*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ШКОЛИ ТА МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

дипломные работы, психология

Объем работы: 207 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 803

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП.........................................................................................................…3
РОЗДІЛ 1 ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ
ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ У
ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
1.1. Теоретичні основи проблеми виховання
дівчат-підлітків...............................................................................................17
1.2. Історико-генетичний аналіз становлення і розвитку
гендерного виховання дівчат-підлітків у Великій Британії...................….37
1.3. Психологічні особливості гендерного виховання
дівчат-підлітків у навчальних закладах Великої Британії.....................….55
Висновки до першого розділу..................................................................….82
РОЗДІЛ 2 СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОГО
ВИХОВАННЯ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ШКОЛИ
ТА МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
2.1. Механізми гендерної соціалізації дівчат-підлітків у
Великій Британії........................................................................................….85
2.2. Гендерна соціалізація дівчат-підлітків в умовах
навчального закладу.................................................................................…..109
2.3. Соціалізація та формування особистості дівчини-підлітка
в умовах діяльності молодіжних організацій
Великої Британії.......................................................................................…...134
Висновки до другого розділу..................................................................…...167
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ........................................................................…..171
Список використаної літератури.........................................................…..177
ДОДАТКИ.................................................................................................…..202
Розвиток України як суверенної держави ставить перед вітчизняною освітою нові вимоги щодо формування підростаючої особистості й, відповідно, зумовлює необхідність поглибленого вивчення досвіду навчання і виховання учнів у зарубіжних країнах. Державна національна програма “Освіта (Україна ХХІ століття)” одним із пріоритетних напрямів виховання ставить “розроблення теоретико-методологічних аспектів національної системи виховання з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду”.
Вступ України до Європейської Спільноти та врахування сучасних вимог Болонської декларації в системі освіти спричиняє необхідність узгодження вітчизняних стандартів у галузі освіти, зокрема у сфері виховання, з їх європейськими зразками. Саме через освіту проходить трансляція основної системи норм, ролей від одного покоління до іншого, проходить визначення ідентичності особистості, зокрема й гендерної. У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях дедалі частіше розглядається процес формування особистості як представника певної статі, як носія деяких вихідних якостей, що визначають зміст поведінки індивіда як чоловіка або жінки, хлопчика або дівчинки.
Активне використання в багатьох європейських країнах поняття “гендер” свідчить, що в останні десятиріччя відбулось не лише переосмислення проблеми відносин статей та специфіки їх навчання та виховання, а й те, що їх тепер стали розглядати як форму соціальної організації.
У контексті проблеми дослідження актуальним є вивчення поглядів педагогів Великої Британії на проблеми гендерного виховання, оскільки для цієї країни характерним є розмаїття і масовість феміністських рухів, спілок та організацій.
Спеціальне порівняльне дослідження, проведене за визначеними критеріями і методикою, дало змогу охарактеризувати конкретні питання щодо змісту, методик гендерного виховання, його організації, а також окреслити власні теоретичні підходи до формування адекватних уявлень про проблеми гендерного виховання та способи їх розв’язання.
Резолюція...
На сучасному етапі розвитку навчання та виховання гендерна освіта набула першочергового значення. До країн, в яких ця галузь педагогічної теорії та практики має високу результативність, належить Велика Британія. Тому її досвід заслуговує на увагу, а найбільш актуальні у науковому і дидактичному відношенні положення, ідеї, технології навчання і виховання можуть бути використані у гендерному вихованні дівчат-підлітків в Україні. Здійснене дисертаційне дослідження стану та основних напрямів гендерного виховання дівчат-підлітків в умовах навчальних закладів та молодіжних організацій Великої Британії дає змогу зробити наступні узагальнені висновки:
1. Гендерне виховання дівчат-підлітків у Великій Британії виникло внаслідок пошуків ефективних шляхів подолання гендерних проблем. Особливе місце у з’язку з цим було відведено школі, де підготовку до життя отримує переважна більшість дівчат-підлітків. Вважаючи освітню діяльність найбільш перспективною в гендерно доцільному регулюванні взаємин особистості з суспільством, британський уряд і громадськість підтримали ідею щодо активного розвитку гендерного виховання дівчат-підлітків, надавши їй пріоритетного значення. У Великій Британії сформувалася національно-самобутня, цілісна, логічно організована, ефективна система гендерного виховання дівчат-підлітків.
2. Розвиток гендерного виховання дівчат-підлітків обумовлювався генезисом гендерних проблем країни та пошуком ефективних шляхів їх вирішення. Ускладнення характеру взаємодії статей, їх гендерні стереотипи детермінувало еволюцію світоглядних уявлень і ставлення британського суспільства до проблем гендерного виховання.
3. Витоки сучасної школи гендерного виховання дівчат-підлітків походять з інтелектуальної та педагогічної спадщини народів Британських островів. Аналіз змісту середньої освіти та педагогічних технологій, які застосовуютьсядля формування гендерної культури дівчат-підлітків, дає підстави стверджувати, що система гендерного виховання дівчат-підлітків Великої...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу