*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Фінансовий стан підприємства

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 98 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 1181

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ………………………………………………………………………………….2
Розділ 1. Економічна характеристика бухгалтерського балансу……………5
1.1 Значення, сутність, вимоги і принципи складання фінансової звітності……5
1.2 Характеристика бухгалтерського балансу як інформаційної бази аналізу та аудиту фінансового стану підприємства……………………………………..12
Розділ 2. Методика складання бухгалтерського балансу……………………16
2.1 Організація робіт по складанню бухгалтерського балансу…………………16
2.2 Методика складання активу балансу…………………………………………22
2.3 Методика складання пасиву балансу………………………………………...27
2.4 Зарубіжний досвід складання бухгалтерського балансу……………………32
2.5 Напрямки вдосконалення методики складання бухгалтерського балансу в умовах АРМБ…………………………………………………………………..39
Розділ 3. Аналіз та аудит фінансового стану підприємства………………...43
3.1 Суть, завдання та методичні прийоми аналізу та аудиту фінансового стану підприємства…………………………………………………………...……...43
3.2 Організація аналізу та аудиту фінансового стану підприємства…………..49
3.3 Аналіз балансу підприємства………….…………………………………….55
3.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства…………………………………..64
3.5 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства…………………...70
3.6 Аналіз рентабельності та ділової активності………………………………..76
Висновки…………………………………………………………………………….82
Додатки……………………………………………………………………………...86
Література…………………………………………………………………………...96
За умов ринкової економіки підприємство мусить постійно стежити за ситуацією на ринку і забезпечувати високу конкурентоспроможність своєї продукції. Одним з інструментів з’ясування реальної конкурентоспроможності є аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз фінансового стану навіть найблагополучнішого підприємства є постійною необхідністю, бо не можна вести господарство без аналізу його доходів та витрат. Це було важливо завжди, а тим більше сьогодні, коли закони ринкової економіки вимагають сурової дисципліни та ощадливості від її учасників. Щоб забезпечити максимальне завантаження всіх ресурсів, що є на підприємстві, необхідно постійно аналізувати фінансовий стан, проводити обґрунтоване наукове дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у процесі господарської і торговельної діяльності підприємства. Аналіз фінансового стану підприємств відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень.
Необхідність подальшої інтеграції нашої країни у світове товариство та зацікавленість у залученні іноземних інвестицій спонукало до введення в Україні Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку , що було розроблено на основі МСБО, та приведення форм бухгалтерського обліку у відповідність із міжнародними стандартами. Цей крок зумовив використання нових методик складання фінансової звітності, зокрема балансу, та нових методик аналізу та аудиту фінансового стану підприємства, які б відповідали умовам ринкової економіки, що і є об’єктом дослідження даної дипломної роботи.
Поєднання у цій роботі підтем дослідження методики складання балансу, аналізу та аудиту фінансового стану підприємства не є випадковим, адже баланс підприємства є основним джерелом аналізу фінансового стану підприємства. Його значення настільки велике, що аналіз фінансового стану нерідко називають аналізом балансу.
Розгляд методики складання балансу в даній...
1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-ХІV.
2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.99р. № 291.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” від37.03.99р.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 “Будівельні контракти” від 28.04.2001р.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” від 31.03.99р.
6. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 3-тє вид., перероб. – Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2000. – 368 с.
7. Білуха М. Т. Курс аудиту: Підручник. – К.: Вища шк. – Знання 1998. – 574с.
8. Бухгалтерський облік та звітність в Україні: Навчально – практичний посібник/ під ред. С.Ф.Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс – Клуб”, 2001. – 832 с.
9. Горицкая Н.Г. Особенности бухгалтерского учета в современных условиях. – К.: Редакция газеты «Бухгалтерия. Налоги. Бизнес», 2002. – 352 с.
10. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2002. 296с.
11. Гуцайлюк З.В., Мех Я.В., Щирба М.Т. Аудит (теорія, методика, збірник завдань). – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 190с.
12. Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001 – 363с.
13. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбаток; За ред. Акад. НАНУ, проф. М.Г.Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
14. Карлин Т., Макмин А. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP) Пер. с англ. – М.: «ИНФРА-М», 1998.
15. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор, 2002. – 144 с.
16. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. - 387 с.
17. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 260с.
18. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Підручник. –...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу