*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Техніко-організаційний рівень поліграфічного виробництва

курсовые работы, Экономика предприятия

Объем работы: 36 стр.

Год сдачи: 2004

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 658

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ.....................................................................................................3
1. Науково-технічний прогрес і його роль для переходу
поліграфічного виробництва до ринку .............................................5
1.1. Суть НТП..................................................................................5
1.2. Основні напрямки НТП...........................................................7
1.3.Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень...................................................................................16
2. Розрахунок показників техніко-організаційного рівня по підприємству АТЗТ «Книга» за 2001 – 2002 роки..........................23
Висновки.............................................................................................33
Список літератури...................................................................................36
Вступ

Науково-технічний прогрес – поступаль¬ний, органічно взаємопов\'язаний розвиток науки і техніки, що зумовлює еволюційні та революційні зміни у межах технологічного способу виробництва, а опосередковано – зміни інших елементів економічної системи (відносин економічної власності, техніко-економічних, організаційно-економічних відно¬син та господарського механізму), всієї сукупності суспільних відносин (соціальних, політичних, право¬вих та ін.).
Забезпечення високих економічних показників випуску поліграфічної продукції можливо тільки при поліпшенні технічної бази виробництва на основі подальшого науково-технічного прогресу в промисловості. Науково-технічний прогрес у поліграфії сприяє росту кваліфікації кадрів, підвищенню їхнього культурно-технічного рівня, створює матеріальні передумови для подолання істотних розходжень між фізичною і розумовою працею працівників, тобто є .важливим соціальним фактором. Прискорення науково-технічного прогресу в поліграфії варто розглядати як важливу умову підвищення якості друкованої продукції, зниження її собівартості і збільшення внутрішньопромислових нагромаджень, сприяє підвищенню ефективності використання основних і оборотних фондів.
НТП зумовлений дією об\'єктивних еко¬номічних законів, насамперед закону зростання пот¬реб, усуспільнення виробництва і праці, і поширюєть¬ся передусім на систему продуктивних сил. Оскільки складовими елементами цієї системи є засоби і предмети праці, людина, використовувані людьми сили природи, форми і методи організації виробниц¬тва, а з середини 50-х – часу розгортання НТР – наука, з середини 70-х – інформація, то науково-технічний прогрес впливає на розвиток кожного елемента цієї системи. У найзагальнішому вигляді характер розвитку нау¬ки і техніки виявляється у поступовій заміні техно¬логічного способу виробництва, що базується на руч¬ній праці, на технологічний спосіб виробництва, що базується на машинній праці, а його – на техноло¬гічний спосіб виробництва, що базується на...
Висновок

Науково-технічний прогрес (НТП) – це процес безупинного розвитку науки, техніки, технології, удосконалювання предметів праці, форм і методів організації виробництва і праці. Він виступає також як найважливіший засіб рішення соціально-економічних задач, таких, як поліпшення умов праці, підвищення її змістовності, охорона навколишнього середовища, а кінцевому рахунку – підвищення добробуту народу.
Науково-технічний прогрес у своєму розвитку виявляється в двох взаємозалежних і взаємозалежних формах – еволюційної і революційний.
За умов сучасних революційних перетворень у технічному ба¬зисі виробництва ступінь його технічної досконалості та рівень економічного потенціалу в цілому визначаються прогресивністю використовуваних технологій – способів одержання й перетво¬рювання матеріалів, енергії, інформації, виготовлення продукції. Головними тенденціями розвитку й зас¬тосування технологій є: <...>
Одним з найважливіших напрямків науково-технічного прогресу на сучасному етапі служить комплексна механізація й автоматизація виробництва. Це широке упровадження взаємозалежних і взаємодоповнюючих систем машин, апаратів, приладів, устаткування на всіх ділянках виробництва, операціях і видах робіт. Вона сприяє інтенсифікації виробництва, росту продуктивності праці, скороченню частки праці у виробництві, полегшенню і поліпшенню умов праця, зниженню трудомісткості продукції.
<...>
На сучасному етапі розвитку економіки об\'єктивна оцінка стану науково-технічного прогресу має важливе значення, тому що дієвість його керування багато в чому визначається тим, наскільки вірно визначений стан останнього по окремих напрямках. При виборі показників необхідно виходити з того, що НТП – безупинний процес удосконалювання матеріально-речовинних елементів продуктивних сил, форм і методів організації виробництва.[8]
Під ефективністю НТП розуміють співвідношення ефекту і його витрат, що викликали. Ефектом НТП вважають результат науково-технічної діяльності, що у теорії ефективності...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу