*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Аналіз ефективності діяльності комерційного банку

контрольные работы, Финансы

Объем работы: 49 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 853

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
1. Вхідні дані 5
2. Теоретичний розділ 7
2.1 Завдання та складові банківського аналізу 7
2.1 Окремі положення фінансового менеджменту банку 10
3. Розрахунково-аналітичний розділ 25
3.1 Загальна характеристика рейтингової системи «CAMEL» 25
3.2 Аналіз адекватності капіталу 28
3.3 Аналіз якості активів 33
3.4 Аналіз прибутковості банку 35
3.5 Аналіз ліквідності 40
3.6 Визначення зведеного рейтингу банку 42
4. Проектний розділ 46
Висновки 48
Перелік посилань 49
Успішний розвиток і надійність банківської системи в умовах ринко-вої економіки багато в чому залежать від постановки в банках аналітичної роботи, що дозволяє давати реальну і всебічну оцінку результатам діяль-ності банків, виявляти їхні сильні і слабкі сторони, визначати конкретні шляхи вирішення проблем, що виникають. Кваліфіковано зроблений фі-нансово-економічний аналіз банківської діяльності є джерелом цінної ін-формації та відправним пунктом ефективного управління як окремим ко-мерційним банком, так і банківською системою в цілому.
Аналіз діяльності банку – це система спеціальних знань, метолів та прийомів пов\'язаних із: комплексним дослідженням банківської діяльності і тенденцій її розвитку; визначенням ступеня впливу на банківську діяль-ність різноманітних зовнішніх та внутрішніх факторів; науковім обґрунту-ванням планово-прогнозних завдань та управлінських рішень, що забезпе-чують досягнення вагомих результатів; вимірюванням та оцінкою резуль-татів роботи банку та пошуком резервів подальшого підвищення її ефекти-вності.
Банківський аналіз можна класифікувати за багатьма критеріями і ви-користовувати різні його види в залежності від напрямків досліджень.
Загальний фінансово-економічний аналіз розкриває зміст фінансових показників, які характеризують діяльність банку в цілому.
Операційно-вартісний аналіз дає можливість оцінити вартість і рента-бельність окремих видів операцій та їх значення у формуванні прибутку банку і виробити основні напрямки грошово-кредитної політики банку з метою збільшення доходів.
Функціональний аналіз дає змогу виявити спеціалізацію діяльності банку та здійснити оцінку ефективності і доцільності виконання банком відповідних функцій.
Структурний аналіз дозволяє згрупувати дані банківського балансу за статтями і клієнтами та вивчити діяльність банку в динаміці.
Аналіз ефективності менеджменту банку допомагає вдосконалити структуру управлінського апарату та спрямувати зусилля на підвищення кваліфікації працівників і оптимізації...
В даній контрольній роботі ми розглянули одну з методик аналізу ефективності діяльності комерційного банку. Кінцевим результатом аналі-зу ефективності діяльності комерційного банку за методикою «CAMEL» є визначений рейтинг цього банку за 5-ти бальною шкалою.
В даній контрольній роботі ми розрахували рейтинг банку і запропо-нували певні заходи для покращення цього рейтингу і ефективності діяль-ності цього банку. Ми помітили, що в аналізі банківської діяльності суттє-вими є причинно-наслідкові зв’язки економічних явищ і процесів, які пря-мо або непрямо впливають на діяльність банку. Встановлюючи ці зв’язки, ми помічаємо причини ненормативних значень деяких показників і пропо-нуємо заходи, які потрібні для покращення рейтингу банку.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу