*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Ринок цінних паперів та умови його функціонування в Україні

курсовые работы, микроэкономика

Объем работы: 27 ст.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1404

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Зміст
Вступ. 3
Розділ I. Поняття та види цінних паперів. 5
1.1. Загальна характеристика цінних паперів. 5
1.2. Види цінних паперів. 6
1.3. Цінні папери та їхні функції 8
Розділ II. Ринок цінних паперів та принципи його функціонування. 10
2.1. Економічна природа та еволюція ринку цінних паперів. 10
2.2 Структура та механізм функціонування ринку цінних паперів. 12
2.3. Функції ринку цінних паперів та принципи обороту цінних паперів. 13
Розділ III. Особливості функціонування ринку цінних паперів на Україні. 16
3.1. Становлення ринку цінних паперів в Україні. 16
3.2. Ринок цінних паперів: сучасний стан та проблеми функціонування. 17
3.3. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні. 22
Висновки 24
Список використаних джерел 26
Вступ.
На етапі становлення незалежної України і переходу до ринкової еконо-міки відчувається гостра необхідність ство¬рення нових сегментів ринкової економіки і об\'єднання їх в єдину національну економічну, соціальну і полі-тичну систему.
Розбудову власної високоефективної економіки нашої держави необхід-но піднести на рівень найвищої загально¬національної мети. В рамках цієї ве-ликої і копіткої робо¬ти слід чітко визначитися, що і як саме потрібно рефор-му¬вати. Як відомо, невід\'ємною частиною ринкової еконо¬міки є фінансовий ринок, а незмінним сегментом у його структурі є ринок цінних паперів.
В Україні ринок цінних паперів лише почав розвивати¬ся. Впровадження ринкових відносин, створення в країні нових механізмів регулювання та управління економі¬кою, здійснення приватизації – ці та інші фактори по-різному впливають на створення загального, високоліквідного та ефективно-го, регульованого державою і інтег¬рованого у світові фондові ринки, ринку цінних паперів України.
Актуальність те¬ми дослідження зумовлено значенням ринку цінних паперів у трансформаційній економічній системі та його роллю у забезпеченні необхід-ними для розвитку фінансовими ресурсами усіх суб\'єктів економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про значний інтерес науков¬ців до функціонування ринку цінних паперів. Цій проблемі присвячено праці О.М. Мозгового, В.В. Оскольського, М.О. Бурмаки, В.В. Корнєєва, Г.В. Карпен-ко, Г.М. Терещенко та інших вітчизняних дослідників. Але бурхливий розвиток світового фондового ринку, що супроводжується появою нових фінансових ін¬струментів і технологій у сфері обігу цінних паперів, змушує постійно поверта-ти¬ся до зазначеної теми, здійснюючи моніторинг усіх змін і нововведень на рин-ку цінних паперів України з метою вироблення ефективніших рекомендацій щодо поліпшення умов його функціонування й регулювання.
Тому метою даної курсової роботи є аналіз розвитку ринку цінних паперів в Україні та його значення для економічного піднесення в...
Висновки
В даній роботі на основі діючого законодавства України зроблена спроба охарактеризувати зміст і види цінних паперів, визначити їх функції та роль в умовах ринкових відносин; розкрити сутність ринку цінних паперів, його структуру, механізм функціонування, функції та принципи функціонування, і на цій основі проаналізувати сучасний стан ринку цінних паперів в Україні, його проблеми та перспективи.
Отже ринок цінних паперів, як сегмент фінансового ринку є дуже важли-вою складовою ринкової економіки. Він грає важливу роль в системі пере-розподілу фінансових ресурсів держави, а також необхідний для нормального функціонування ринкової економіки.
Сьогодні ринок цінних паперів України знаходиться в початковій стадії розвитку. При цьому є значний потенціал як з боку професійних учасників ринку, так і з боку інвесторів. Про це свідчать статистичні данні, які рік за ро-ком фіксують стрімке зростання основних показників.
Разом з тим подальший розвиток національного ринку цінних паперів стримується рядом об’єктивних та суб’єктивних факторів, найголовнішими з яких є:
1. кризовий стан української економіки, високий рівень інфляції, відсут-ність твердої національної грошової одиниці;
2. відставання існуючої законодавчої та нормативно – правової бази фу-нкціонування ринку цінних паперів від розвитку реальних процесів на ньому;
3. слабкість і недостатність державного регулювання національного ри-нку цінних паперів;
4. відсутність гарантій по операціях з цінними паперами, недовіра насе-лення та його психологічна непідготовленість до операцій на фондовому рин-ку та інші.
Отож, поки не будуть врегульовані хиби ринку цінних паперів законом з одного боку, і не налагоджені до автоматизму за допомогою ринку і конкуренції (що ми бачимо в розвинутих країнах), з іншого боку, то залишається лише сподіватися на поліпшення ситуації в даному питанні. А це можливо лише при одночасному налагодженні економіки України у всіх її сферах без винятку. Лише після цього ринок цінних паперів...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу