*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Факторний аналіз динаміки прибутковості підприємства

курсовые работы, Финансовый анализ

Объем работы: 38 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 1550

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП …………………………………………………………………………. 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Факторний аналіз динаміки прибутковості підприємства
1.1.Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ……………… 4
1.2.Аналіз прибутковості підприємства……………………………………... 5
1.3.Факторний аналіз прибутку ……………………………………………... 7
1.4.Аналіз розподілу і використання прибутку…………………………….. 9
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
2.1. Еспрес-аналіз балансу підприємства……………………………………. 10
2.2.Аналіз рівня та динаміки фінансових результатів по даним звітності.. 16
2.3.Факторний аналіз динаміки прибутковості підприємства ……………. 18
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………….. 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………… 32
ДОДАТКИ …………………………………………………………………… 35
Вплив факторів об\'єктивного та суб\'єктивного характеру спричиняє зміну прибутку підприємства. У зв\'язку з цим, у ході аналізу важливо виявити їх та визначити ступінь впливу кожного з них. Методика проведення факторного аналізу залежить від ме¬ти, користувачів та джерел Інформації. Найбільш змістовним, детальним є внутрішній аналіз фінансових результатів, так як аналітик має можливість залучати широке коло ін¬формаційних джерел - не лише фінансову, статистичну звітність підприємства, але і ін¬формацію поточного обліку, звітності, доступ до якої із зовні є обмеженим.
Мета курсової роботи – ознайомитися і уміти складати звіт про фінансові результати підприємства, вміти на практиці здійснювати факторний аналіз прибутку підприємства та ін.
Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам правдивої, повної і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки за звітний період. На відміну від балансу Звіт про фінансові результати надає інформацію не на конкретну дату, а за певний період. Цей Звіт вважається одним з самих інформативних документів звітності, оскільки містить інформацію про динаміку прибутку підприємства.
Актуальність даної теми в тому, що прибуток є найважливішим узагальнюючим показником, що характеризує кінцевий результат діяльності підприємства. Від розміру прибутку, отриманого підприємством, залежить формування оборотних коштів, виконання зобов\'язань перед бюджетом, платоспроможність підприємства, доходи акціонерів і ін.
В процесі написання курсової роботи ми ознайомилися з методами і типами факторного аналізу, основними технологічними станами факторного аналізу, з детерминованою моделлю факторного аналізу, змогли на конкретному прикладі дослідити підприємство методом факторного аналізу прибутку.
За наслідками дослідження факторного аналізу прибутку підприємства за звітний період можна зробити наступні висновки.
Чистий прибуток підприємства можна збільшити за рахунок:
- збільшення ціни на продукцію, що випускається (але це може відобразитися на попиті);
- зменшення собівартості вироблюваної продукції (собівартість попереднього періоду нижче собівартості звітного періоду);
- знизивши адміністративні витрати, а найголовніше – знизивши витрати на збут і інші операційні витрати.
За допомогою факторного аналізу ми змогли з\'ясувати дію різних чинників на чистий прибуток підприємства в звітному періоді.
Важливо також систематично аналізувати поріг прибутку під-приємства.
Аналіз порогу прибутку як мінімального рівня прибуткової ді-яльності широко використовується в країнах з регульованою рин¬ковою економікою для оцінки вигідності виробництва. Він базу¬ється на взаємозв\'язку між обсягом виробництва (продажу), собі¬вартістю та прибутком. В основу такого аналізу покладено кла¬сифікацію витрат (за їхнім відношенням до обсягу виробництва) на змінні та постійні.
Собівартість продукції планується тільки в частині змінних виробни-чих витрат. Постійні витрати при цьому повністю спи- суються за рахунок доходів звітного періоду — маржинального доходу, тобто відносяться на зменшення маржі. Маржинальний дохід, чи маржа — це різниця між виручкою від реалізації та змінною собівартістю, яка призначається для оцінки можливос¬тей відшкодування постійних витрат та отримання прибутку. Інак¬ше кажучи, прибуток у сумі з постійними витратами — це мар¬жинальний дохід підприємства. Цей метод у зарубіжній практиці називається директ-кост. Використання його в управлінні забез¬печує приймання найефективніших...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу