*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Удосконалення систем екологічного менеджменту на підприємстві ВАТ «АМК»

дипломные работы, менеджмент

Объем работы: 115 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 4000 руб.

Просмотров: 919

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Реферат
Втуп
1 Теоретичні основи екологічного менеджменту на підприємстві
1.1 Стратегія і тактика реалізації екологічної політики
1.2 Екологічний менеджмент на підприємстві
1.3 Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві
2 Комплексне управлінське дослідження ВАТ «АМК»
2.1 Характеристика ВАТ «АМК»
2.1.1 Юридично-правова форма власності, організація системи управління, показники керування
2.1.2 Маркетингова політика підприємства
2.1.3 Господарські результати ВАТ «АМК»
2.1.4 Ділова активність підприємства
2.1.5 Виробничий менеджмент
2.2 Спецчастина
2.2.1 Фактичний стан впровадження системи екологічного менеджменту на ВАТ «АМК»
2.2.2 Основні положення функціонування та удосконалення СЕМ на ВАТ «АМК»
3 Рекомендації та пропозиції
Перелік посилань
Додатки
В екологічному менеджменті основні цілі і відповідні кри¬терії оцінки їх досягнення пов\'язані з процесами постійного поліпшення й удосконалення. Послідовне, щорічне поліпшення має досягатися за всіма екологічно значимими аспектами дія¬льності економічних суб\'єктів, де цього дійсно можна досягти. Подібне удосконалення практично неможливо імітувати і фаль¬сифікувати, що, у свою чергу, створює необхідну основу для оцінки екологічного благополуччя економічних суб\'єктів. У такий спосіб ефективний екологічний менеджмент забезпечує підприємству кредит довіри у відносинах з усіма сторонами, зацікавленими в його діяльності. У цьому і полягає основна перевага екологічного менеджменту порівняно з традиційним екологічним управлінням.
Систему екоменеджменту слід розглядати як процес, що до¬зволяє краще систематизувати пріоритети і проекти, а також ідентифікувати проблеми і можливі негативні впливи ще до їх прояву. СЕМ може сприяти зниженню плинності кадрів, удо¬сконаленню системи добору нових співробітників, поліпшенню умов роботи, а також створенню кращого образу компанії в очах клієнтів, постачальників, кредиторів, сусідів і регулювальних органів.
Глобальний ринок і конкуренція при продажу товарів і по¬слуг обумовлюють необхідність для більшості компаній засвою¬вати нові методи управління виробництвом і якістю. На даний час сертифікація за стандартами ISO 9001 визначає стандарт ви¬сокої якості, що заміняє періодичні аудити постачальника з боку замовника. Сертифікація за стандартами забезпечення якості ISO 9000 фактично в усьому світі стала запорукою конкуренто¬спроможності в бізнесі. З виходом нової серії міжнародних ста¬ндартів ISO 14000 у 1996 р. з\'явилася необхідність їх інтеграції з ISO 9000.
ISO 14000: світовий досвід і перспективи застосування в Україні. Україна з 1993 р. (час вступу до ISO) бере участь у роботі всіх Технічних комітетів зі стан¬дартизації в галузі охорони довкілля: з якості повітря, ґрунтів. Але найбільшу увагу українські фахівці приділяють...
Можна сказати, що екологічний менеджмент — це тип управ¬ління, принципово орієнтований на формування і розвиток еко¬логічного виробництва та екологічної культури життєдіяльності людини. Це тип управління, побудований на соціально-еконо¬мічному і соціально-психологічному мотивуванні гармонії взає¬мин людини з природою.
Предметом екологічного менеджменту є передусім еколо¬гічні (природоохоронні, ресурсозберігаючі тощо) аспекти діяль¬ності підприємства (організації), продукції, що виробляється, та послуг. Кінцевою метою екологічного менеджменту є мінімі¬зація негативних впливів бізнес-діяльності на навколишнє при¬родне середовище, досягнення високого рівня екологічної без¬пеки процесів виробництва та споживання продукції, яка виро¬бляється на підприємстві, і виконуваних послуг. При цьому реалізація даних завдань має узгоджуватись із досягненням під¬приємством інших пріоритетних цілей, включаючи забезпечен¬ня поточної та довгострокової конкурентоспроможності.
Екологічний менеджмент розширює межі та цілі управлін¬ської діяльності, охоплюючи і навколишнє природне середови¬ще, оскільки екологічна проблематика не розглядається більше окремо від інших аспектів бізнес-діяльності, а екологічні на¬слідки, витрати і т.ін. перетворюються в інтегральну частину бізнесу.
Таким чином, екологічний менеджмент здійснюється виня¬тково економічними суб\'єктами. Це внутрішньо мотивована ді¬яльність, добровільна у своїй основі; діяльність, що залежить від особистої зацікавленості менеджера в її кінцевих результа¬тах і обумовлена його кваліфікацією, досвідом і майстерністю. Розглянемо концепцію екологічного менеджменту, тобто комплекс ключових положень, що визначають організацію при¬родоохоронної діяльності на підприємстві.

Дослідження, проведені в дипломній роботі відповідно до поставленої мети і задач, Після аналізу впливу кадрових факторів встановлено, що керівникам підприємства слід приділити увагу питанням плинності кадрів і збільшенню долі працівників з вищою освітою.
Дані аналізу...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу