*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управління якістю на засадах ліцензування діяльності закладів охорони здоров′я. (на прикладі Бориспільської центральної клінічної лікарні)

дипломные работы, медицина и здравоохранение

Объем работы: 102 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 693

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРИ НАДАННІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 6

1.1.Основні поняття і визначення у сфері якості 1.2.Якість продукції як об\'єкт управління 13
1.3.Економічні аспекти якості продукції 22
1.4.Значення стандартизації в управлінні якістю медичних послуг 28
1..5. Основоположні принципи систем управління якістю 31
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В БОРИСПІЛЬСЬКІЙ РАЙОННІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ
2.1. Організаційна характеристика об’єкту дослідження 38
2.2. Аналіз діяльності лікувально-профілактичного закладу 48
2.3. Акредитація закладів охорони здоров’я як гарантія високої якості надання медичних послуг 57
2.4. Контроль якості лікарських засобів 60
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 69
3.1. Удосконалення якості медичної допомоги у лікувально-профілактичних закладах України шляхом впровадження посади ме-неджера охорони здоров\'я 69
3.2. Стандартизація медичної допомоги населенню України як засіб державного...
ВСТУП

У сучасних умовах якість надання медичної допо¬моги є найактуальнішою проблемою у світовій охороні здо¬ров\'я. Для здійснення цілеспрямо¬ваного впливу на якість та ефек¬тивність медичної допомоги ми по¬требуємо розробки шляхів удоско¬налення існуючої системи управ¬ління якістю медичної допомоги.
Забезпечення високого рівня кваліфікації медичних праців¬ників, адміністративних та управ¬лінських кадрів є одним з основ¬них методів підвищення ефектив¬ності державного управління охо¬роною здоров\'я.
Проблема забезпечення якості надання медичної допомоги ще не набула належного значення у сфері державної політики в охо¬роні здоров\'я. На жаль, в Україні відсутня цілісна стратегія управ¬ління якістю надання медичної допомоги.
Організація, яка надає медичні послуги, має розробити, створити, документально оформити, впровадити і підтримувати в робочому стані систему менеджменту якості як засіб проведення прийнятої у сфері якості послуг політики і виконання поставлених завдань.
Структура процесів системи якості має забезпечувати належне управління всіма робочими процесами, які визначають якість послуг, і гарантувати ній належний рівень.
Особливу увагу в системі якості слід приділяти профілактичним заходам, ні дозволяють попередити появу проблем, не применшуючи значення можливості реагування на недоліки у випадку їхнього виникнення і виправлення.
У рамках системи якості мають бути розробленими методики, що встановлюють вимоги до здійснення всіх пов\'язаних із виконанням послуги процесів, включаючи три основоположні процеси (маркетинг, проектування і надання послуги), які функціонують в структурі системи якості послуг.
Керівництво повинне налагодити ефективну взаємодію між споживачами і персоналом організації, яка надає послуги. Це — вирішальний фактор, її визначає, яке враження складається у споживача про якість послуги.
Керівництво може впливати на таке враження, створюючи імідж організації, що визначається практичними діями, спрямованими на задоволені потреб...
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ


Основними завданнями, які стоять перед охороною здоров\'я є збереження та зміцнення здоров\'я населення, продовження періоду активного довголіття і тривалості життя людей; забезпечення гарантованого рівня надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги у визначеному законодавством обсязі; формування керованого ринку платних медичних послуг; створення умов для задоволення, потреб населення в медичних послугах; ефективне використання наявних кадрових, фінансових і матеріальних ресурсів.
Для виконання вказаних завдань в своїй роботі лікарня керується Указами Президента України від 8 серпня 2000 р. № 963/2000 \"Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України від 7 грудня 2000 р., №1313/2000 \"Про Концепцію розвитку охорони здоров\'я населення України\", відповідними наказами МОЗ України, управління охорони здоров\'я, розпорядженнями обласної та районної держадміністрацій.
Обґрунтовано, що запровад¬ження посади менеджера охорони здоров\'я у лікувально-профілактичних закладах з делегуванням йому окремих функцій, які сьо¬годні виконуються головними ліка¬рями і заступниками з медичної допомоги та впровадженням нових функцій призведе до підвищення якості медичної допомоги населен¬ню країни.
На основі проведеного аналізу наукових праць вітчизня¬них та зарубіжних авторів з даного питання, визначили ос¬новні підходи до державного уп¬равління системою охорони здо¬ров\'я та виявили професійні ви¬моги до майбутніх менеджерів з метою можливого впровадження посади менеджера у лікувально-профілактичних закладах України.
Менеджеру охорони здоров\'я з управління які¬стю медичної до-помоги доцільно виконувати на¬ступні функції:
а) управління ринком медичних послуг, які спря¬мовані на вико-нання потреб споживачів:
— пацієнта як кінцевого спо¬живача послуги;
— лікаря як проміжного споживача медичних послуг (споживач лабораторних та діагностичних послуг );
б) управління якістю надання медичних послуг;
в) управління персоналом,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу