*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕМАТИКИ З НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ

дипломные работы, Филология

Объем работы: 83 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 1050 руб.

Просмотров: 673

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ.............................................................................................................................3

Розділ 1.Особливості текстів економічної тематики………………….…..............6

1.1.Види текстів економічної тематики………................................................6

1.2.Економічна термінологія………... ...........................................................10

1.2.1.Значення перекладу для розвитку економіки……………………….. 10

1.2.2.Поняття терміну та терміносистеми………………………………......11

1.2.3.Види економічних термінів та особливості економічної

термінології……………………………………………………………..17

Висновки до Розділу 1...............................................................................................24

Розділ 2.Переклад текстів економічної тематики .................................................26

2.1.Види трансформацій, які використовуються при перекладі текстів

економічної тематики……………………………………………………26

2.2. Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми перекла-

ду текстів економічної тематики ………………………………...........35

Висновки до Розділу 2...............................................................................................42

Загальні висновки......................................................................................................43

Список використаної літератури

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

З моменту отримання Україною незалежності розпочався новий етап розвитку її історії, а також розвитку її міжнародних зв’язків. Стрімко зріс інтерес до економіки нашої країни. Україна намагається вступити до Всесвітньої організації Торгівлі та отримати членство в ЄС. А для досягнення цього необхідним є вивчення економічної ситуації в Україні, визначення її проблем та знаходження шляхів їх вирішення. Цьому допомагає по-перше розширення зв’язків з іншими країнами, а по-друге залучення спеціалістів – економістів з-за кордону для участі в міжнародних економічних конференціях та симпозіумах. А для налагодження щільного обміну інформацією та досвідом необхідне здійснення багатомовних письмових та усних перекладів.

В вересні 2006 року на базі Маріупольського державного гуманітарного університету відбулася міжнародна конференція на теми економіки та екології. В ній приймали участь спеціалісти з Греції, Кіпру, Італії та Англії. Виступи учасників перекладались на новогрецьку, англійську та українську мови. Це свідчить про необхідність перекладачам вільно володіти не тільки загальновживаною, але й тематичною лексикою. Необхідним є проведення дослідження особливостей перекладу текстів економічної тематики з новогрецької мови на українську і навпаки, систематизації цих знань, а також вивчення особливостей економічної термінології.

Всі вищезазначені фактори пояснюють актуальність проведення даного дослідження...

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Учебное пособие

по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. -

СПб.: Союз, 2001. – 288 с.

2. Алимов В.В. Теория перевода: Перевод в сфере профессиональной комму-

никации. – М.: УРСС, 2005. – 160 с.

3. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. –

М.: Книга, 1979. – 175 с.

4. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. – М.: Юнити, 1985. – 156 с.

5. Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода.

- М.: Наука, 1975. – 256 с.

6. Березин Ф.М., Головин Б.М. Общее языкознание. – М.: Владос, 1994. – 338 с.

7. Білецький А.О. Основні методи дослідження в сучасному мовознавстві: Ме-

тодологічні питання мовознавства. – К.: Артек, 1976. – 286 с.

8. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на англий-

ский. – М.: УРАО, 1998. – 208 с.

9. Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика. – М.: Владос, 1990.

- 324 с.

10. Вихристюк Л.С. Вступ до перекладознавства. – Алчевськ: ДГМІ, 2001. –

176 с.

11. Войтович Я. Шляхи удосконалення науково-технічного перекладу// Вісник

Національного університету «Львівська Політехника». Проблеми українсь-

кої термінології. – Л.: Ліга-Прес, 1995. 154 с.

12. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. – М.: Книга, 1987. – 216 с.

13. Городенська К.Г., Кравченко М.В. Словотвірна структура слова. – К.: Аб-

рис, 1981. – 206 с.

14. Денисова С.П. Типологія категорій лексичної семантики. – К.: ВЦ Академія,

1996. – 303 с.

15. Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичні

та соціолінгвістичні аспекти. – К.: Академія, 2000. – 218 с.

16. Жлуктенко Ю.О. Контрастивний аналіз як прийом мовного дослідження.

Нариси з контрастивної лінгвістики. – К.: Либідь, 1979. – 158 с.

17. Журавлёва Т.А. Конспект лекций по курсу: «Основные проблемы теории и...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу