*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Економічне середовище MЕB,Показники результативності міжнародної торгівлі,Методи кредитування експорту,Транснаціональні корпорації та їх роль в світовій економіці

контрольные работы, международные отношения

Объем работы: 19 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 782

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
1. Економічне середовище MЕB 4
2. Показники результативності міжнародної торгівлі 6
3. Методи кредитування експорту 10
4. Транснаціональні корпорації та їх роль в світовій економіці 13
5. Задача 18
Висновки 19
Використана література 20
Вступ
Світове господарство останніх десятиріч ХХ сторіччя - це результат еволю-ції виробничої і соціальної сфер, поглиблення національного і міжнародного по-ділу та інтеграції праці, поступового входження національних економік у загаль-ну глобальну систему.
Формування стійких виробничо-економічних зв’язків між окремими краї-нами на основі міжнародного поділу праці - це об’єктивна історична тенденція розвитку продуктивних сил, яка дістає вираження у зростанні взаємозалежності національних економік, у виході відтворювального процесу за рамки національ-них меж. Така інтернаціоналізація економіки охоплює всі країни, незалежно від рівня їх розвитку. Передумови інтернаціоналізації господарського життя вини-кають в умовах переходу до великого машинного виробництва, коли національні рамки починають перешкоджати розвиткові продуктивних сил.
У сучасному світі сформована стійка система господарських відносин між країнами світу, найважливішими структурними елементами якої є: міжнародна торгівля, вивезення капіталу, міжнародні валютні відносини, міжнародне науко-во-технічне і виробниче співробітництво, міжнародна міграція робочої сили. Ці форми тісно пов’язані і впливають одна на одну, проте лідером є міжнародна то-ргівля.
Світовий ринок є складовою частиною всесвітнього господарства, яке ста-новлять національні економіки у сукупності з міжнародними економічними від-носинами, що їх охоплюють.
Необхідною умовою становлення ефективної ринкової економіки України є забезпечення нової якості зовнішньоекономічної діяльності, спрямованої на па-ритетне і взаємовигідне включення нашої держави до світової господарської сис-теми.
Аналіз основних тенденцій, притаманних сучасним міжнародним економіч-ним відносинам, та стислий огляд основних тенденцій розвитку сучасного світо-вого ринку показує: для того щоб Україна зайняла належне їй місце в міжнарод-ному поділі праці та успішно інтегрувалася у світову економіку, в усіх сферах національного господарського життя неминуче доведеться провести велику ро-боту щодо підвищення конкурентоспроможності виготовлюваної продукції та наданих послуг.
В умовах вимог сучасного рівня розвитку всесвітнього господарства, висо-ким критеріям світового ринку повинні відповідати не тільки окремі товари, але й національна виробнича система і господарський механізм країни в цілому. То-му на сучасному етапі становлення незалежної держави законодавча і виконавча влада України повинні бачити одну із найважливіших цілей економічної політи-ки держави на найближче десятиліття у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки та створенні сприятливих умов для виходу суб’єктів зо-внішньоекономічної діяльності на світові ринки.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу