*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Оцінка показників фінансової стйкості та стабільності підприємства

курсовые работы, Финансовый анализ

Объем работы: 40 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 805

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП …………………………………………………………………….. 3
1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ………………. 4
2.БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС – ЯК ОСНОВА ДЛЯ
ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ…………………………………. 5
3.СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ ТА ЇХ
ВЗАЄМОЗВ`ЯЗОК ……………………………………………………… 9
4.ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ЗА СИСТЕМОЮ ПОКАЗНИКІВ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ………………22
ВИСНОВКИ………………………………………………………………..31
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………..32
ДОДАТКИ…………………………………………………………………35
Реформування бухгалтерського обліку та прийняття національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку призвело до вдосконалення форм і змісту фінансової звітності в Україні. Зокрема було підвищено аналітичні якос¬ті звітної форми 1 \"Баланс\", що забезпечило розширення можливостей щодо по¬ліпшення прийняття управлінських рішень. Однак питання щодо змісту показ¬ників балансу, групування його статей, послідовності та структурованості по¬дання інформації для аналізу фінансового стану підприємства залишаються ак¬туальними для практичних потреб різних груп користувачів інформації фінансо¬вої звітності.
Питання формування, методики складання та аналізу фінансової звітності, зокрема балансу, досліджуються у працях вітчи¬зняних науковців і фахівців у галузі обліку і економічного аналізу, зокрема Ф.Ф. Бутинця, А.М. Герасимовича, В.М. Жука, В.П. Завгороднього, Г.Г. Кірей-цева, М.В. Кужельного, Г.Я. Козака, А.М. Кузьминського, Г.М. Мельничука, Є.В. Мниха, В.М. Пархоменко, В.К. Савчука, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка, А.Д. Шеремета та інших. Водночас ще не вирішені в достатній мірі питання ме¬тодології та практичного застосування Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також потребує удосконалення й існуюча система аналізу фінансового стану підприємств для забезпечення користувачів достовірною інформацією що¬до оцінки якості управління.
Метою написання курсової роботи є висвітлення аналітичних аспектів бухгалтерсь¬кого балансу, враховуючи обумовленість цієї проблеми затвердженою формою балансу та сформованими методиками його аналізу; обґрунтувати пропозиції, які забезпечать однозначність у розрахунках основних аналітичних показників за даними балансу, що є необхідною умовою єдності методичної основи внутріш¬нього і зовнішнього аналізу фінансового стану підприємств.
Сучасна форма бухгалтерського балансу вітчизняної фінансо¬вої звітності ще не повністю відповідає вимогам міжнародних стандартів бухга¬лтерського обліку і фінансової звітності, потребам аналізу та фінансового мене¬джменту. Це порушує єдність методичної основи аналізу фінансового стану та призводить до викривлення його оцінок.
Удосконалення бухгалтерського балансу та методик розрахунку на його основі окремих аналітичних показників сприятиме однозначному трактуванню інструментів аналізу у рекомендаціях законодавчих органів та економічної літе¬ратури, що є необхідною умовою забезпечення адекватності оцінок фінансового стану суб\'єктів господарювання.
Подальше дослідження проблеми використання бухгалтерського балансу в аналізі повинно відбуватися в напрямі розробки і використання динамічних моделей фінансового стану підприємства, а також розвитку діагностики на осно¬ві моніторингу дотримання цих моделей.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу