*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Особливості перекладу фразеологічних одиниць на матеріалі грецької міфології

курсовые работы, Филология

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 1050 руб.

Просмотров: 627

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 3

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ У ПЕРЕКЛАДІ З НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ. 7

1.1.Фразеологія як лінгвістична дисципліна та предмет її дослідження 7

1.2. Класифікації фразеологізмів у новогрецькій та українській мовах. 8

1.3. Джерела походження фразеологізмів. 11

1.4. Особливості перекладу фразеологічних одиниць. 13

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 15

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА МАТЕРІАЛІ ГРЕЦЬКОЇ МІФОЛОГІЇ. 17

2.1. Загальна характеристика ФО, взятих з грецької міфології 17

2.2. Труднощі перекладу ФО з грецьких міфів українською мовою 18

2.3. Аналіз способів перекладу фразеологічних одиниць з грецької міфології. 21

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2. 23

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 25

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27

Сфера вживання фразеологічних одиниць дуже широка. Фразеологізми мі-цно увійшли до нашого життя і вживаються як в усному, так і в писемному мов-ленні.

Дана робота присвячена фразеологізмам на матеріалі грецької міфології, а також особливостям перекладу цих одиниць, тобто труднощам при перекладі та можливим способам перекладу.

Актуальність дослідження обумовлена тим, що розгляд перекладу як дво-мовної комунікації представляється в даний час надзвичайно плідним. Фразеоло-гічні одиниці є об’єктом дослідження таких мовознавців, як Ш. Баллі, В.В.Виноградов, А.А. Шахматов, Ф.Ф. Фортунатов, В.К. Порзежинський, М.Тріандафіллідіс, Д.Лукатос та ін. Коло проблем, що відносяться сюди, інтенси-вно розробляється останніми роками різними теоретичними дисциплінами: стилі-стикою, граматикою, етимологією, історією мови, літературознавством, тощо. Для перекладу ФО перекладач має бути не тільки знавцем своєї національної культу-ри, але і в широкому обємі знавцем іншомовної культури, оскільки засвоєння іно-земної мови і подальше його застосування програмуються як міжкультурна кому-нікація, як діалог культур...

2. Авксентьєв Л.Г. Сучасна українська мова. Фразеологія. – Харків: Вища школа, 1983. – 137 с.

3. Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології. – Харків: Вища шко-ла, 1987. – 133 с.

4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Сов. энцик-лопедия, 1966. – 607 с.

5. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. – М.: Художественная литература. – 1966. – 824.

6. Балли Ш. Французская стилистика / Пер.с фр. К.А.Долинина. – М., 1961.

7. Білецький А.О. Міфологія і міфи античного світу. Л. : Наука, 1972. — 213 с.

8. Булатов М.А. Крылатые слова. – М.: Детгиз. 1958. – 116 с.

9. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в рус-ском языке. – М.-Л.: АН СССР, 1983. – 126с.

10. Виноградов В.В. Основные типы лексического значения слова. //ИЯШ. – 1981. - №5. – с. 21-24.

11. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - Рівне, 1996, 124

12. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. – 360 с.

13. Єрченко П.Г. Класифікація фразеологічних одиниць // Іноземна філо-логія. – 1994. – Вип. 4 с.8-12

14. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. -Львів, 1983. - 163 с.

15. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. – СПб.: Кристалл, 2001.

16. Кунин А.В. Фразеологические единицы и контекст // Иностранные языки в школе. – 1971. - № 5. – С. 2-15.

17. Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. — М. : Учпедгиз, 1957. — 620 с.

18. Миф — фольклор — литература. — Л. : Наука, 1978. — 250 с.

19. Мифологический словарь. Книга для учителя. М.Н. Ботвинник, Б.Н. Коган. – М.: Просвещение, 1985.

20. Мифы народов мира. Энциклопедия. (В 2 томах). – Гл. ред. С.А.Токарев – Т.1. – М.: Советская энциклопедия, 1980. – 672 с.

21. Мифы народов мира. Энциклопедия. (в 2 томах). – Гл. ред. С.А.Токарев – Т.2. – М.: Советская энциклопедия 1980 – 673 с.

22. Мокієнко В.М. Варіантність як одне з джерел утворення фразеологізмів // Мовознавство. –...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу