*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Функціонування юридичної термінології в текстах газетних повідомлень

курсовые работы, Филология

Объем работы: 42 стр.

Год сдачи: 2005

Стоимость: 630 руб.

Просмотров: 449

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ З

Розділ І. Поняття про культуру мови 8

1.1 .Мова і культура 8

1.2. Національна, літературна мова та термінологія 10

Розділ II. Стилістика у новогрецькій мові 12

2.1. Предмет та задачі стилістики 12

2.2. Лінгвостилістика та літературознавча стилістика 14

2.3. Стилістична функція 16

2.4. Функціональна стилістика 18

2.4.1. Мовна система 18

2.4.2. Стилі мови 19

2.4.3. Функціональні стилі 20

2.4.4. Науковий стиль 23

2.4.5. Офіційно-діловий стиль 24

2.4.6. Публіцистичний стиль 26

2.5. Науково-технічна термінологія 30

Розділ III. Функціонування юридичної термінології у текстах газетних повідомлень 32

3.1. Юридичні терміни та їх інтерпретація 3 2

3.1.1. Загальновживані омоніми та юридичні терміни 32

3.1.2. Семантика юридичних термінів 36

3.1.3. Зрозумілість юридичних термінів читачам 3 7

3.1.4. Залежність юридичних термінів від контексту 3 8

3.2. Історико-політичнии аспект перекладу юридичної термінології 45

Висновки 46

Список використаної літератури 48

Додаток

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ПРО КУЛЬТУРУ МОВИ

1.1.Мова і культура

Мова - засіб спілкування. Вона є основною формою національної культури і насамперед першоосновою літератури. Мова характеризується єдністю, взаємозвязком і взаємозалежністю всіх одиниць, що входять до її складу. Вона існує у вигляді різноманітних актів мовлення, повторюваних усно і фіксованих за допомогою письма.

Спілкування - це обмін інформацією, передача певної інформації однією людиною іншій, які здійснюються в мовленнєвих актах. Форми спілкування бувають різними: діалог, групова розмова (полілог), монолог.

Мова являє собою складне суспільне явище. Це своєрідна система систем (підсистем), що перебуває у постійному взаємозвязку й розвитку. / Мова існує для передачі суспільного значущого процесу мислительної ) діяльності. Вона відображує оточуючу людину обєктивну дійсність, досягнення в розвитку матеріальної та духовної культури. На думку Сепіра, мова не стільки засіб передачі суспільного досвіду, скільки засіб визначення цього досвіду для всіх, хто розмовляє тією мовою.

Стан мови являє собою різні види мовленнєвої діяльності, що забезпечує процес обміну і передачі інформації. Таким чином, мовлення - це діяльність повязана з функціонуванням мови, різні акти реалізації потреб людей і окремих мовців у спілкуванні через посередництво мовних одиниць, тобто це узагальнене відображення дійсності в свідомості у формах понять, суджень і умовиводів. Мовленнєві акти є узагальненими формами передачі інформації, формами спілкування.

1. Білецький А.О. Основні методи дослідження в сучасному мовознавстві. - К., 1996. - 380с.

2. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. - К., !996. - 270с.

3. Денисова СП. Типологія категорій лексичної семантики. - К., 1996. -478с.

4. Дяков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. - К.:Вид.дім «KM Academia», 2000.-218с.

5. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. - Вінниця, Нова Книга, 2002. - 564с.

6. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. - К.: Видавничий центр «Академія», 1999. - 288с.

7. Кочерган М.П. Слово і контекст. - Львів, 1980. - 340с.

8. Масенко Л.Т. Мова і політика. - К.,1999. - 540с.

9. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для гімназій гуманітарного профілю. - К.: Вежа, 1994. - 240с.

10. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль.- К., 1976. - 255с.

11. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1999. - 240с.

12. Арнольд И.В. Стилистика современного анлийского языка (стилистика декодирования): Учебное пособие для студентов фак. и ин-тов иностр.яз. - Л., «Просвещение», 1973. - 300с.

ІЗ.Ахманова О.С., Натан Л.Н., Полторацкий А.И., Матюшенко В.И. О принципах и методах лингвистического исследования. - Узд. МГУ, 1966

14. Балли Ш.Французская стилистика. - М.: Изд. иностр. лит., 1961

15. Баскаков А.Н. Социолингвистические проблемы терминологии на языках народов СССР: Социолингвистические исследования терминологии языков народов СССР. - Москва, 1988

16. Белодед И.К.Интернациональные элементы в лексике и терминологии. - Харьков: Вища школа, 1980. - 208с.

17. Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. М.: Высшая школа, 1967.-325с.

18. Волков А.Г. Язык как система знаков. - М., 1996. - 346с.

19. Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. - М.,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу