*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Ціноутворення на фінансовому ринку

курсовые работы, Финансы

Объем работы: 42 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 963

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ……………………………………………………………………….. 3
1.Завдання і принципи ціноутворення на фінансовому ринку ………. 5
2.Види і функції цін ……………………………………………………... 9
3.Методи ціноутворення. Специфіка ціноутворення на
фінансовому ринку ……………………………………………………….
11
4.Роль ціни в забезпечені рівноваги на фінансовому ринку та
механізм її формування …………………………………………………
16
5.Особливості ціноутворення на різні фінансові інструменти …….. 32
5.1.Державні цінні папери ……………………………………………. 32
5.2.Акції ………………………………………………………………... 34
5.3.Корпоративні облігації …………………………………………… 35
Висновки ……………………………………………………………….. 38
Список використаних джерел ………………………………………… 41

Історія розвитку фінансового ринку налічує майже п \'ятсот років. Накопичений за цей час досвід роботи на грошовому, кре¬дитному та фондовому ринках використовується при створенні різних інструментів і організації інститутів, що функціонують на фінансовому ринку.
В Україні ринок тільки-но народжується. Минулий дореволю¬ційний досвід втрачено безповоротно, а світова наука і практика більше ніж за 80 років пішли далеко вперед.
Ось чому вивчення дисципліни \"Фінансовий ринок \" особливо акту-альне в умовах нинішніх економічних перетворень, коли державі надзвичайно потрібні кваліфіковані спеціалісти з бухгалтерського обліку й аудиту, менеджменту, які повинні вміти оцінювати всі можливі варіанти інвестицій, приймати правильні управлінські рішення в умовах швидкої зміни ринкової кон \'юнктури.
Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні комплексного розу-міння системи взаємозв\'язків на фінансовому ринку. Предметом навчальної дисципліни є фінансовий ринок, що виступає як економічний простір, де формуються і функціо¬нують відносини купівлі-продажу фінансових інструментів, що знаходять свій вияв, насамперед, у цінних паперах.
Основними завданнями курсу є:
1) визначення місця фінансового ринку у фінансовій системі;
2) розкриття взаємозв\'язків між інвестиціями та заощаджен¬нями через механізм руху фінансових потоків в економіці;
3) обґрунтування необхідності функціонування фінансових інстру-ментів як засобів взаємодії учасників ринку та розкриття особ¬ливостей обігу різних видів цінних паперів;
4) обґрунтування необхідності державного регулювання фінан¬сового ринку з урахуванням специфіки економічного й соціального розвитку України;
5) визначення суті інфраструктури фінансового ринку та особ¬ливостей діяльності професійних учасників, фондових бірж, по¬середників в Україні.
Мета курсової роботи – ознайомитися з основними поняттями фінансового ринку, ціноутворенням на фінансовому ринку взагалі та в Україні, зробити висновки недоліків ціноутворення і функцунування...
Кожна країна має свою унікальну модель фінансової системи. Україна, як і більшість країн Центрально-Східної Європи, пішла шля¬хом створення банківсько-орієнтованої моделі структур¬ної організації фінансової системи, за основу якої взято німецьку модель універсального фінансування комер¬ційними банками. Проте деякі елементи формувалися на основі ринково орієнтованої (англосаксонської) моделі, наприклад, система державного моніторингу учасників ринку цінних паперів створювалася за американським типом, а інфраструктурні інститути — за принципами, які близькі до директив Європейського співтовариства.
Фінансовий ринок України виник у 90-ті роки, і останнім часом потужно розвивається. Але недосконалість інфраст¬руктури ринку цінних паперів і нестабільна макроекономічна ситуація призводять до певного відриву фондових про¬цесів від реалій економіки. За цих обставин ефективна прак¬тика корпоративного управління є головною передумовою, що визначає здатність залучати фінансові ресурси, необхідні для довгострокового інвестування і економічного зростан¬ня. Тому актуальним є дослідження проблем і перспектив розвитку фінансового ринку України.
1. Основними проблемами фінансового ринку Украї¬ни є недостатній розвиток вторинного ринку цінних паперів, стан корпоративного управління в акціонерних товариствах та недосконала операційна інфраструктура. В основу розвитку фінансового ринку України слід покла¬сти підвищення прозорості діяльності емітентів цінних паперів та їх рейтингову оцінку. Основні засади роз¬криття інформації, яка є дієвим інструментом впливу на акціонерне товариство та захисту прав інвесторів, здійснюються через: безоплатність розміщення емітен¬том інформації в загальнодоступній базі Комісії з вико¬ристанням технологій Інтернету; впровадження в звітності стандартів розкриття інформації Міжнародної організації комісій з цінних паперів; поступове впрова¬дження Міжнародних стандартів фінансової звітності.
2. Кількісні показники розвитку фінансового ринку України...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу