*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВАТ « СТАХАНІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 106 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 3000 руб.

Просмотров: 1001

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
1 Характеристика суб’єкта дослідження
1.1 Загальні положення
1.2 Юридичний статус товариства
1.3 Відповідальність товариства. Акціонери та трудовий колектив ВАТ „Стаханівський вагонобудівельний завод”
1.4 Виробнича діяльність ВАТ „СВЗ”
1.5 Облікова політика підприємства
2 Основні техніко-економічні показники виробничої
діяльності ВАТ „Стаханівський вагонобудівельний завод” 22
2.1 Аналіз виробництва і реалізації продукції
2.2 Аналіз витрат на виробництво і собівартості продукції 25
2.3 Аналіз використання трудових ресурсів ВАТ
„Стаханівський вагонобудівельний завод” 27
2.4 Аналіз стану і використання основних фондів
3 Характеристика основних фінансових показників діяльності
підприємства
3.1 Загальна характеристика бухгалтерської звітності
3.2 Аналіз складу майна і джерел його утворювання
3.3 Аналіз платоспроможності та ліквідності балансу підприємства
3.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства
3.5 Аналіз рентабельності підприємства
4 Оцінка ділової активності ВАТ „Стаханівський
вагонобудівельний завод”...
Сучасне машинобудування є безліччю взаємозв’язаних галузей і вироб-ництв. Галузь машинобудування є сукупністю виробничих об\'єднань і підпри-ємств, для яких характерні єдність економічного призначення продукції, що виготовляється, однорідність виробничо-технічної бази, специфічність складу кадрів і умов праці.
Ознакою, що зіграла вирішальну роль для об’єднання підприємств в га-лузь важке машинобудування, з’явилася необхідність використовувати крупно-габаритне устаткування у зв’язку з крупними розмірами і великою вагою виро-бів, що випускаються.
Залежно від особливостей взаємодії таких чинників, як матеріаломіст-кість і трудомісткість виділяють важке, загальне, середнє і приладобудування.
Якщо виділенням в галузь важкого машинобудування послужила метало-ємність, то для приладобудування головним чинником було трудомісткість ви-робництва і мала металоємність, необхідність для виробництва наявність висо-кокваліфікованих кадрів.
Важке машинобудування включає виробництво металургійного, гірського і підйомно-транспортного устаткування, енергетичних блоків (парових казанів, атомних реакторів, турбін і генераторів), а також інших крупногабаритних і ме-талоємних виробів.
Для важкого машинобудування характерні підприємства повного циклу (заготівка механічна, обробка – збірка) з випуском продукції невеликими серія-ми і навіть індивідуального призначення.
У зв’язку з необхідністю рішення задач по технічному переозброєнню всіх галузей народного господарства необхідно реконструювати машинобудів-ний комплекс і, перш за все, виробництво верстатів, іншого технологічного устаткування і приладів, понизити матеріаломісткість, продуктивність праці і фондовіддачу [6, c. 32].
Розвиток ринкових відносин в Україні приводить до відповідальності та са¬мостійності підприємств й інших суб’єктів ринку у розробленні та ухваленні управлінських рішень. Їх ефективність значною мірою залежить від об’єктивної, своєчасної та всебічної оцінки фінансового стану підприємства за-галом і ділової...
Аналіз основних техніко-економічних показників підприємства показав збільшився об’єм виготовленої продукції як в діючих цінах, так і в порівняль-них цінах, а також об’єм реалізації експортної продукції. Це пов’язано з укла-данням нових контрактів із фірмами інших країн. Об’єм продукції реалізуємої також збільшився. Чого не можна сказати про бартерні операції, тому що вони зменшились. За три роки виросла середньооблікова кількість осіб, працюючих на підприємстві. Через збільшення кількості осіб і середньомісячної заробітної плати на особу, виріс фонд оплати праці. Також це пов’язано з інфляцією на те-риторії України та додаткових виплат і премій. Витрати на утримання соціаль-ної сфери знизились, це зв’язано з ціллю зменшення витрат на підприємстві. Збільшилась середньорічна вартість основних засобів це пов’язано із купівлею нових основних фондів, обладнання, а також з добудівлею багатьох споруд.
Відбулися великі зміни у динаміці випуску продукції ВАТ „Стаханівсь-кий вогонобудівельний завод”. За три роки виріс обсяг виготовленої продукції в діючих цінах та об’єм реалізації експортної продукції.
За три роки собівартість продукції виросла майже у два рази. Це пов’язано з ростом матеріальних витрат через ріст виробництва продукції, за-купку нового обладнання, ріст інфляції. Також збільшились витрати на заробіт-ну плату, які пов’язані зі збільшенням кількості робітників та підвищенням мі-німального розміру заробітної плати. Підприємству необхідно зменшувати со-бівартість продукції шляхом пошуку нових постачальників, зменшення витрат на виробництво продукції та введення ноу-хау.
На ефективне використання основних засобів вказує зниження фондоміс-ткості і збільшення розміру фондовіддачі. На підприємстві спостерігається по-гіршення стану основних засобів у продовж трьох років.
Що стосується показників фінансової діяльності, то можна побачити зме-ншення валюти балансу підприємства на протязі трьох років. Це пов’язано зі зменшенням власного капіталу за рахунок...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу