*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКСПЕЦЕНЕРГОРЕМОНТ-1»

курсовые работы, Финансовый анализ

Объем работы: 67 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 956

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП …………………………………………………………………….. 3
РОЗДІЛ І. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА ……………. 5
1.1.Завдання управління активами підприємства ………………………. 5
1.2. Тактика формування оборотних активів та стратегії
їх фінансування …………………………………………………………… 13
1.3. Фінансове управління товарно-матеріальними запасами………… 17
1.4. Управління грошовими активами …………………………………… 21
1.5. Управління дебіторською заборгованістю ………………………… 26
1.6. Особливості управління необоротними активами …………………. 31
РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
ПП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКСПЕЦЕНЕРГОРЕМОНТ-1» ………………….. 37
2.1.Стисла характеристика та аналіз фінансово-господарського
стану підприємства ……………………………………………………….. 37
2.2. Структура активів підприємства ……………………………………. 49
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПИЄМСТВА ………………………… 51
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………….. 56
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ………………………………………………….. 59
ДОДАТКИ …………………………………………………………………. 62

Питанням управління оборотними коштами в радянській спеціальній науковій літературі приділялося багато уваги. Проте методологія управління оборотними коштами носила в основному макроекономічний характер, що було зумовлено централізованим управлінням держави всіма суб’єктами і об’єктами господарської діяльності. Оборотні кошти підприємства розглядалися як окремі об’єкти і аналіз не ставив за мету створення ефективної інформаційної системи для внутрішнього управління фінансовими ресурсами підприємства. Це означає, що перед вітчизняною наукою питання управління оборотним капіталом, яке є невід’ємною частиною єдиного процесу управління підприємством, не ставилося, тому що в нашій країні всі складові процесу управління, такі як облік, аналіз, контроль та прогнозування, були і є предметами різних наук.
У сучасних умовах для більшості підприємств типовим наслідком кри-зових явищ їхнього економічного розвитку стала гостра нестача необхід-ного обсягу оборотних активів, що істотно позначається на ефективності їхнього господарювання. Разом із цим низька забезпеченість виробничих підприємств оборотни¬ми активами супроводжується низьким рівнем їх використан¬ня. Тому сьогодні одним з найактуальніших завдань у забезпеченні підвищення ефективності виробничої діяльності підприємств є суттєве вдосконалення управління їхніми оборотними активами.
Значний внесок в дослідження проблем управління оборотними активами зробили такі вчені, як І.О. Бланк, С.В. Калабухова, М.Р. Ковбасюк, І.Д. Лученок та інші. Разом з тим, існує ряд теоретичних і практичних проблем, які все ще залишаються невирішеними як на рівні промисловості в цілому, так і на рівні її окремих галузей. До них слід віднести проблеми класифікації оборотних активів, оцінки ефективності їх використання, вдосконалення контролю, системи обліку оборотних активів, нейтралізації впливу кризових явищ на їх формування.
У ринкових умовах господарювання особливої актуальності набуває об’єктивна оцінка управління активами...
Узагальнюючи результати теоретичної та практичної роботи по вдосконаленню управління оборотними активами підприємств, слід зробити наступні висновки.
Термін “оборотні активи” має в економічній теорії кілька синонімів – оборотні кошти, оборотний капітал, робочий капітал тощо. Але, незважаючи на різноманітність термінів, еко¬номічна сутність поняття, що ними визначається, трактується у вітчизняній та зарубіжній літературі досить однозначно.
Питанням оборотних коштів в радянській спеціальній науковій літера-турі приділялося багато уваги, проте, методологія аналізу поняття оборотних коштів в основному носила макроекономічний характер, що було зумовлено централізованим управлінням держави всіма суб’єктами і об’єктами господарської діяльності. Таким чином, з точки зору підприємства, оборотні кошти аналізувалися як окремі об’єкти, і такий ретроспективний аналіз був методологічно відірваний від прогнозування і не ставив за мету створення ефективної інформаційної системи для внутрішнього управління фінансовими ресурсами підприємства.
Особливість оборотних активів полягає у її двоякій природі. З одного боку, вони виступають у вигляді активів, втілених у матеріальні цінності, засоби сфери виробництва та сфери обігу (виробничі запаси; матеріальні цінності у виробництві; готова продукція, незавершене виробництво; кошти в касі, на розрахунковому рахунку та інших рахунках в банку). З іншого боку, формування їх як активів підприємства нерозривно пов’язане із конкретними джерелами капіталу, які забезпечують це формування. З’ясування цього зв’язку і викликало появу термінів, що уточнюють це поняття, – оборотний капітал, робочий капітал тощо.
Оборотні активи сфери виробництва обслуговують сферу виробництва і повністю переносять свою вартість на вартість готової продукції. Водночас оборотні активи сфери обігу хоч і не беруть безпосередньої участі у виробничому процесі, але забезпечують єдність виробництва та обігу. Таким чином, оборотні активи забезпечують єдиний процес.
На...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу