*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Правові аспекти захисту права промислової власності в Україні.

курсовые работы, Хозяйственное право

Объем работы: 54 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 210 руб.

Просмотров: 810

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ПЛАН

ВСТУП…………………………………………………………………………..…3

Розділ 1. Загальна характеристика промислової власності…………………….6

1.1 Поняття права промислової власності……………………………………….6

1.2 Загальна характеристика суб’єктів та об’єктів промислової власності…...9

1.3 Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки……16

Розділ 2.Право промислової власності та його захист………………………..23

2.1Загальні положення про захист промислової власності…………………...23

2.2 Основні способи захисту права промислової власності…………………..26

Розділ 3. Міжнародно – правова охорона промислової власності…..……….35

ВИСНОВОК………………………………………………………….….……….51

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………54

Актуальність обраної теми полягає в тому, що процес приєднання до Світової ор¬ганізації торгівлі (далі - СОТ) та інтеграції у Європейське Співтова¬риство (ЄС) вимагає приведення націо¬нального законодавства у повну відповід¬ність із нормами Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Вона стосується запрова¬дження дієвих засобів охорони захисту прав інтелектуальної власності та нале¬жить до найважливіших у країнах - чле¬нах СОТ.

Приєднання України, як і будь-якої ін¬шої держави, до СОТ зумовлене обєктив¬ними процесами глобалізації, що ведуть до зростання взаємоповязаності економіч¬них систем окремих країн. Звідси виникає потреба не лише гармонізації вітчизняного законодавства з нормами і стандартами СОТ, які вже перевірені практикою спів¬праці країн - членів цієї світової організа¬ції, а й опрацювання механізму належного правового захисту промислової власності. Це вимагає великої уваги до питань, повя¬заних із державним, регулюванням у цій сфері, впровадженням і удосконаленням чітких механізмів такого регулювання, у тому числі засобами адміністративного впливу на порушників права промислової власності.

Суворе дотримання та виконання за¬конів є основним принципом пра-вової політики України. Боротьба з правопору¬шеннями у сфері промислової власності віднесена до одного з пріоритетних на¬прямів внутрішньої політики України і є пріоритетним напрямом роботи держав¬них контролюючих орга-нів, що спрямова¬на на захист прав, свобод та законних ін¬тересів громадян. Це зумовлено складною криміногенною ситуацією у сфері, що роз¬глядається, значними матеріальними та моральними збитками, які завдаються еко¬номіці й авторитету держави, громадянам і підприємствам усіх форм власності, а також критикою з боку міжнародних органі¬зацій, що викликана поширенням в Укра¬їні цього виду правопорушень.

Говорячи про промислову власність треба зазначити, що вона є складо-вою «науково – технічної діяльності».

Науково-технічна діяльність — це, досить значна, група видів...

Список використаної літератури

Нормативно – правові акти

1.Конституція України : Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 Червня 1996.// Відомості Верховної Ради України. - 1996.-№ 30. – ст.141.

2.Декларація про державний суверенітет України. Прийнята Верхов¬ною Радою Української РСР 16 серпня 1990 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1990. - № 31. Ст. 429.

3.Цивільний кодекс України // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. -Ст. 461.

4.Цивільний процесуальний кодекс України від 18 липня 1963 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1963. - № 30. Ст. 464.

5.Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Вер¬ховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

6.Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1984. — Дода¬ток

7.Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. — 2003.-№ 11.-Ст. 462.

8.Господарський процесуальний кодекс України від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 36. — Ст. 188.

9.«Про охорону прав на сорти рослин» в редакції Закону України від 17 січня 2002 р. № 2986-Ш // Офіційний вісник України. - 2002. -№ 7. — Ст. 278; Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 23. — Ст. 163.

10.«Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 р. № 3322-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 33. — Ст. 345.

11.«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 1 червня 2000 р. № 1771-ИІ із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 21 грудня 2000 р. № 2188-Ш // Відомості Верховної Ради України. — 2001. - № 8. Ст. 37.

12.«Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р. № 3699-ХП // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 8. -Ст. 37; 2001. - № 8. - Ст. 37.

13.«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. — № 7. — Ст. 36; 2001. - № 8. - Ст. 37.

14.«Про...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу