*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Державне регулювання фінансового ринку в України

курсовые работы, Финансы

Объем работы: 65 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 703

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП ……………………………………………………………………... 3
Державне регулювання фінансового ринку в України
1. Необхідність державного регулювання фінансового ринку на етапі становлення його функціональної системи ………………………………

5
2. Національний банк як орган державного регулювання
фінансового ринку …………………………………………………………
8
3. Методи регулювання банківської діяльності ……………………….. 13
3.1. Регулювання кредитних відносин центрального банку з
комерційними ……………………………………………………………..
14
3.2. Проведення операцій на відкритому ринку – традиційний метод емісійно-кредитного регулювання ……………………………………….
15
3.3. Встановлення економічних показників регулювання діяльності комерційних банків ………………………………………………………..
15
3.4. Правові основи регулювання банківського кредитування ………… 20
3.5. Особливості процесу адаптації банківського законодавства
України і Європейського Союзу ………………………………………….
28
3.6. Проблема ліквідації проблемних позик ……………………………. 33
4. Державна політика на валютному ринку ……………………………… 36
5. Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів ……………
5.1. Модель ринку цінних паперів України ……………………………… 39
39
5.2. Правові аспекти регулювання ринку цінних паперів ……………… 45
6. Вплив податкової політики держави на розвиток та функціонування ринку нерухомості………………………………………………………….
49
7. Основні завдання державного регулювання інвестиційних процесів у економіці України ……………………………………………………….
53
Висновки ………………………………………………………………….. 61
Список використаної літератури ………………………………………… 62
В Україні фінансовий ринок тільки розпочинає свій розви¬ток. Досліджується його місце у фінансовій системі держави, особливості діяльності професійних учасників, обґрунтову¬ється необхідність функціонування фінансових інструментів, визначається роль держави в регулюванні та здійсненні конт¬ролю у сфері фінансових відносин, формується законодавча база. Тому вивчення «Фінансового ринку», як навчальної ди¬сципліни, особливо актуальне в сучасних умовах розвитку економіки, коли державі надзвичайно потрібні кваліфіковані спеціалісти для розвитку посередницької діяльності, з надан¬ня фінансових послуг, з фінансового менеджменту, які по¬винні вміти оцінювати всі можливі варіанти вкладення кош¬тів, приймати правильні управлінські рішення в умовах швидкої зміни кон\'юнктури ринку.
Фінансовий ринок — це особлива, властива тільки рин¬ковій економіці сфера економічних взаємовідносин, де здійс¬нюється купівля-продаж, розподіл і перерозподіл фінансових активів країни між сферами економіки.
Предметом курсу «Фінансовий ринок» є дослідження економічного простору, на якому формуються і функціону¬ють відносини між його учасниками з приводу купівлі-про¬дажу фінансових активів. Суб\'єктами таких відносин є дер¬жава, інвестори, емітенти, а також фінансові посередники, які на стабільній, упорядкованій основі забезпечують перерозпо¬діл фінансових ресурсів серед учасників ринку.
Мета дисципліни «Фінансовий ринок» — розкриття тео¬ретичних і практичних основ розвитку та функціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.
Основні завдання дисципліни — визначення місця фі¬нансового ринку у фінансовій системі; обґрунтування необ¬хідності функціонування фінансових інструментів як засобів взаємодії учасників ринку та розкриття особливостей обігу різних видів цінних паперів; визначення суті інфраструктури фінансового ринку, її значення для забезпечення виконання ринком своїх функцій та виявлення особливостей діяльності професійних учасників, фондових бірж, посередників в...
Підвищення ролі держави у регулюванні фінансового ри¬нку має визначатися розробкою довгострокової політики дій щодо відбудови ринку та його поточного регулювання. Має здійснюватися усвідомлений вплив на пропорції сукупного попиту та пропозиції, на спрямування руху грошових ресур¬сів, що дасть можливість здійснювати узгоджену політику щодо грошово-кредитного регулювання, застосувати широ¬кий арсенал адміністративних заходів, обмежити вплив між¬народних фінансових інститутів і світових фінансових спеку¬лянтів.
Регулювання фінансового ринку України має здій¬снюватися на принципах створення гнучкої та ефектив¬ної системи управління, надійно діючого механізму обліку і контролю, запобігання і профілактики зловживань і зло¬чинності на ринку цінних паперів на основі відповідної законодавчої бази. При визначенні ступеня втручання дер¬жави в ділове життя учасників фінансового ринку слід уникати екстремальних позицій і знаходити правильні зважені рішення, оскільки, як переконує світовий досвід, надмірне втручання обмежує свободу підприємництва, а надмірне невтручання створює середовище для злов¬живань.
На сучасному етапі у світі нагромаджено значний досвід регулювання фінансових ринків як розвинутих, так і таких, що розвиваються. Питання для України полягає в тому, як правильно і раціонально використати цей досвід. Для Украї¬ни принципово важливо будувати своє законодавство стосов¬но регулювання фінансового ринку відповідно до міжнарод¬них рекомендацій.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу