку. Можливості його одержання обмежені, по-перше, витратами виробництва і, по-друге, попитом на вироблену проду-кцію. Виробники, однак, можуть зіштовхуватися з особливими ситуаціями, які висувають на перший план рішення проблем, що не укладаються в русло максимізації прибутку: наприклад, різке зниження цін для виходу на нові ри-нки чи проведення дорогих рекламних кампаній для залучення споживачів, здійснення мір екологічного порядку тощо. Але всі подібні кроки...
Прибуток займає одне з важливих місць у загальній системі вартісних взаємин ринкової економіки і являє собою найважливіший елемент економі-чного механізму управління суспільним виробництвом. За допомогою цієї вартісної форми оцінюється діяльність усіх підприємств економіки. Прибу-ток є самим великим джерелом фінансування розширеного відтворення, важ-ливим критерієм його ефективності й одним з головних джерел доходів дер-жавного бюджету. Тому одержання підприємством достатнього обсягу при-бутку для нормального його функціонування є головною метою фінансово-економічної діяльності будь-якого суб\'єкта господарювання.
Роль прибутку в ефективному функціонуванні суб\'єктів господарюван-ня визначається низкою функцій, що він покликаний виконувати. По-перше, прибуток характеризує економічний ефект, отриманий у результаті діяльнос-ті підприємства. Одержання прибутку на підприємстві означає, що отримані доходи перевищують усі витрати, зв\'язані з його діяльністю. По-друге, при-буток має стимулюючу функцію. Це зв\'язано з тим, що прибуток є одночасно не тільки фінансовим результатом, але й основним елементом фінансових ре-сурсів підприємства. Підприємство зацікавлено в одержанні максимального прибутку, тому що це є основою для розширення виробничої діяльності, нау-ково-технічного і соціального розвитку підприємства. По-третє, прибуток є одним з найважливіших джерел формування бюджетів різних рівнів.
Головною метою управління прибутком є максимізація добробуту вла-сників підприємства в поточному і перспективному періоді. Ця головна мета покликана забезпечувати одночасно гармонізацію інтересів власників з інте-ресами держави і персоналу підприємства.
Мета дипломної роботи – оцінка ефективності управління прибутком підприємства і розробка практичних заходів щодо удосконалення процесів його формування та використання.
Відповідно до поставленої мети в дипломній роботі зважуються задачі:
 розглянути сутність прибутку, як економічної категорії і показати його роль у...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу