*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Фінансова звітність, економічний аналій та аудит фінансової звітновті на прикладі ТОВ \"Агросвіт\"

дипломные работы, Финансы

Объем работы: 115 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 1085

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ………………………………………………………………………………...3
Розділ 1. Теоретичні аспекти характеристики фінансової звітності…………….6
1.1. Склад, структура та порядок формування фінансової звітності……6
1.2. Нормативно-правове регулювання порядку складання
фінансової звітності…………………………………………………..34
1.3. Техніко-економічна характеристика ТОВ «Агросвіт»……………..39
Розділ 2. Організація і методика економічного аналізу фінансової звітності
ТОВ «Агросвіт»…………………………………………………………48
2.1. Методика проведення аналізу фінансової звітності підприємства….48
2.2. Суть і завдання аналізу фінансових результатів……………………...56
2.3. Аналіз фінансово-господарської діяльності…………………………..58
Розділ 3. Організація і методика аудиту фінансової звітності………………….71
3.1.Етапи проведення аудиту фінансової звітності………………………..71
3.2. Порядок проведення аудиту форм фінансової звітності……..………74
3.3. Порядок проведення аудиту фінансової звітності в
ТОВ «Агросвіт»……………………………..…………………………..80
3.4. Документальне оформлення результатів аудиторської перевірки…..85
Розділ 4. Перспективи вдосконалення фінансової звітності та
методика проведення внутрішнього контролю ………………………89
4.1. Особливості організації та проведення внутрішнього контролю
на підприємстві………………………………………………………....89
4.2. Особливості ведення фінансової звітності з використанням
комп’ютерних технологій…………………………………………….94
4.3. Шляхи вдосконалення фінансової і облікової політики на
ТОВ «Агросвіт»……………………………………………...………..99
Висновки і пропозиції……………………………………………………………105
Список використаної літератури………………………………………………..110
Додатки……………………………………………………………………..…….113
Вступ

Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а це неможливо без ефективного управління ним. В свою чергу управління виступає творчим процесом керівника, що ґрунтується на виважених рішеннях прийнятих на основі даних, що відображають реальний стан речей на підприємстві. Дані, що є основою прийняття рішень, представляються у формі фінансових звітів відповідних звітних періодів. Тому неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства при вирішенні поточних та перспективних господарських проблем. Для прийняття правильних управлінських рішень на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Як наслідок процес підготовки та складання фінансових звітів повинен бути організований відповідно до законодавства та забезпечувати користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності і фінансовий стан підприємства. А так як є і зовнішні користувачі то фінансова звітність забезпечує у повній мірі їх потреби, пов’язані з інформацією про даний суб’єкт господарювання. Отже, фінансова звітність є провідною категорією, що покликана забезпечити користувачів в інформації і як наслідок створити умови для ефективної та цілеспрямованої роботи підприємства.
Цілями цієї роботи є висвітлення основних категорій фінансової звітності та особливостей складання її на підприємстві, тобто, розкриття значення і основних принципів фінансової звітності у відповідності з діючими нормативно–правовими актами; характеристика фінансово-господарської діяльності та постановка фінансового обліку на підприємстві, звітність якого є об’єктом дослідження. Наступною ціллю є розкриття змісту, структури та порядку складання балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів і власного капіталу з...
Висновки і пропозиції

Фінансовий облік і формування бухгалтерської (фінансової) звітності в Україні у даний час переносять великі зміни, зв\'язані з адаптацією до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Необхідно підкреслити, що зміни, що відбуваються, носять як кількісний, так і якісний характер.
Сама ідея розкриття всієї істотної інформації говорить про необхідність відображення зовсім нових для нашої облікової практики аспектів: ризики, особливі обставини, наявність умовних активів і пасивів і ін.
Зміни якісного характеру порозуміваються тим, що перехід на міжнародні стандарти обліку припускає зміни концептуального характеру, що зв\'язані з переосмисленням цілей складання фінансової звітності.
Використання в аналізі неповних або перекручених даних може нанести шкоду більшу, ніж їхня відсутність. Відомо, що існує значна кількість прийомів і способів перекручування (прикрашання) звітності. Так, простий прийом взаємозаліку статей активу і пасиву по таких статтях, як \"Розрахунки з покупцями і замовниками\", \"Розрахунки з постачальниками і підрядчиками\", \"Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами\", дозволяє створити значення коефіцієнтів ліквідності.
Суть таких перекручувань зв\'язана зі штучним зменшенням обсягу зобов\'язань, з одного боку, і необґрунтованим заниженням ризику неплатежів дебіторів, з іншої. Наявність або відсутність таких перекручувань не може бути встановлено користувачем бухгалтерської звітності, що не має доступу до внутрішніх даних обліку. Очевидно, що вони можуть бути виявлені тільки аудитором.
Для того щоб фінансова звітність відповідала перерахованим в Законі “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” вимогам, при складанні фінансових звітів і балансів вона повинна бути забезпечена дотриманням наступних умов:
- повне відображення за звітний період усіх господарських операцій і результатів інвентаризації усіх виробничих ресурсів, готової продукції і розрахунків;
- повний збіг даних синтетичного й...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу